| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Małdyty

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2014 poz. 191, poz. 1198) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawę gospodarowania środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, stanowi niniejsza uchwała.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o nauczycielu należy przez to rozumieć:

1) nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, zespole placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty,

2) nauczycieli wymienionych w pkt 1 placówek po przejściu na emeryturę, rentę lub na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa corocznie Rada Gminy Małdyty w uchwale budżetowej w wysokości nie mniejszej niż 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty.

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego.

2. Wnioski, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wraz z załączoną dokumentacją o przyznanie świadczenia pieniężnego należy składać w Urzędzie Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10.

3. Świadczenie pieniężne przyznaje Wójt Gminy.

§ 5. 1. Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z:

1) długotrwałą chorobą nauczyciela,

2) koniecznością zakupu sprzętu do rehabilitacji, zakupu szkieł korekcyjnych, aparatu słuchowego, dofinansowania usług protetyki stomatologicznej oraz innych materiałów i wyrobów medycznych,

3) zaistnieniem innych szczególnych okoliczności uzasadniających jej przyznanie.

Rozdział 2.
Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie pieniężne

§ 6. 1. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną składa odpowiedni wniosek, do którego załącza:,

1) aktualne zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia lub poświadczoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji leczenia szpitalnego z roku, w którym nauczyciel występuje z wnioskiem,

2) udokumentowane wydatki na leczenie (rachunki/faktury) potwierdzające poniesione koszty leczenia lub zakup sprzętu w roku, w którym nauczyciel występuje z wnioskiem,

3) poświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony o zatrudnieniu, a w przypadku nauczyciela emeryta, rencisty lub pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne poświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, że nauczyciel był zatrudniony w szkole w czasie rozwiązania stosunku pracy, w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, na wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Po przyznaniu świadczenia pieniężnego ponowny wniosek o jego przyznanie uprawniony nauczyciel może złożyć po upływie roku od dnia przyznania mu świadczenia. Dniem przyznania świadczenia jest dzień, w którym Wójt podjął decyzję o przyznaniu świadczenia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie pieniężne może być przyznane uprawnionemu bez zachowania warunku określonego w ust. 1, w ramach posiadanych środków.

§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia występuje zainteresowany nauczyciel.

2. Wnioski kierowane są do Wójta.

3. Wójt przyznaje świadczenie pieniężne w ramach środków przeznaczonych na ten cel corocznie w budżecie Gminy Małdyty.

4. Wypłata świadczenia pieniężnego nastąpi w kasie Urzędu Gminy w Małdytach lub zostanie przekazana na wskazane przez nauczyciela konto bankowe.

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku kalendarzowym, w drugim i czwartym kwartale. Wnioski złożone do dnia 31 marca rozpatrywane są w drugim kwartale, a wnioski złożone do dnia 30 września w czwartym kwartale danego roku.

6. W terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Wójt informuje na piśmie wnioskodawców o wysokości przyznanego świadczenia lub jego odmowie.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 9. Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 10. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie określenia wysokości środków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 22 sierpnia 2007 roku Nr 126, poz. 1748)

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Fiedosiuk


Załącznik do Uchwały Nr V/25/15
Rady Gminy Małdyty
z dnia 4 marca 2015 r.
Zalacznik.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »