| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/3/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

Rada Miejska w Bieruniu
uchwala:

§ 1

Ustanawia się stypendium sportowe miasta Bierunia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.

§ 2

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium sportowego oraz podstawę i sposób ustalania jego wysokości określa Regulamin przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr I/11/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26.01.2006 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major


Załącznik do Uchwały Nr IV/3/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2011 r.

Regulamin przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

§ 1

1)Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży (do ukończenia 25 roku życia) szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Bierunia lub zrzeszonej w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających swoją siedzibę na terenie miasta Bierunia.

2)Stypendia sportowe będą przyznawane zawodnikom, którzy uprawiają sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymują za to wynagrodzenia.

§ 2

1)Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie miasta Bierunia. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości budżetowych miasta.

2)Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

3)Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego należy do kompetencji Burmistrza Miasta.

4)Wnioski podlegają weryfikacji przez Komisję do spraw przyznawania stypendiów sportowych, powołaną przez Burmistrza Miasta Bierunia, w skład której wchodzą:

- przedstawiciel BOSiR,

- przedstawiciel Burmistrza Miasta,

- przedstawiciel Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji,

- przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

5)W razie stwierdzenia braków formalnych, Komisja weryfikująca wniosek wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Komisję.

6)Komisja powoływana jest na okres jednego roku kalendarzowego.

7)Do zadań Komisji w szczególności należy:

a) rozpatrywanie wniosków,

b) przedstawienie Burmistrzowi listy wybranych kandydatów wraz z uzasadnieniem i propozycją co do wysokości stypendiów sportowych.

8)Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

a) cofnięcia przez wnioskodawcę,

b) rezygnacji kandydata,

c) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

§ 3

Stypendium sportowe może być wypłacane zawodnikowi, który:

a) uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich oraz Mistrzostw Świata, Europu i Polski,

b) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych,

c) do końca roku kalendarzowego ukończy:

- 16 lat w przypadku posiadania III klasy sportowej,

- 21 lat w przypadku posiadania II klasy sportowej,

- 25 lat w przypadku posiadania I klasy sportowej lub klasy Mistrzowskiej.

§ 4

Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podaje się do publicznej wiadomości.

§ 5

1)Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy kierować do Burmistrza Miasta.

2)Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać:

a) kluby sportowe, związki sportowe, uczniowskie kluby sportowe,

b) osoby fizyczne.

3)Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

§ 6

1)Wniosek o przyznanie stypendium sportowego musi zawierać następujące informacje:

a) dane osobowe wnioskodawcy,

b) dane o osiągnięciach w zakresie sportu i zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny Polski lub Okręgowy Związek Sportowy,

c) o źródle i okresie pobierania innych stypendiów,

d) oświadczenie klubu sportowego o przynależności tego zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego,

e) zobowiązanie zawodnika do informowania Burmistrza o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego,

f) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt.

2)Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Kancelarii (parter) Urzędu Miasta Bierunia w terminie do dnia 1 marca każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium. Wnioski na 2011r. można składać w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7

1)Wysokość miesięcznego stypendium może wynosić do 50 % minimalnego wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.

2)Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest co miesiąc.

§ 8

1)Burmistrz Miasta może wstrzymać wypłacanie stypendium w przypadku gdy zawodnik:

a) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,

b) utracił status sportowca amatora,

c) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy,

d) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu sportowego realizującego program szkolenia.

2)O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz Miasta powiadamia zawodnika, macierzysty klub sportowy zawodnika oraz Komisję.

3)Wstrzymane stypendium wznawia się zawodnikowi na jego wniosek po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym przyczyny te ustały.

4)Za okres, w którym wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje.

§ 9

1)Burmistrz Miasta może cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku gdy zawodnik:

a) zaprzestał realizację programu szkolenia,

b) utracił status sportowca amatora,

c) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

d) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

e) upłynęły ponad 3 miesiące od daty wstrzymania stypendium,

f) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.

2)W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia stypendium cofa się.

3)Utrata praw do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.

4)O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz Miasta powiadamia zawodnika, macierzysty klub sportowy zawodnika oraz Komisję.

§ 10

Burmistrz Miasta zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których określa się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium.

§ 11

1)Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bierunia wskazany przez Burmistrza Miasta.

2)Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty doręczenia pisemnego żądania Burmistrza Miasta.

3)Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie z ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »