| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/206/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1)Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 20.477.031 zł. z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 19.618.912 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dochody majątkowe w kwocie 858.119 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 A.

2)Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.949.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B.

§ 2. 1)Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 18.865.222 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 17.362.762 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.502.460 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 A.

2)Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.949.760 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 B.

3)Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w roku 2013 oraz wysokości nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.611.809 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1)Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 426.730 zł. w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 44.188 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2)Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.038.539 zł. w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 363.539 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 926.730 zł. z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 500.000 zł.

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 426.730 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 446.686 zł.

- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 103.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1)Przychody w wysokości 1.223.300 zł.

2)Koszty w wysokości 1.223.300 zł.

1. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 62.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 14.000 zł. i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 14.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 68.553 zł

2)celową w wysokości 137.000 zł, z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 37.000 zł.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł wymienione w załączniku Nr 3.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do:

1)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3)zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 426.730 zł.

4)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Budżet gminy i miasta Stawiszyn na 2014 rok opracowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XXXVIII/202/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn,

- Zarządzenie Nr 0050.23.2013 Burmistrza Stawiszyna z dnia 3 września 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy i miasta Stawiszyn na 2014 rok.

- Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3/4820/10/2013/ z dnia10 października 2013 r.)

- Informację Nr FB.I-3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-19/13 z dnia 9 października 2013 roku dotyczącą wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2013 rok.

Dochody bieżące:

W dziale 020 - Leśnictwo - planowane wpływy w § 0750 w kwocie 2.194 zł dotyczą wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w

- § 0470 - 14.000 zł dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Plan na 2014 rok oszacowano na podstawie danych wynikających z zawartych umów.

- § 0750 - 23.000 zł. dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy działek, plan ustalono na podstawie stawek wynikających z zawartych umów.

- § 0920 - 1.000 zł zaplanowane odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

- § 0970 - 228.000 zł. zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

W dziale 750 - Administracja publiczna - w § 0830 - 25.000 zł dotyczą wpływów z usług, § 0920 z tytułu odsetek - 100 zł, § 0970 - zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe. w § 2010 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 64.169 zł oraz transzę dotacji należna w 2013 roku zgodnie z zawartą umową na realizacje projektu "Systemowe zarządzanie organizacja droga do doskonałości JST"

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Planowane dochody w § 2010 dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.234 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie złożonych informacji i deklaracji podatkowych w 2013 roku z uwzględnieniem zmian ustawowych stawek w podatkach i opłatach lokalnych na 2014 rok. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 2.500.551 zł. na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku - kwota 35.000 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia - planowany wpływ subwencji oświatowej na rok 2014 wynosi 6.462.947 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.431.518 zł., natomiast część równoważąca subwencji ogólnej jest planowana w kwocie 131.893 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w § 0750 wpływy z tytułu czynszu, § 0690 wpływy z różnych opłat , § 0920 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty ustalono na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez jednostki oświatowe. W § 2030 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy zgodnie z informacjami zawartymi na stronach Ministerstwa. Wielkość ustalono mnożąc ilość dzieci z systemu SIO wg stanu na miesiąc wrzesień 2013 roku przez kwotę 1.242 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna - w § 0830 planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0690 wpływy z różnych dochodów w § 2360 dochody gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Planowane dochody w § 2010 oraz § 2030 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2014 rok.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013, w § 0400 wpływy z tytułu opłaty produktowej .

Dochody majątkowe:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano wpływy zgodnie z podpisanymi umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego - instytucja pośrednicząca dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 tytułu refundacji poniesionych nakładów na zrealizowane zadania:

- "Stawiszyn przyjazny dzieciom - przebudowa publicznego placu zabaw "

- Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki

- Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w § 0770 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W 2014 roku planuje się sprzedaż nieruchomości w Stawiszynie oraz w Zbiersku. W sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia Rada Miejska podjęła uchwałę w dniu 27 października 2011 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działek oraz lokali mieszkalnych położonych w Stawiszynie przy ul. Konińskiej. Wpływy oszacowano na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dotacje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizowanych inwestycji "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach" oraz "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego "Bajkowa Kraina" w Zbiersku" - umowę dofinansowania zawarto w 2013 roku.

Wydatki bieżące:

W rozdziałach :

- 01008 - Melioracje wodne - kwota 33.221 zł na realizacje przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego głównie na udrożnienie rowów melioracyjnych znajdujących się przy drogach gminnych na terenie poszczególnych sołectw.

- 01030 - Izby rolnicze - kwota 11.921 zł dotyczy przelewów w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku / Dz.U. Nr 1 z 1996 r.poz.3 z późniejszymi zmianami / .

- 01095 - Pozostała działalność - kwota 2.592 zł wydatki na utylizację padniętych zwierząt gospodarskich.

- 02001 - Gospodarka leśna - zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł. na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego polegającego na oczyszczeniu i zagospodarowaniu lasu gminnego.

- 60016 - Drogi publiczne gminne - kwota 162.839 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na wykonaniu remontów dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw.

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 6.997 zł zaplanowano wydatki na finansowanie wycen nieruchomości, zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.

- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 63.000 zł. na pokrycie kosztówwprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych zwydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stawiszyn.

- 75011 - Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie 211.641 zł w tym 64.169 zł z dotacji Wojewody dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /ewidencja ludności, dowody osobiste ,USC /,

- 75022 - Rady gmin - kwota 81.600 zł dotyczy wypłat diet radnych ,koszty podróży,wydatki administracyjne.

- 75023 - Urzędy gmin - planowane wydatki w ogólnej kwocie 2.238.746 zł przeznaczone na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie budynków administracyjnych.

- 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w wysokości 23.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.

- 75095 - Pozostała działalność - kwota 70.788 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysów, zakup formularzy podatkowych , usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne za inkaso sołtysów i inkasentów, oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych.

- -75101 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa planowane wydatki w kwocie 1.234 zł przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców - zadanie zlecone.

- 75412 - Ochotnicze straże pożarne - planowane wydatki w kwocie 76.203 zł na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy /zakup paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/.

- 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - kwota 125.000 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 5.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji bankowych.

- 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę w kwocie 205.553 zł. ogółem w tym rezerwa ogólna w wysokości 68.553 zł, celowa w wysokości 37.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. oraz inwestycyjna w wysokości 100.000 zł. .

- 80101 -Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie 4.373.479 zł w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek.

- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie 341.665 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów "O" w przedszkolach w Stawiszynie z filią Petryki oraz w Zbiersku

- 80104 - Przedszkola - zaplanowane wydatki w kwocie 1.844.390 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, zakup żywności, koszty utrzymania budynków.

- 80110 -Gimnazja - planowane wydatki w kwocie 1.953.269 zł na funkcjonowanie gimnazjów w Stawiszynie i Zbiersku,

- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota 200.000 zł. dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

- 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 0,5 %od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych ,gimnazjów i przedszkoli t.j kwota 16.652 złotych.

- 80148 - Stołówki szkolne - planowane wydatki w wysokości 273.149 zł. dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.

- 80195 - Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 14.130 zł. dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej ,elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w budynku szkoły w Stawiszynie. Planowane wydatki w kwocie 67.659 zł. dotyczą odpisów na ZFŚS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.

- 85153 - Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000 zł

- 85154 - planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programieprofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 96.000 zł , przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2014.

- 85195 - planowane wydatki w wysokości 6.000 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

- 85202 - wydatki w wysokości 216.790 zł związane z kosztami pobytu 8 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

- 85205 - zaplanowane wydatki w wysokości 5.000 zł przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- 85206 - zaplanowane wydatki w wysokości 112.573 zł. na zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz opłaty za pobyt 5 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

- 85212 - wydatki w wysokości 1.881.331 zł. związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych. W budżecie wyodrębniono wydatki związane z wypłatą świadczeń o których mowa w art. 33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.

- 85213 - zaplanowano w wysokości 11.839 zł. wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

- 85214 - wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości 105.427 zł .

- 85215 - na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 174.000 zł.

- 85216 - Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w wysokości 84.456 zł.

- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem 394.313 złotych zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne oraz zakup materiałów biurowych , uzupełnieniewyposażenia, usługi telefoniczne , informatyczne , koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach.

- 85228 -Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie 156.040 zł wydatki w zakresie usług opiekuńczych - wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki

- 85295 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki dotyczą wkładu własnego gminy w realizacje programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 30.000 zł.

- 85401 - Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnychw kwocie łącznej 167.282 zł w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

- 85446- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli kwota 546 zł - planowane wydatki w wysokości 0,5 % od planowanych rocznych wynagrodzeń z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych.

- 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane wydatki w kwocie 39.400 zł na dopłaty do ścieków przyjmowanych do oczyszczalni ścieków.

- 90002- Gospodarka odpadami - zaplanowano wydatki w wysokości 495.256 zł. związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta.

- 90003 -Oczyszczanie miast i wsi - kwota 20.000 zł. w tym: planowane wydatki związane z realizacją zadania .

- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 41.000 zł na utrzymanie parkumiejskiego i terenów zielonych na terenie gminy.

- 90013 - Schroniska dla zwierząt - zaplanowano 5.000 zł. na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

- 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 385.756 zł na pokrycie kosztów oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy oraz realizacja zadania z funduszu sołeckiego,

- 90019 - Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 14.000 zł.

- 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie 227.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury, bieżące utrzymanie budynku. Ponadto zaplanowano kwotę 15.084 zł na wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

- 92116 - Biblioteki - dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie 193.000 zł w tym : planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.

- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki na opracowanie "Gminnej ewidencji zabytków" w wysokości 7.000 zł.

- 92195 - Pozostała działalność - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 23.963 zł

- 92601 - Obiekty sportowe - kwota 8.000 zł. dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 128.978 zł w tym: dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 103.000 zł. oraz 25.978 zł. na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania oddanego do użytku boiska Orlik.

Wydatki majątkowe:

W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.402.460 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi Powiatowej Zbiersk Cukrownia - Petryki (nr 4586P) oraz wzdłuż drogi gminnej Zbiersk Cukrownia (nr 674337P) - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013 - 2015. Planowane nakłady roku 2014 - 250.000 zł.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn. Z dotychczasowej drogi gruntowej planuje się wykonać drogę o nawierzchni bitumicznej Wartość zadania szacuje się na kwotę 120.000 zł.

- Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Piątek Wielki - wartość zadania 13.556 zł. w ramach funduszu sołeckiego.

- Zakup motopompy dla OSP Pólko Ostrówek - wartość zadania 8.394 zł. w ramach funduszu sołeckiego.

- Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach - nakłady inwestycyjne roku 2014 - 328.075 zł.

- Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego "Bajkowa Kraina" w Zbiersku - nakłady inwestycyjne roku 2014 - 549.057 zł.

- "Stawiszyn przyjazny dzieciom - przebudowa publicznego placu zabaw" - planowane nakłady inwestycyjne 133.378 zł.

Planowane przychody i rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody ogółem 1.223.300 zł

w tym:

- dopłata z budżetu w kwocie 41.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania wysypiska odpadów komunalnych oraz terenów zielonych.

- wpływy z tytułu czynszów i opłat za media budynków i lokali komunalnych 298.100zł

- wpływy z opłat za dostarczaną wodę z wodociągów 480.100 zł

- wpływy z opłat za dostarczane ścieki do oczyszczalni 244.900 zł

- dopłaty z budżetu do dostarczanych ścieków 39.400 zł

- dopłata z budżetu dowożenie dzieci do szkół 119.800 zł

Planowane rozchody 1.223.300 zł

w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych 288.100 zł

- bieżące utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych 41.000 zł

- bieżące utrzymanie i remonty wodociągów i stacji uzdatniania wody 480.100 zł

- koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków 294.300 zł

- koszty dowożenia dzieci do szkół z terenu gminy 119.800 zł

Przychody i rozchody

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 2.038.539 zł.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW na realizowane inwestycje "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach" oraz "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego "Bajkowa Kraina" w Zbiersku" w wysokości 382.542 zł. oraz pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007 - 2013 pn. " Stawiszyn przyjazny dzieciom - przebudowa publicznego placu zabaw " w wysokości 44.188 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1%20A.pdf

Załącznik Nr 1 A

Załącznik Nr 1 B do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1%20B.pdf

Załącznik Nr 1 B

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2%20A.pdf

Załącznik Nr 2 A

Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2%20B.pdf

Załącznik Nr 2 B

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »