| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miasteczku Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9a ust.1 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie:

§ 1.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miasteczku Śląskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 25 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. W celu realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Miasteczko Śląskie, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miasteczku Śląskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

4. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu i grup roboczych zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.

§ 2.

Ilekroć jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

2) podmiotach – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy;

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie;

4) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny w Miasteczku Śląskim;

5) grupy robocze – należy przez to rozumieć grupy robocze tworzone w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 3.

Powoływanie członków i skład Zespołu

1. Zespół powołuje Burmistrz.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

- minimum po jednym przedstawicielu

a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim,

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miasteczku Śląskim,

c) Posterunku Policji w Miasteczku Śląskim,

d) placówek oświatowych działających na terenie gminy,

e) placówek służby zdrowia działających na terenie gminy,

f) organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy rodzinie działających na terenie gminy,

g) Sądowych Służb Kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach,

3. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, zapraszani przez przewodniczącego Zespołu przedstawiciele innych, niewymienionych w ust. 2 podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Miasteczko Śląskie, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

6. Burmistrz kieruje pisma do wszystkich podmiotów o wytypowanie swojego przedstawiciela do prac w Zespole.

7. Po złożeniu propozycji i akceptacji kandydatury, Burmistrz podejmuje decyzję o powołaniu kandydata do składu Zespołu i zawiera z podmiotem porozumienie o współpracy.

8. Po podpisaniu wszystkich porozumień Burmistrz powołuje Zespół w drodze postanowienia.

9. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz. Podczas posiedzenia odbiera od członków Zespołu oświadczenia, o których mowa w art. 9c ust. 3 ustawy.

10. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

11. Na pierwszym posiedzeniu wybierany również jest zastępca przewodniczącego i sekretarz.

§ 4.

Odwoływanie i powoływanie nowych członków Zespołu

1. Burmistrz odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

a) na jego umotywowany pisemny wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na wniosek Zespołu,

d) na skutek utraty statusu przedstawiciela podmiotu,

e) na skutek naruszenia zasad współpracy,

f) na skutek naruszenia zasady zachowania poufności danych uzyskanych przy realizacji zadań,

g) z uwagi na nierealizowanie zadań Zespołu, w tym 50 % nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Zespołu w ciągu roku kalendarzowego,

h) w przypadku utraty praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) na skutek rozwiązania porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 7 regulaminu.

2. W przypadkach wymienionych w pkt 1 litery a – c odwołanie następuje po konsultacji z podmiotem, którego odwoływany jest przedstawicielem.

3. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu.

§ 5.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu

1. Zespół realizuje działania określone w ustawie, w Uchwale Nr V/19/11 Rady Miasta w Miasteczku Śląskim z dnia 22.02.2011 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasteczko Śląskie na Lata 2011-2017 oraz innych programach na rzecz przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2. Zadania Zespołu określa art. 9 b ustawy.

3. Zespół obraduje na posiedzeniach.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.

5. Posiedzenie Zespołu zwołuje jego przewodniczący lub w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.

6. Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

7. W razie okoliczności uniemożliwiających osobiste działanie przewodniczącemu i jego zastępcy, przewodniczący może upoważnić pisemnie innego członka Zespołu.

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

9. Przewodniczący, zastępca lub inny upoważniony przez niego członek Zespołu zwołuje posiedzenia z inicjatywy własnej oraz jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zespołu na wniosek:

a) Burmistrza,

b) co najmniej połowy składu Zespołu.

10. W sytuacjach szczególnych, wobec niemożności zwołania Zespołu przez przewodniczącego, jego zastępcę lub innego członka Zespołu posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Zespołu.

11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia winno nastąpić co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

12. Zawiadomienie o terminie posiedzenia może nastąpić za pomocą poczty, fax-u, poczty elektronicznej lub telefonu.

13. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

14. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, Zespół może powołać grupy robocze, na zasadach określonych w ustawie.

15. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

16. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

17. Szczegółowy tryb pracy Zespołu i grup roboczych określony zostanie w regulaminie funkcjonowania Zespołu i zatwierdzony przez Burmistrza.

18. W wykonywaniu swoich zadań Zespół może współpracować z różnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi.

19. Przewodniczący Zespołu składa Burmistrzowi coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »