| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 31 marca 2011r.

określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Rudziniec po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala:

§ 1. 1. Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rudziniec:

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania specjalistycznego pojazdu transportowego niezbędnego do prowadzenia działalności, spełniającego wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.). Pojazd powinien być w szczególności zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, powinien również być przystosowany do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych i winien posiadać:

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,

c) trwałe oznakowanie nazwą firmy lub logo firmy,

2) Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska.

3) Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość przyjęcia odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rudziniec przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

2. Przedsiębiorca o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest - uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego - do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:

1) składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w:

a) Bytomiu,

b) Dąbrowie Górniczej,

c) Gliwicach,

d) Katowicach,

e) Knurowie,

f) Konopiskach,

g) Lipiu Śląskim,

h) Pyskowicach,

i) Siemianowicach Śląskich,

j) Sobuczynie,

k) Sosnowcu,

l) Świętochłowicach,

m) Tarnowskich Górach,

n) Tychach-Urbanowicach,

o) Zabrzu,

p) Zawierciu.

2) przekształcenie termiczne odpadów komunalnych w spalarni odpadów w:

a) Bielsku-Białej,

b) Cieszynie,

c) Dąbrowie Górniczej,

d) Gliwicach,

e) Katowicach.

3) sortowanie odpadów komunalnych w sortowni odpadów w:

a) Chorzowie,

b) Dąbrowie Górniczej,

c) Katowicach,

d) Konopiskach,

e) Mikołowie,

f) Rudzie Śląskiej,

g) Siemianowicach Śląskich,

h) Tarnowskich Górach,

i) Tychach-Urbanowicach,

j) Zabrzu,

k) Zawierciu,

l) Żywcu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest - uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego - do odzysku odpadów komunalnych poprzez:

1) poddanie ich recyklingowi organicznemu na kompostowni w:

a) Dąbrowie Górniczej,

b) Jastrzębiu-Zdroju,

c) Katowicach,

d) Knurowie,

e) Piekarach Śląskich,

f) Rybniku,

g) Siemianowicach Śląskich,

h) Świętochłowicach,

i) Zabrzu,

j) Żywcu.

§ 2. Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rudziniec:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania specjalistycznego pojazdu transportowego - pojazdu asenizacyjnego niezbędnego do prowadzenia działalności, spełniającego wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z poźn. zm.). Pojazd powinien być w szczególności zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, a także powinien spełniać techniczne oraz sanitarno-porządkowe wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617) oraz powinien być przystosowany do transportu nieczystości ciekłych i posiadać trwałe oznakowanie nazwą firmy lub logo firmy.

2. Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska.

3. Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych pochodzących z terenu Gminy Rudziniec przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania nieczystości ciekłych.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać specjalistyczne środki i atestowane urządzenia przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

2) Posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który:

a) posiada odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie klatek odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia,

b) posiada zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wypływami atmosferycznymi, wentylację i w miarę potrzeb ogrzewanie,

c) posiada podłogę z nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn i umożliwiającą łatwe utrzymanie higieny.

3) Posiadać mającą doświadczenie w zakresie technicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług.

4) Posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) w przypadku przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.

5) Dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska.

6) Udokumentować gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt w schronisku

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone dokumentami.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności, spełniający wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami.

2) Dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi określone w odrębnych przepisach.

3) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

4) Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność.

5) Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.).

6) Prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym.

7) Posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których będą przebywać bezdomne zwierzęta.

8) Posiadać pomieszczenia ambulatoryjne przystosowane do przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych.

9) Posiadać odrębne pomieszczenia do przygotowywania i przechowywania karmy zwierzęcej.

10) Posiadać kojce służące kwarantannie, oraz budy zapewniające ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wszystkim zwierzętom.

11) Posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę.

2. Powyższe wymagania powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2) Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1.

3) Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy prawo budowlane.

4) Prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym.

5) Posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części.

6) Posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Powyższe wymagania powinny zostać udokumentowane.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »