| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Radzionków; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 25 listopada 2010r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Radzionków, a będącego mieszkańcem miasta Piekary Śląskie

Zawarte w dniu 25 listopada 2010 roku pomiędzy miastem Radzionków reprezentowanym przez:

Gabriela Tobora – Burmistrza Miasta Radzionków ,

a

miastem Piekary Śląskie reprezentowanym przez:

Janusza Pasternaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Piekary Śl.

Marka Kapicę - Naczelnika Wydziału Edukacji

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b – 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Radzionków Nr XLI/354/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków (publ: Dz. Urz. Woj. Śl. z 26 sierpnia 2009r. Nr 153, poz. 2991)

ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się do pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Radzionków, a będącego mieszkańcem miasta Piekary Śląskie.

2. Miasto Piekary Śląskie w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień Porozumienia.

§ 2.

1. Wysokość kosztów dotacji należnej dla miasta Radzionków ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości uczniów w danym miesiącu rozliczeniowym i miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w ust. 4 i ust. 5.

2. Wysokość miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Radzionkowa wynosi 1/12 części dotacji przysługującej za dany rok budżetowy w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Radzionków.

3. W związku z brakiem niepublicznego przedszkola na terenie miasta Piekary Śląskie, pokrywa ono koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących podstawę udzielenia dotacji przez miasto Radzionków dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. Iloczyn kwoty wydatków bieżących w przedszkolach publicznych, ponoszonych przez miasto Radzionków, a stanowiących podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia oraz wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3 wynoszą 371,67 zł i stanowi miesięczną stawkę dotacji (w przeliczeniu na jednego ucznia), którą miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się pokryć za każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Radzionków, a będącego mieszkańcem miasta Piekary Śląskie.

5. Niepubliczne przedszkola, działające na terenie miasta Radzionków otrzymują dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości:

- 1488,91 zł – na każdego niepełnosprawnego ucznia (bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonych);

- 3536,15 zł – na każdego niepełnosprawnego ucznia (z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi);

- 312,67 zł – na każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka;

i jest ona równa części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego.

6. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia miasta Radzionków o fakcie ustalenia oraz zmianach wysokości wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3.

7. Miesięczne stawki dotacji, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, uwzględniające zmiany stawek w roku 2010 i latach następnych zostaną wprowadzone aneksami do niniejszego Porozumienia.

8. Podstawą do ustalenia zwrotu dotacji dla miasta Radzionków, o której mowa w ust. 1 będzie miesięczna specyfikacja, która stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

9. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przekazywać miesięczne kwoty dotacji, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 na rachunek miasta Radzionków: ING Bank Śląski Oddział Radzionków, Nr 41 1050 1230 1000 0002 0397 2500, w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

10. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 9 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3.

Miasto Radzionków będzie przekazywało miastu Piekary Śląskie do dnia 31 października każdego roku budżetowego pisemną informację o ilości uczniów wraz z danymi osobowymi (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zameldowania), na których będzie udzielana dotacja przez miasto Radzionków, na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niepubliczne.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 5.

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

3. Porozumienie może być wypowiedziane z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów, podpisanych przez obie strony.

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta ubiegającego się o zwrot kosztów dotacji.


§ 8.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Miasto Piekary Śląskie

dnia

Miasto Radzionków

dnia 8 listopada 2010 roku

Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie


mgr inż Janusz Pasternak

Burmistrz


dr Gabriel Tobor


Załącznik do Porozumienia
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 25 listopada 2010 r.

Radzionków, dnia ..............................

Specyfikacja za ............................../....................

m-c / rok

dotycząca zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Radzionków na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Radzionków, a będącego mieszkańcem miasta Piekary Śląskie

lp.

nazwisko i imię ucznia

data urodzenia

adres zameldowania

nazwa, adres i typ przedszkola

nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole

miesięczna stawka dotacji

ogółem do zwrotu na rachunek miasta Radzionków Nr 41 1050 1230 1000 0002 0397 2500

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »