| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), a także w związku z uchwałą nr 499/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich, po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” przyjętego uchwałą nr 720/2006 Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 czerwca 2006 r. wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr 459/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 kwietnia 2009 r. , na wniosek Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich w granicach określonych na rysunku planu.

2. Określone w ust. 1 granice obszaru objętego planem wynikają z ustaleń uchwały nr 499/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich.

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu, sporządzony na mapach w skali 1:1000, edytowany w skali 1:1000, obowiązujący w zakresie określonym uchwałą, zawierający wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie;

2) załącznik nr 2 – zawierający rozstrzygnięcia Rady Miasta Siemianowic Śląskich o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego;

3) załącznik nr 3 – zawierający rozstrzygnięcia Rady Miasta Siemianowic Śląskich o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. 1. Załącznik nr 1 - rysunek planu stanowi część graficzną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustaleniami rysunku planu są:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia;

2) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenu.

2. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Siemianowic Śląskich, o ile z treści nie wynika inaczej;

2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będących przedmiotem niniejszej uchwały;

3) mapie – należy przez to rozumieć mapę zasadniczą w skali 1:1000, w standardzie cyfrowym, gromadzoną w państwowym zasobie geodezyjno- kartograficznym;

4) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz.717, z późn. zm.);

5) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

6) terenie – należy przez to rozumieć działkę lub kilka działek w całości lub w części, wyodrębnionych na rysunku planu za pomocą linii rozgraniczających, oznaczonych numerem porządkującym i przypisanym symbolem podstawowego przeznaczenia terenu, w granicach których obowiązują te same ustalenia, jeśli z tekstu uchwały nie wynika inaczej;

7) działce – należy przez to rozumieć działkę gruntu, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);

8) działce budowlanej – należy rozumieć zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) terenach przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć dostępne dla ogółu:

a) tereny dróg w tym: ulice, ścieżki piesze i rowerowe, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, a także tereny zieleni ogólnomiejskiej urządzonej takie, jak: parki, zieleńce, skwery,

b) części działek, w tym działek budowlanych przeznaczonych i służących do realizacji celów publicznych, wraz z przynależnym zagospodarowaniem w formie: dojść, dojazdów, dziedzińców, parkingów, zieleni urządzonej, ogrodów,

c) obszary przestrzeni publicznej rozumiane zgodnie z ustawą;

10) przynależnym zagospodarowaniu terenu – należy przez to rozumieć, iż w granicach danego terenu dopuszcza się, odpowiednio do przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego:

a) istniejące lub planowane powierzchnie: jezdne, postojowe, piesze i rowerowe,

b) parkingi i garaże w tym naziemne, podziemne i nadziemne realizujące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w granicach terenu,

c) powierzchnie zielone, zieleń wysoką i średnią,

d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, małą architekturę, zadaszenia, pergole, tarasy,

e) budowle terenowe takie, jak podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urządzenia ogrodowe, elementy reklamowe wolnostojące i związane z obiektami budowlanymi,

f) obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą techniczną, wraz z zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej;

11) strefach – należy przez to rozumieć obszary indywidualnie wyznaczane na rysunku planu, wewnątrz których dla wszystkich działek lub ich części plan ustala dodatkowe uwarunkowania zgodne z przedmiotem i problematyką, którą dana strefa wprowadza do ustaleń planu;

12) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć roślinność komponowaną pod względem funkcjonalnym i plastycznym, taką jak parki, zieleńce;

13) obowiązujących przepisach związanych z prawem budowlanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wraz z wynikającymi z niej przepisami prawa, aktami wykonawczymi oraz polskimi normami;

14) obowiązujących przepisach związanych z ochroną środowiska i przyrody – należy przez to rozumieć:

a) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

b) ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.nr 151, poz 1220, z późn. zm.),

c) ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) z wynikającymi z niej przepisami prawa wraz z aktami wykonawczymi;

15) obowiązujących przepisach związanych z prawem wodnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) wraz z wynikającymi z niej przepisami prawa, aktami wykonawczymi;

16) obowiązujących przepisach związanych z cmentarzami – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) wraz z wynikającymi z niej przepisami prawa, aktami wykonawczymi;

17) obowiązujących przepisach o drogach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) wraz z wynikającymi z niej przepisami prawa, aktami wykonawczymi;

18) obowiązujących przepisach o lasach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) wraz z wynikającymi z niej przepisami prawa;

19) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć, główne użytkowanie terenu, przy czym za główne uznaje się więcej niż 50% powierzchni każdej działki lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej granicach;

20) dopuszczonym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć dodatkowe, wymienione z nazwy użytkowanie terenu, które towarzyszy lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe w granicach terenu;

21) procencie terenów zabudowanych – jest to wyrażony w % stosunek powierzchni zabudowanych do powierzchni działki;

22) procencie terenów biologicznie czynnych – jest to wyrażony w % stosunek sumy powierzchni biologicznie czynnych do powierzchni działki;

23) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wysokość budynku, rozumianą zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z prawem budowlanymi określona za pomocą jednego lub dwu obowiązujących parametrów, to jest: nieprzekraczalna ilość kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym i liczona w metrach nieprzekraczalna wysokość budynku, z dopuszczeniem dodatkowo w bryle budynku lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie może przekroczyć 10 % powierzchni zabudowy tego budynku;

24) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – są to linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, pokrywające się z linią rozgraniczającą teren lub cofnięte do wnętrza terenu, w obszarze których są już położone lub mogą być lokalizowane zewnętrzne ściany budynków, bez uwzględniania schodów, ramp wejściowych, werand i podcieni, a także: wykuszy, balkonów, loggii, ryzalitów, gzymsów;

25) zabudowie mieszkaniowej z usługami – należy przez to rozumieć, budynek mieszkaniowy, który może zawierać lokale usługowe;

26) elementach systemu identyfikacji miejskiej – należy przez to rozumieć charakterystyczne dla danego rejonu miasta, usystematyzowane elementy zewnętrznej informacji kierunkowej i ogólnej, mające na celu ułatwienie komunikacji i orientacji w przestrzeni miejskiej takie jak: reklamy kierunkowe, słupy i tablice ogłoszeniowe, gabloty i urządzenia informacyjne oraz wystawiennicze o maksymalnej wysokości 3,5 m, których sytuowanie dopuszcza się w granicach wskazanych terenów;

27) otaczającym krajobrazie – należy przez to rozumieć ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu, przy czym teren w tym przypadku rozumiany jest jako obszar o promieniu trzykrotnej szerokości działki poddawanej analizie krajobrazowej.

2. Pozostałe nie wymienione w ust.1 definicje należy rozumieć zgodnie z ich brzmieniem ustalonym w przepisach prawa lub w przypadku braku ich ustawowych definicji zgodnie z ich potocznym brzmieniem.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 5. 1. W planie wyszczególniono następujące przeznaczenia terenów i działek:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN;

2) tereny zabudowy usługowej – U;

3) tereny cmentarzy – ZC;

4) tereny zieleni izolacyjnej – ZI;

5) tereny zieleni urządzonej – ZP;

6) tereny upraw polowych – R;

7) tereny dróg publicznych głównych - KDG;

8) tereny dróg publicznych zbiorczych – KDZ;

9) tereny dróg publicznych lokalnych – KDL;

10) tereny dróg publicznych dojazdowych – KDD;

11) tereny publicznych ciągów pieszo – jezdnych - KDX.

2. Dla każdego terenu wyodrębnionego w planie za pomocą linii rozgraniczających, w uchwale w rozdziale 7 ustala się szczegółowe: przeznaczenia podstawowe, przeznaczenia dopuszczone, sposoby zagospodarowania i użytkowania: terenów, budynków i budowli, a także odpowiadające poszczególnym przeznaczeniom: nakazy, zakazy i dopuszczenia.

3. Na każdym terenie zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. W planie z uwagi na ochronę ładu przestrzennego ustala się:

1) nowa zabudowa winna być kształtowana indywidualnie, w sposób i przy użyciu materiałów gwarantujących uzyskanie wysokiego standardu rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych;

2) zakaz realizacji turbin wiatrowych;

3) nakaz wkomponowania urządzeń i budowli należących do inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji w otaczający krajobraz;

4) ogrodzenia działek winny być budowane w miejscu wyznaczonym obowiązującą dla drogi linią rozgraniczającą lub cofnięte do wnętrza terenu, z uwzględnieniem:

a) nakazu stosowania materiałów takich jak: drewno, kamień, cegła, siatka stalowa, ogrodzenia stalowe lub odpowiednik,

b) dopuszczenia stosowania murów pełnych,

c) dopuszczenia stosowania ogrodzeń ażurowych licowych i tynkowanych,

d) dopuszczenia stosowania jako ogrodzenia zieleni średniej - krzewy i żywopłoty,

e) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł z płyt betonowych;

5) w terenach w których dopuszczona jest zabudowa szeregowa lub bliźniacza, dopuszcza się ich realizację bez konieczności uprzedniego podziału na działki zawierające pojedyncze lokale mieszkalne;

6) dla obiektów i budowli nie wymagających pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia plan ustala zakaz lokalizacji: nowych wolno stojących parterowych budynków gospodarczych oraz obiektów małej architektury o pow. do 30 m² w granicach terenów o symbolu R, z zastrzeżeniem, iż zakazem nie są objęte budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej oraz rolniczej,

§ 7. Dla nowych i przebudowywanych budynków w zakresie elewacji i dachów, należy stosować charakterystyczne dla tej dzielnicy miasta oraz określone w planie materiały i kolorystykę, takie jak:

1) elewacje budynków: tynki, cegła licowa, ceramiczne materiały licowe, kamień, drewno, elementy stalowe, szkło, z jednoczesnym zakazem zewnętrznych okładzin z blach trapezowych i falistych oraz z tworzyw sztucznych;

2) pokrycia dachowe budynków: dachówka, blacha płaska, blacha dachówkowa (z zakazem blach trapezowych i falistych) - ograniczenia materiałowe nie dotyczą dachów budynków gospodarczych, budynków pomocniczych, dachów o spadkach do 10 stopni ;

3) kolorystyka nie kontrastująca z otaczającą zabudową i nie powodująca dysharmonii w krajobrazie.

§ 8. 1. Na całym obszarze objętym planem mogą być realizowane elementy systemu identyfikacji miejskiej;

2. Ustala się następujące warunki dla realizacji reklam:

1) będących indywidualnymi budowlami: wyklucza się wszelkie reklamy wolnostojące;

2) ustalenia pkt. 1 nie obowiązują w stosunku do reklam związanych z krótkoterminowymi zdarzeniami społecznymi, sportowymi i kulturalnymi, gdzie okres użytkowania reklamy nie będzie dłuższy niż 2 miesiące;

3) ustalenia pkt. 1 nie obowiązują w stosunku do reklam, dla których do dnia wejścia w życie planu, wydano ostateczne decyzje lub przyjęto zgłoszenia, w przypadku ich przebudowy lub zmiany lokalizacji zaczynają obowiązywać odpowiednio ustalenia pkt. 1 i 2.

§ 9. Ustala się następujące warunki dotyczące realizacji urządzeń technicznych takich jak klimatyzatory, wentylatory na obiektach budowlanych:

1) zakaz umieszczania urządzeń technicznych na elewacjach obiektów budowlanych w miejscach widocznych z terenów przestrzeni publicznych;

2) nakaz zastosowania przesłon wizualnych od strony terenów przestrzeni publicznych.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 10. 1. W planie, z uwagi na ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się, z zastrzeżeniem pozostałych punktów ust.1, lokalizacji nowych przedsięwzięć:

a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko we wszystkich terenach objętych planem, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z realizacją i remontami dróg, uzbrojenia terenu oraz infrastruktury technicznej,

b) potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko we wszystkich terenach objętych planem, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z realizacją i remontami dróg, uzbrojenia terenu oraz infrastruktury technicznej;

2) dla wszystkich terenów i działek niezależnie od ustaleń zdefiniowanych dla poszczególnych przeznaczeń obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska są wymogi wynikające z obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska i przyrody;

3) dla wszystkich istniejących w dniu wejścia w życie planu funkcji:

a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także związanych ze składowaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem lub wytwarzaniem wyrobów z materiałów odzyskiwanych z odpadów,

b) potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

dopuszcza się wyłącznie działania o charakterze remontu lub zmiany technologii na mniej uciążliwą oraz zmianę przeznaczenia na inne dopuszczone.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych, o niskiej zawartości związków siarki i popiołu.

3. W zakresie ochrony przed hałasem:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do przeznaczeń terenów wynikających z przepisów związanych z ochroną środowiska i przyrody;

2) w planie ochronie przed hałasem podlegają następujące tereny, nieruchomości i działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, do których należą tereny oznaczone symbolami MN, obowiązują dla nich odpowiednio dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowane przez poszczególne źródła hałasu, zdefiniowane w obowiązujących przepisach związanych z ochroną środowiska i przyrody;

3) w obrębie zabudowy chronionej na podstawie obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska i przyrody, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych układu podstawowego określonego w rozdziale 11 należy stosować skuteczne zabezpieczenia akustyczne;

4) pozostałe tereny nie są objęte ochroną przed dopuszczalnym poziomem hałasu, w trybie w obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska i przyrody, stąd zapewnienie odpowiednich warunków w znajdujących się w ich granicach pomieszczeniach przeznaczonych do zamieszkania ludzi powinno odbywać się w trybie przepisów techniczno-budowlanych poprzez zastosowanie w budynku odpowiednich materiałów i rozwiązań technicznych.

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska: masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne i ekranujących poszczególne nieruchomości.

5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem: dla realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych takich, jak parkingi wprowadza się wymóg zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanieczyszczeń, stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych.

6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości krajobrazowych:

1) zakazuje się wycinki drzew i krzewów bez ważnych powodów takich, jak bezpieczeństwo użytkowania dróg, placów, obiektów kubaturowych oraz urządzeń i sieci infrastruktury, a także rewitalizacji przestrzeni publicznych - zakaz nie dotyczy cięć zdrowotnych i zabiegów ogrodniczych;

2) nakazuje się, aby przy przebudowie i rozbudowie istniejących, a także przy trasowaniu i projektowaniu nowych dróg każdorazowo uwzględnić, w zależności od możliwości wynikającej z szerokości w liniach rozgraniczających drogi:

a) utworzenie pasa zieleni towarzyszącej pomiędzy chodnikiem a jezdnią, w postaci szpaleru drzew, żywopłotu lub pasa trawnika,

b) tworzenie lub rezerwowanie terenu, wzdłuż dróg układu podstawowego, na lokalizację ścieżek rowerowych.

7. Wyznacza się obszar GWZP T/3 Bytom - głównego zbiornika wód podziemnych triasowych GZWP T/3 Bytom obejmujący cały teren objęty opracowaniem planu.

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11. 1. W planie, z uwagi na wymogi ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, nie wyznacza się stref ani obszarów podlegających ochronie.

2. Plan, z uwagi na wymogi ochrony dóbr kultury współczesnej, nie wskazuje obiektów podlegających ochronie na mocy planu.

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 12. 1. Przestrzenią publiczną w obszarze objętym planem są:

1) tereny zabudowy usługowej U;

2) zieleń izolacyjna i urządzona oznaczona w planie symbolem ZI, ZP;

3) tereny dróg o symbolach KDG, KDZ, KDL, KDD.

2. W obszarze przestrzeni publicznej:

1) nakazuje się segregację ruchu pieszego i rowerowego;

2) nakazuje się dostosowanie krawężników do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

3) nakazuje się realizację zieleni w ilości określonej w szczegółowych ustaleniach planu;

4) zakazuje się grodzenia terenu za wyjątkiem terenu U;

5) zakazuje się realizacji tymczasowych obiektów, które wprowadziłyby nieodwracalne zmiany wobec zagospodarowania dotychczasowego lub przewidzianego planem oraz nośników reklamowych za wyjątkiem elementów systemu identyfikacji miejskiej i reklam czasowych służących informowaniu o okazjonalnych imprezach kulturalnych lub sportowych;

6) dopuszcza się realizację elementów małej architektury związanych z wyposażeniem terenów publicznych.

3. Dla realizacji uzbrojenia i wyposażenia obszaru objętego planem, plan zabezpiecza tereny położone wewnątrz linii rozgraniczających tereny dróg i tereny komunikacji pieszej, wskazuje również lokalizacje i przebiegi istniejących lub planowanych obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów

§ 13. W granicach planu wyodrębnia się następujące grupy terenów o jednorodnym przeznaczeniu i zagospodarowaniu oraz zbieżnych ustaleniach planu o symbolach:

1) dla zabudowy mieszkaniowej: MN;

2) dla zabudowy usługowej: U;

3) dla zieleni: ZI, ZP, ZC;

4) dla terenów rolnych: R;

5) dla dróg: KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX.

§ 14. Ustalenia planu dla terenów o symbolu przeznaczenia podstawowego 1MN – 16 MN:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

2) ustala się nakazy:

a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:

- procent terenów zabudowanych do 40%,

- procent terenów biologicznie czynnych od 40%,

- wskaźnik intensywności zabudowy do 0,4,

b) wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych od 2 do 3 kondygnacji i nie więcej niż 12 m,

c) wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych nie więcej niż 6 m,

d) d) forma dachów, dotyczy głównych połaci: dla budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowa o nachyleniu 25º- 45º, dla budynków gospodarczych jedno lub dwuspadowa o nachyleniu do 25º,

e) lokalizacji w granicach działki budowlanej dla 1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu i co najmniej 1 miejsca parkingowego na każde 20 m² powierzchni użytkowej nowego dopuszczonego planem lokalu użytkowego;

3) ustala się zakazy:

a) innej niż wolnostojąca formy nowej zabudowy, z wyjątkiem dopuszczonej,

b) wymiana pojedynczych elementów stolarki okiennej i drzwiowej zmieniającej jej gabaryty, proporcje i charakter,

c) realizacji na działce więcej niż trzech stanowisk parkingowych, boksów garażowych;

4) dopuszcza się:

a) w granicach każdej działki budowlanej, położonej w granicach terenów MN, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej między innymi takiej jak gabinety lekarskie, biura, kancelarie prawne, pracownie projektowe, z zastrzeżeniem, iż wielkość działki budowlanej będzie gwarantować obsługę funkcji dopuszczonych, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych,

b) realizację zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej.

§ 15. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 1U:

1) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe – handlu detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, krawiectwo itp, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

2) ustala się nakazy:

a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:

- procent terenów zabudowanych do 40%,

- procent terenów biologicznie czynnych od 40%,

- wskaźnik intensywności zabudowy do 0,4,

b) wysokość zabudowy od 1 do 3 kondygnacji i nie więcej niż 12 m,

c) forma dachów, dotyczy głównych połaci: dwu lub wielospadowa o nachyleniu 25º- 45º,

d) lokalizacji w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego dla każdych rozpoczętych 20 m² powierzchni użytkowych, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,

e) wydzielenie terenu od terenu sąsiedniego o symbolu MN za pomocą ogrodzeń lub obiektów budowlanych,

f) realizacja przynajmniej 20% wymaganej powierzchni terenów biologicznie czynnych w formie zieleni wysokiej;

3) ustala się zakazy:

a) zabudowy nowymi obiektami usługowymi o powierzchni zabudowy powyżej 500 m²,

b) zagospodarowania i zabudowy tymczasowej.

§ 16. Ustalenia planu dla terenów o symbolu 1ZI – 5ZI:

1) podstawowe przeznaczenie terenu – tereny zadrzewień, zakrzewień, w tym zieleni izolacyjnej, dolesienia na gruntach rolnych, nieużytkach wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

2) ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;

3) dopuszcza się:

a) nowe zalesienia nieużytków oraz innych gruntów nadających się pod zalesienia, nie wyznaczonych graficznie w planie, zgodnie z wymogami przepisów o lasach,

b) drogi wewnętrzne, w tym ścieżki piesze i rowerowe,

c) trasy turystyczne i rowerowe, ścieżki dydaktyczne, drogi wewnętrzne.

§ 17. Ustalenia planu dla terenu o symbolu przeznaczenia podstawowego 1ZP – 2ZP:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: zieleń urządzona, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

2) ustala się nakazy:

a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych: powierzchnia utwardzona – nie więcej niż 20 % powierzchni terenu,

b) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie: nawierzchni, obiektów małej architektury, informacji wizualnej, lokalnych zadaszeń lub przykryć, zieleni urządzonej wysokiej i niskiej, oświetlenia,

c) nowe nasadzenia zieleni średniej i wysokiej – komponowanej,

d) realizacja przynajmniej 40% terenu nieutwardzonego w formie zieleni wysokiej;

3) ustala się zakazy:

a) zabudowy tymczasowej,

b) lokalizacji zabudowy nadziemnej za wyjątkiem architektury parkowej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu,

c) lokalizacji wszelkich elementów reklamowych.

§ 18. Ustalenia planu dla terenu o symbolu przeznaczenia podstawowego 1ZC:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: istniejące i planowane cmentarze wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

2) ustala się nakazy:

a) utrzymanie i rozbudowa istniejącego cmentarza w granicach wyznaczonego terenu,

b) utrzymanie istniejącej i realizacja nowej zieleni indywidualnie projektowanej,

c) obowiązek kompleksowego zagospodarowania terenu cmentarza, od strony drogi w postaci: rozwiązań terenowych, nawierzchni, elementów małej architektury, zieleni towarzyszącej,

d) realizacja infrastruktury technicznej parkowej, lampy parkowe,

e) realizacja minimum 10 miejsc parkingowych,

f) trwałe ogrodzenie nieruchomości;

3) 3) ustala się zakazy:

a) lokalizacja budynków i budowli, za wyjątkiem dopuszczonych,

b) lokalizacja budynków i budowli związanych z funkcjami kremacji;

4) dopuszcza się:

a) przeznaczenia towarzyszące w granicach działki budowlanej planu: nowa zabudowa do dwóch kondygnacji, formy dachów indywidualne, z dopuszczeniem lokalnej dominanty i powierzchni zabudowy do 200 m², np.: kaplice, administracja cmentarza, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze,

b) bilansowanie ilości miejsc parkingowych w ramach sąsiednich przestrzeni publicznych.

§ 19. Ustalenia planu dla terenów o symbolu przeznaczenia podstawowego 1R – 3R:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny upraw polowych;

2) ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej;

3) dopuszcza się:

a) realizację ścieżek pieszych i rowerowych,

b) realizację dróg wewnętrznych,

c) realizację nowych zalesień nieużytków oraz innych gruntów nadających się pod zalesienia, nie wyznaczonych graficznie w planie, zgodnie z wymogami przepisów o lasach.

§ 20. Ustalenia planu dla terenów o symbolach przeznaczenia podstawowego 1KDG, 1KDZ – 2KDZ, 1KDL – 10KDL, 1KDD – 6DD, 1KDX – 2KDX:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dróg publicznych głównych, tereny komunikacji dróg publicznych zbiorczych, tereny komunikacji dróg publicznych lokalnych, tereny komunikacji dróg publicznych dojazdowych, tereny komunikacji dróg publicznych ciągów pieszo – jezdnych wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

2) ustala się nakazy:

a) dla poszczególnych klas dróg ustala się szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejsze niż:

- dla dróg głównych KDG 30 m,

- dla dróg zbiorczych KDZ 20 m,

- dla dróg lokalnych KDL 12 m,

- dla dróg dojazdowych KDD 10 m,

- dla ciągów pieszo – jezdnych KDX 5 m,

b) w zależności od stanu zagospodarowania działki w dniu wejścia w życie planu, na rzecz terenów komunikacji drogowej, dotyczy dróg publicznych, należy przejąć działki lub fragment działki położony wewnątrz wyznaczonych w planie linii rozgraniczających drogi,

c) dostosowania konstrukcji nawierzchni terenu do możliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych,

d) w przyległych do dróg terenach, odpowiednio do ich przeznaczenia, ustala się lokalizację nowych budynków od strony drogi w nieprzekraczalnych liniach zabudowy;

3) ustala się zakazy:

a) lokalizowania nowej zabudowy wewnątrz linii rozgraniczających drogi - nie dotyczy obiektów budowlanych dopuszczonych na mocy obowiązujących przepisów o drogach, w tym m.in.: wiat, zadaszeń i kiosków lokalizowanych w miejscach przystanków komunikacji zbiorowej,

b) różnicowania poziomów nawierzchni oraz zagospodarowania utrudniającego możliwość swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych;

4) dopuszcza się:

a) uzupełniające przeznaczenie lub sposoby zagospodarowania – budowle dopuszczone w trybie przepisów o drogach, zieleń towarzysząca budowlom, w tym zieleń izolacyjna, elementy uzbrojenia i wyposażenia technicznego,

b) realizacja infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu wraz z zagwarantowaniem dojazdu,

c) miejsca parkingowe wzdłuż dróg kategorii KDL, KDD.

Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 21. 1. W obszarze objętym planem nie występują obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią i narażenia na niebezpieczeństwo podtopień.

2. Wyznacza się:

1) strefę pięćdziesięciometrowej ochrony sanitarnej cmentarza SOC1;

2) strefę stupięćdziesięciometrowej ochrony sanitarnej cmentarza SOC2 w przypadku gdy w otoczeniu cmentarza nie ma rozwiniętej sieci wodociągowej;

3. W zasięgu stref SOC1 i SOC2 obowiązują nakazy, zakazy i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych związanych z cmentarzami.

4. W obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

5. W obszarze objętym planem nie występują obszary udokumentowanych złóż.

6. W obszarze objętym planem nie występują obszary górnicze.

7. W obszarze objętym planem nie występują tereny zamknięte w rozumieniu przepisów odrębnych.

Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 22. 1. Zasady dokonywania podziałów geodezyjnych terenów, w tym wydzielenia terenów dróg, należy przyjmować zgodnie z poniższymi ustaleniami planu.

2. Na obszarze objętym planem ustala się obowiązek scalania lub podziału nieruchomości położonych w pasach drogowych istniejących i projektowanych dróg.

3. Przy wydzieleniu części działek przejmowanych pod drogi publiczne wymagana jest ścisła koordynacja projektu planowanej lub przebudowywanej uwzględniającego elementy uzbrojenia terenu z wstępnym projektem podziału nieruchomości wytyczającym pas drogowy.

4. W granicach wszystkich pozostałych terenów, plan określa szczegółowe zasady wydzielania działek, w tym łączenia, scalania i podziału wewnątrz poszczególnych terenów, których należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki nieruchomościami i niżej wymienionymi zasadami:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN, nowowydzielane działki winny spełniać wymogi minimalnych szerokości oraz powierzchni:

a) dla zabudowy wolnostojącej odpowiednio: co najmniej 18 m i co najmniej 400 m²,

b) dla zabudowy bliźniaczej odpowiednio: co najmniej 11 m i co najmniej 350 m²,

c) dla zabudowy szeregowej odpowiednio: co najmniej 7 m i co najmniej 250 m², w terenach 13MN, 14MN,15MN i 16MN co najmniej 7m i co najmniej 180 m²;

2) dla zabudowy usługowej U nowowydzielane działki winny spełniać wymogi minimalnych szerokości i powierzchni odpowiednio co najmniej 15 m i co najmniej 1000 m²;

3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie wydzielenia nowych działek, winny spełniać wymogi minimalnych szerokości i powierzchni odpowiednio co najmniej 1 m i co najmniej 1 m² oraz gwarantować właściwą obsługę przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego działki,

5. W planie wskazuje się proponowany podział terenów MN na działki, będący informacją planu.

6. Przy nowych podziałach i scaleniach istniejących nieruchomości granice nowych działek winny być wyznaczane pod kątem prostym w stosunku do granicy przyległej do drogi publicznej z dopuszczeniem odstępstwa plus minus 10 stopni, warunek ten może nie obowiązywać w przypadku gdy pozostałe podziały działek położonych przy tej samej drodze publicznej i tej samej stronie są inne i nie podlegają zmianom, w tym przypadku ustala się zasadę tyczenia przedmiotowych granic równolegle do istniejących podziałów własnościowych.

7. Plan nie ogranicza zasad tyczenia innych granic działek niż te które są wspólne z drogami publicznymi.

8. W obszarze działki budowlanej, nie jest wymagane scalenie lub łączenie występujących w jej granicach działek, a w stosunku do granic wewnętrznych nie muszą być zachowane odległości od istniejącej i planowanej zabudowy, wynikające z obowiązujących przepisów związanych z prawem budowlanym.

9. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczonych w planie linii rozgraniczających, dla poszczególnych terenów i terenów dróg, z uwagi na grafikę i przyjętą w rysunku planu odpowiednią grubość linii, za punkt odniesienia tyczenia przyjmuje się środek osi danej linii rozgraniczającej.

Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 23. 1. W granicach ustalonych w planie stref występują lokalne ograniczenia w realizacji ustalonych planem przeznaczeń.

1. Ograniczenia te uwzględniono w planie w indywidualnie ustalonych dla poszczególnych przeznaczeń i terenów parametrach tj.: nieprzekraczalnych liniach zabudowy, procencie terenów zabudowanych, procencie terenów biologicznie czynnych, wysokości zabudowy.

Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania

§ 24. Plan wyznacza tereny komunikacji drogowej – KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX podstawowe przeznaczenie – tereny komunikacji drogowej takie, jak: drogi główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe, ciągi pieszo - jezdne, w tym zagospodarowanie i budowle im przynależne. Ustalenia planu dla terenów o symbolach KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX określono w par. 20.

§ 25. 1. Plan dopuszcza realizację, w granicach poszczególnych terenów, parkingów i garaży zlokalizowanych na poziomie terenu i na innych poziomach, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych określonych dla każdego terenu w rozdziale 7.

2. Dla terenów i działek w zależności od ich przeznaczenia, plan ustala następujące zasady bilansowania potrzeb parkingowych:

1) dla działek zabudowanych w dniu wejścia w życie planu, potrzeby parkingowe winny być bilansowane w ich granicach, z dopuszczeniem możliwości parkowania w granicach terenów położonych w normatywnych liniach rozgraniczających dróg oraz na parkingach ogólnodostępnych;

2) na działkach niezabudowanych w dniu wejścia w życie planu, dla wszystkich nowych budynków od dnia wejścia w życie planu obowiązuje pełne bilansowanie się potrzeb parkingowych bezpośrednio wewnątrz granic poszczególnych działek budowlanych.

Rozdział 12
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami

§ 26. 1. W planie określa się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, obiekty technologiczne i inżynierskie oraz urządzenia i instalacje, dla których nie wyznaczono samodzielnych terenów.

2. Ilekroć w planie jest mowa o uzbrojeniu terenu – działki lub infrastrukturze technicznej dla wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne:

1) ustala się utrzymanie istniejących i realizację nowych elementów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg i terenów komunikacji pieszej o symbolach KDG, KDZ, KDL, KDD oraz drogach wewnętrznych;

2) dopuszcza się ich utrzymanie i realizację poza terenami o których mowa w pkt 1 pod warunkiem, iż planowane trasy lub lokalizacje nie kolidują z pozostałymi ustaleniami planu;

3) wzdłuż istniejących i projektowanych tras sieci należy zachować strefy ochronne i strefy obsługi technicznej o szerokości uzależnionej od ich rodzaju, na których nie należy sytuować budynków, dokonywać nasadzeń drzew i krzewów oraz nie należy lokalizować elementów małej architektury na trwale związanych z gruntem, szerokość pasa roboczego będzie ustalana indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci;

4) wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych możliwe jest niezależnie od ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów, jeśli tego wymagają aktualnie obowiązujące przepisy odrębne i nie naruszone będą pozostałe ustalenia planu;

5) ustala się sytuowanie wszystkich nowych liniowych elementów infrastruktury technicznej wyłącznie pod ziemią;

6) w przypadkach kolizji nowej zabudowy z sieciami infrastruktury, ich przebudowę dopuszcza się na warunkach określonych przez administratorów sieci;

7) przebudowy i modernizacje systemów infrastruktury technicznej należy realizować wyprzedzająco lub równolegle z docelowym programem zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej;

8) w przypadkach planowania jakichkolwiek prac związanych z remontem, przebudową lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej, należy zachować obowiązujące odległości od pozostałych elementów uzbrojenia i zagospodarowania wg przepisów odrębnych, a także należy posiadać aktualne warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez właścicieli lub dysponentów poszczególnych mediów, dotyczące konkretnego przedsięwzięcia budowlanego;

9) przebiegi sieci i lokalizacja nowych budowli, które nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są lub wynikają z tekstu uchwały, są zgodne z planem i mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu.

§ 27. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy i budowy sieci wodociągowej są następujące:

1) w obszarze planu należy zagwarantować pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę z istniejącej i rozbudowywanej miejskiej sieci i urządzeń wodociągowych;

2) obowiązuje zagwarantowanie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych, poprzez sieć hydrantów zewnętrznych naziemnych, punkty czerpania wody, studnie i zbiorniki wody, w ilości zapewniającej skuteczne podjęcie działań ratunkowo-gaśniczych.

§ 28. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy i budowy sieci kanalizacyjnej są następujące:

1) w obszarze planu należy zagwarantować:

a) odprowadzenie ścieków do istniejącego i rozbudowywanego systemu sieci i urządzeń kanalizacyjnych, odpowiednio sanitarnej, deszczowej rozdzielczej i ogólnospławnej,

b) uzbrojenie terenu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gwarantującego ochronę wód podziemnych, dla realizowanych nowych lub przebudowywanych istniejących obiektów i budowli;

2) obowiązuje zakaz wprowadzania ścieków do gruntu i do wód;

3) obowiązuje zakaz budowy nowych indywidualnych oczyszczalni ścieków.

§ 29. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy i budowy sieci ciepłowniczych są następujące:

1) w obszarze planu zaopatrzenie obiektów w ciepło zapewnić należy z sieci ciepłowniczej;

2) dopuszcza się indywidualne ekologiczne systemy grzewcze wykorzystujące m.in. energię elektryczną, olej, gaz, stosowane do momentu uruchomienia sieci ciepłowniczej;

3) obowiązuje zakaz stosowania lokalnych systemów ogrze¬wania o sprawności energetycznej poniżej 80%.

§ 30. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy i budowy sieci gazowniczych są następujące:

1) w obszarze planu należy zagwarantować pokrycie zapotrzebowania na gaz z istniejącej i rozbudowywanej sieci i urządzeń gazowniczych;

2) obowiązuje nakaz zachowania dla urządzeń gazowniczych stref ochronnych, nie wyznaczanych graficznie na rysunku planu.

§ 31. Ustalenie planu dla modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacyjnych są następujące:

1) w obszarze planu należy zagwarantować dostęp do istniejącej i rozbudowanej sieci i urządzeń teletechnicznych;

2) dopuszcza się zgodnie z ustaleniami planu lokalizację nowych stacji bazowych telefonii komórkowych, w tym urządzeń nadawczych, stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3) zachowanie wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formalno – prawnych związanych z realizacją nowych stacji i urządzeń nadawczych.

§ 32. Ustalenie planu dla modernizacji, rozbudowy i budowy sieci innych, takich jak: telewizja kablowa, alarmowa, internetowa - w obszarze planu utrzymuje się istniejące i dopuszcza nowe sieci.

§ 33. Ustalenia planu w zakresie gospodarki odpadami są następujące:

1) dla całego obszaru objętego planem obowiązuje zakaz składowania i utylizacji odpadów;

2) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenie odpadów komunalnych i odpadów produkcyjnych w granicach działek, na których są wytwarzane, lub przeznaczane do wykorzystania w ich granicach;

3) w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wprowadza się wymóg dla planowanych w tym terenie nowych przeznaczeń selektywnego gromadzenia odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi i regulacjami administracyjnymi;

4) nakazuje się selektywne gromadzenie i poddanie unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

5) nakazuje się wyposażenie dróg – terenów pieszych, w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;

6) obowiązuje zakaz prowadzenia gospodarki odpadami, mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne.

Rozdział 13
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 34. W obszarze objętym planem zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów oraz lokalizacji obiektów tymczasowych, które wprowadziłyby nieodwracalne zmiany wobec zagospodarowania dotychczasowego lub przewidzianego planem, z dopuszczeniem :

1) tymczasowego zagospodarowania placu budowy;

2) obiektów tymczasowych, w tym między innymi: namiotów, wiat handlowo-usługowych, wiat gastronomicznych i kiosków związanych z imprezami okazjonalnymi i sezonowymi organizowanymi przez Miasto oraz jednostki organizacyjne prowadzone przez Miasto Siemianowice Śląskie;

3) wiat oraz obiektów stróżówek na parkingach strzeżonych;

4) sezonowych ogródków gastronomicznych.

Rozdział 14
Określenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 35. Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości wszystkich nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, z wyłączeniem terenu 6MN , w wysokości 30%. Dla terenu 6MN ustala się stawkę w wysokości 15%.

Rozdział 15
Ustalenia końcowe

§ 36. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na stronie internetowej miasta Siemianowice Śląskie.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek planu, sporządzony na mapach w skali 1:1000, edytowany w skali 1:1000, obowiązujący w zakresie określonym uchwałą, zawierający wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 43/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcia Rady Miasta Siemianowic Śląskich o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 43/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) rozstrzyga się, co następuje:

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodociągów, ciągów pieszych, pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych.

§ 2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:

1) dochodów publicznych miasta – podatków, według planowanej realizacji inwestycji, ujętych w poszczególnych latach w budżecie miasta;

2) publicznych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

3) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa prywatno – publicznego;

4) ze środków własnych inwestora, na terenie posiadanych nieruchomości.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »