| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 242 ,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.- Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.-Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta u c h w a l a co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 72.925.999 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

1) dochody bieżące 64.157.480 zł

2) dochody majątkowe 8.768.519 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 83.815.616 zł jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 62.671.520 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 46.823.773 zł, w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.694.840 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14.128.933 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.767.150 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.812.427 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł; - jak w załączniku nr 2.1

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 21.144.096 zł, - jak w załączniku nr 2 , w tym :

1) wydatki na inwestycje w kwocie 20.918.096 zł jak w załączniku 2.2, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 12.341.930 zł, w tym :

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 7.586.519 zł

2) zakupy inwestycyjne w kwocie 226.000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.889.617 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych pożyczek 2.000.000 zł

2) zaciąganych kredytów w kwocie 8.889.617 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.331.361 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.441.744 – zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.889.617 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.000.000zł

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 3 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 5. Tworzy się :

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł

2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011, jak w załączniku nr 9.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, jak w załączniku nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 11.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej

2. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

a) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku

b) uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2011 ROK - wg działów i źródeł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik2.1.xls

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik2.2.xls

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik6.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik7.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik8.xls

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik9.xls

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE W 2011 ROKU

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik10.xls

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik11.ods

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik12.xls

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »