| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 grudnia 2010r.

Uchwała Budżetowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95),

Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 15 245 914,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 15 054 770,68 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 191 144,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. W planie dochodów budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a;

2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 b;

3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 17 922 112,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 14 891 842,68 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 030 270,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a;

2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 b;

3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 676 198,00 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 676 198,00zł są przychody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 2 676 198,00 zł , pochodzące z :

- kredytów w wysokości 2 442 440,00 zł

- pożyczek w wysokości 233 758,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2 834 926,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 158 728,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 676 198,00 zł;

§ 7. 1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101 720,68 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 99 720,68 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.

2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19 200,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 19 200,00 zł

§ 8. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł;

- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 676 198,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków.

§ 13. Tworzy się rezerwę

- ogólną w wysokości 83 380,00

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 35 000,00

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

Załącznik Nr - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

Załącznik Nr - Tabela Nr 1a do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr -Tabela Nr 1b do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

DOCHODY związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok

Załącznik Nr - Tabela Nr 1c do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

DOCHODY związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2011 rok

Załącznik Nr - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

Załącznik Nr - Tabela Nr 2a do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr - Tabela Nr 2b do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok

Załącznik Nr - Tabela Nr 2c do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

WYDATKI związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2011 rok

Załącznik Nr - Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.xls

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Nędza
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.doc

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »