| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EZK.031.3.1.2011 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów

z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Mikołów na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Mikołowa, a niebędącego mieszkańcem Mikołowa

1. Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późniejszymi zmianami) Gmina Łaziska Górne zobowiązuje się do przekazywania Gminie Mikołów dotacji udzielonej przez Gminę Mikołów na każdego ucznia będącego mieszkańcem Łazisk a uczęszczającego do przedszkola, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Mikołowa.

2. Gmina Łaziska Górne w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje sie do zapewnienia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia w ramach działu 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola, § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2.

1. Wysokość dotacji udzielonej przez Gminę Mikołów w roku 2011 na każdego ucznia przedszkola wynosi 528,52 zł. (pięćset dwadzieścia osiem złotych 52/100) i równa jest 75% ustalonych w budżecie Gminy Mikołów wydatków bieżących ponoszonych na 1 ucznia w przedszkolu.

2. Kwotę dotacji należnej Gminie Mikołów ustala się, co miesiąc, jako iloczyn uczniów w danym miesiącu rozliczeniowym i miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia, której wysokość określono w ust. 1.

3. Wysokość miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia uwzględniająca zmiany stawek w roku 2011 i w latach kolejnych zostanie określona w aneksach do niniejszego porozumienia.

4. Podstawą do ustalenia dotacji, o której mowa w ust. 2 należnej Gminie Mikołów będzie miesięczna specyfikacja sporządzana wg załączonego wzoru.


§ 3.

1. Gmina Łaziska Górne zobowiązuje sie przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w § 2, ust. 2 w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji na rachunek:

Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190

Mikołów Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

87 8436 0003 0000 0000 0071 0325

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 stycznia 2011 r.

4. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

5. Wszelkie zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 5.

Porozumienie zawarto w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Mikołowa


dr inż. Marek Balcer

Burmistrz Miasta Łaziska Górne


mgr inż. Aleksander Wyra


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr EZK.031.3.1.2011
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 8 lutego 2011 r.
Zalacznik.doc

Załącznik do porozumienia zawartego w dniu 08.02.2011 r. w Mikołowie pomiędzy Gminą Mikołów a Gminą Łaziska Górne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »