| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 25 listopada 2010r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

E I-818/00004/10

2010/081189

POROZUMIENIE

z dnia 25 listopada 2010 r

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory,

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Adama Fudali,

a

Miastem Żory, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta – Waldemara Sochę.

Strony postanawiają co nastepuje:

§ 1. 1. Miasto Żory powierza Miastu Rybnik prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, zwanego dalej ZS-1, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ—CKUoP, z siedzibą w Rybniku, przy ul. Św. Józefa 30.

§ 2. 1. Miasto Żory przekaże Miastu Rybnik dotację ustaloną jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia, w wysokości 390 zł, na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych.

2. Miasto Rybnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ—CKUoP pisemnie powiadomi Miasto Żory nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.

3. Dyrektor RCEZ-CKUoP w Rybniku, w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją ZS-1, może w uzasadnionych przypadkach zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych, określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O potrzebie konsultacji RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi ZS-1 nie później niż na 2 tygodnie od otrzymania wykazów uczniów.

4. Miasto Żory oświadcza, iż nie będzie dochodziło żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Rybnik w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy) z przyczyn, o których mowa w ustępie 2.

5. ZS-1 do 20 kwietnia 2011 r. przekaże planowane wykazy zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do 15 sierpnia 2011 roku - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania poinformuje ZS-1 o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.

6. Miasto Żory przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 56 1500 1214 1212 1003 3904 0000 w Kredyt Banku S.A. I Oddział w Rybniku, w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia.

7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym zostanie przekazany najpóźniej do 15 grudnia 2011 roku, a dotacja - do 14 dni od otrzymania wykazu.

8. Ustala się wysokość dotacji na 2011 rok w kwocie 15 600 zł , co pokrywa koszt kształcenia 40 uczniów, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia liczby uczniów Miasto Żory zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich kształcenia na zasadach określonych w porozumieniu.

9. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Miasta Żory na 2011 rok.

10. Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

11. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP - Tomasz Harsze.

§ 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia, w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Miasta Żory kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Rybnik nie stanowi podstawy do obciążenia Miasta Żory kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi do budżetu Miasta Żory wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 7. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów ogłoszenia.

§ 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha

Prezydent Miasta Rybnika


Adam Fudali

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 25 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »