| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 419/XLIX/2014 Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) uchwala się:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Czerwonak uczniom szkół wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium, stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 150,00 zł netto - grupa I,

2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 150,00 zł netto i nie przekraczający 300 netto -grupa II,

3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 300,00 zł netto i nie przekracza kwoty podanej w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - grupa III.

3. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi miesięcznie:

1) w grupie I - do 200% kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

2) w grupie II - do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3) w grupie III - do 100% kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

4. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarcza na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom , które złożyły wniosek i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium na zasadach określonych w ust.3 stypendium szkolne przyznaje się w równej kwocie , nie niższej niż 80% zasiłku rodzinnego.

5. Kwoty , o których mowa w ust.3 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych .

6. Wysokość stypendium może być podwyższona do 200% kwoty zasiłku rodzinnego, jeżeli po rozpatrzeniu wniosków zgodnie z regułami przyjętymi w ust.3 kwota dotacji nie zostanie całkowicie rozdysponowana.

7. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

4) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego co miesiąc w okresie zajęć szkolnych.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku, 62-004 Czerwonak, Pl. Zielony 1

§ 6. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 4 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę lub pokrycia kosztów zakupu artykułów o charakterze edukacyjnym, w szczególności podręczników, na podstawie rachunków zakupu.

3. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły.

4. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

1) do 15 grudnia - za okres od września do grudnia,

2) do 30 czerwca- za okres od stycznia do czerwca.

5. Stypendium szkolne wypłacane jest na konto osobiste wnioskodawcy.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Czerwonak w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany z powodu zdarzenia losowego, którym jest w szczególności:

1) kradzież,

2) pożar,

3) powódź,

4) sytuacja kryzysowa.

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

3) Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 5 niniejszego regulaminu.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

§ 10. Traci moc uchwała Nr 397/LXI/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz uchwała Nr 233/XXVIII/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak


Marcin Wojtkowiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »