| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2011 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości = 27.861.268,98 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) Dochody bieżące w wysokości = 24.502.491,98 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości = 3.358.777,oo zł,
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości = 30.615.142,15 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2 ).
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:
1) Wydatki bieżące kwotę w wysokości = 23.996.100,15 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane = 12.188.296,oo zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych = 5.444.122,44 zł;
2) Dotacje na zadania bieżące kwotę = 347.910,oo zł; w tym ;
a) na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu dla Jednostek nie zaliczanych dosektora finansów publicznych kwotę ; 65.000,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 3 ).
b) na realizację dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu dla samorządowejInstytucji kultury kwotę ; 245.164,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 4 ).
c) na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu do realizacji zadań na podstawieporozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwotę ; 32.746,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 5 ).
d) wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze j kwotę ; 5.000,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 6 ).
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 3.665.823,oo zł;
4) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę = 1.158.369,17 zł;
5) Wydatki na obsługę długu kwotę = 494.237,oo zł.
6) Wydatki majątkowe kwotę w wysokości = 6.619.042,oo zł, (zgodnie z załącznikiem nr 7 ) , w tym na ;
a) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę = 84.648,oo zł ( zgodnie z załącznikiem nr 5 )
§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości = 2.753.873,17 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w tym:
a) z kredytów = 53.873,17 zł;
b) z emisji papierów wartościowych = 2.700.000,oo zł.
2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu = 3.980.002,17 zł;
3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu = 1.226.129,oo zł;
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 8 
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie = 143.206,oo zł następująco:
1) ogólną w wysokości = 86.636,oo zł;
2) celową w wysokości = 56.570,oo zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości = 2.864.345,oo, (zgodnie z załącznikiem nr 9)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości ; = 288.032,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 10)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 198.328,44 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11 )
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 32.746,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 5 )
5. Dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 84.648,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 5 )
§ 6. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości = 285.844,oo zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 12)
§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości = 113.400,oo zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości = 113.400,oo zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 13 .)
§ 8. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi = 63.200,oo zł - zgodnie z załącznikiem nr 9 
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych następująco:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 800.000,oo zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.753.873,17 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.226.129,oo zł
§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2011 roku do wysokości = 300.000,oo zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości = 800.000,oo zł,
2) finansowania planowanego deficytu budżetu gminy,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków bieżących między działami,
6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, kierownikom jednostek organizacyjnych,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych, publicznych oraz zastępczej służby wojskowej.Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Greń
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe na 2011 rok.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2011 rok
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Plan Finansowy na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu dla Jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2011 rok.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Plan Finansowy na realizację dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na 2011 rok.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Plan Finansowy na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Plan Finansowy na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej na 2011 rok.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2011 rok
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok.
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 rok.
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok.
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »