| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm. oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.222,art.223, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy

uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości -15.652.994 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości -10.797.716 zł

- dochody majątkowe w wysokości - 4.855.278 zł

zgodnie z załącznikiem Nr1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 18.098.295 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 11.184.475 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 6.913.820 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

1. Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości - 11.184.475 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.816.203zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.927.653 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące - 478.500zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.865.497 zł

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5, ust.1, pkt.2 i 3 - 152.500 zł

- wydatki na obsługę długu - 944.122 zł

2. Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.913.820 zł

w tym:

- limity wydatków na projekty realizowane w ramach

programów finansowanych z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -6.874.129zł

zgodnie z rubryką 12 załącznika 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 50.000 zł

z tego:

1) ogólną w wysokości - 20.000 zł

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 30.000 zł

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości - 2.445.301 zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

kredyt - 576.000 zł

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 1.869.301 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000 zł

2) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 4.713.000 zł

3)zaciągnięcie pożyczek na zadania: - 2.006.970 zł

- Budowa wodociągu w m.Biała Wielka wraz z przebudową ujęcia wody w Lelowie w kwocie - 1.858.800 zł,

- modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie - 148.170 zł

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 8.199.179zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 5.753.878 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 7. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lelowie:

- przychody - 627.100 zł

- koszty - 627.100 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. 1) Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji Rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5

a) Dochody - 1.481.660 zł

b) Wydatki - 1.481.660 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

2) Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy:

1) Dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie w wysokości - 271.000 zł

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie - 110.000 zł

b) dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego - 33.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje celową na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w kwocie - 10.000 zł

- dotację celową na rozwój kultury fizycznej i sportu w kwocie - 49.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1.Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 74.000 zł

2.Wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 70.000 zł

oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 4.000 zł

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku:

- dochody - 16.000 zł

- wydatki - 27.962 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości - 500.000 zł

5) Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 4 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 4.713.000 zł

6) Zaciągania zobowiązań z tytuły pożyczek na sfinansowanie: - inwestycji pn. „Budowa wodociągu w Białej Wielkiej wraz z przebudową ujęcia wody w Lelowie” do kwoty - 1.858.800 zł - modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie do kwoty - 148.170 zł

7) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie niedoboru do kwoty -576.000 zł

8) Spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty - 1.040.878 zł

9) Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2011 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. jak zakres i szczegółowość uchwały budżetowej.

§ 14. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1) Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,

2) Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zał.1 do uchwały Nr VII-32-2011 z dnia 28.02.2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zał.2 do uchwały Nr VII-32-2011 z dnia 28.02.2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zał.3 do uchwały Nr VII-32-2011 z dnia 28.02.2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zał.4 do uchwały Nr VII-32-2011 z dnia 28.02.2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zał.5 do uchwały Nr VII-32-2011 z dnia 28.02.2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik6.doc

Zał.6 do uchwały Nr VII-32-2011 z dnia 28.02.2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik7.doc

Zał.7 do uchwały Nr VII-32-2011 z dnia 28.02.2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik8.doc

Zał.8 do uchwały Nr VII-32-2011 z dnia 28.02.2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik9.doc

Zał.9 do uchwały Nr VII-32-2011 z dnia 28.02.2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/32/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik10.doc

Zał.10 do uchwały Nr VII-32-2011 z dnia 28.02.2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »