| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2010 roku - Rada Miejska Cieszyna

uchwala:

budżet Miasta Cieszyna na rok 2011

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta na 2011 rok w wysokości 145.150.675,56 zł

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 102.310.368,24 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 42.840.307,32 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.561.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje na zadania własne w kwocie 1.158.014,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.395.703,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3c,

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 840.000,00 zł

3. Wydatki budżetu Miasta na 2011 rok w wysokości 171.656.702,09 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 96.118.309,47 zł, w tym:

a) kwotę 46.186.365,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

w tym na wynagrodzenia bezosobowe 1.276.416,47 zł,

b) kwotę 4.509.043,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) kwotę 1.519.870,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

d) kwotę 5.954.680,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych Gminy

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

e) wydatki na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.561.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

f) kwotę 1.850.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,

g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 840.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki majątkowe kwotę 75.538.392,62 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 26.506.026,53 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) pożyczki w wysokości 6.025.879,00 zł

2) kredyty w wysokości 20.480.147,53 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 34.461.639,53 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 7.955.613,00 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 640.500,00 zł

na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 865.970,00 zł

w tym:

- na wydatki bieżące 865.970,00 zł

związane z:

a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 300.000,00 zł

b) funkcjonowaniem przedszkoli 150.000,00 zł

c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 175.970,00 zł

d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 240.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy faktur i not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z tych usług korzystają, a usługi te nie są związane bezpośrednio z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł,

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26.506.026,53 zł,

w tym kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł,

3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.606.247,37 zł.

§ 8. Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,

3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.500.000,00 zł,

4. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 1.600.000,00 zł,

5. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.705.613,00 zł,

6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,

7. udzielania poręczeń do kwoty łącznie 100.000,00 zł,

8. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2011 wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2011 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN FINANSOWY

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3a.pdf

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3b.pdf

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH I BIEŻĄCYCH

Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3c.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/21/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »