| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 95/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 7 czerwca 2011r.

w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck służebnościami gruntowymi

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art 40 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w zw. z art. 285 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kłobucku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck służebnościami gruntowymi (nieruchomości obciążone) na rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego innych nieruchomości (nieruchomości władnących).

§ 2.

1. Służebność gruntowa może być ustanowiona, gdy obciążenie nieruchomości Gminy Kłobuck jest niezbędne do prawidłowego korzystania przez właściciela nieruchomości władnącej z jego nieruchomości, a obciążenie nieruchomości Gminy Kłobuck nie spowoduje istotnej utraty jej wartości, a także nie wyłączy korzystania z tej nieruchomości oraz nieruchomości osób trzecich w dotychczasowy sposób i nie będzie powodować utraty możliwości ich zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Treść ustanowionej służebności gruntowej powinna w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie z nieruchomości obciążonej. W tym celu przy ustanawianiu służebności gruntowej należy dążyć do:

1) wykorzystania istniejącego na nieruchomości układu komunikacyjnego, w tym dróg dojazdowych, ścieżek i przejść,

2) uzgodnienie z właścicielem nieruchomości władnącej w miarę możliwości korzystania z służebności wzdłuż granic nieruchomości obciążanej.

§ 3. Burmistrz Kłobucka ustanawia służebność gruntową na wniosek zainteresowanych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości.

§ 4. Służebność gruntowa może zostać ustanowiona:

1) nieodpłatnie, gdy równocześnie ustanawia się służebność gruntową na rzecz gminy,

2) odpłatnie, w pozostałych przypadkach.

§ 5. 1. Wysokość rocznej opłaty należnej z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy służebnościami gruntowymi, określi Burmistrz Kłobucka w drodze zarządzenia.

2. W pierwszym roku istnienia służebności opłatę ustala się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu służebności.

3. Pierwsza opłata roczna płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy o ustanowienie służebności gruntowej. Terminy płatności kolejnych opłat rocznych ustala się do dnia 31 marca każdego następnego roku.

4. Opłata roczna będzie waloryzowana corocznie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej Burmistrz Kłobucka może ustalić z tytułu ustanowienia służebności gruntowej opłatę jednorazową, płatną do dnia zawarcia umowy o ustanowieniu służebności.

§ 6. Koszty związane z ustanawianiem służebności, w tym koszty spisania aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej.

§ 7. Obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi na zasadach odmiennych wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku.

§ 8. Przepisów uchwały nie stosuje się do ustanawiania służebności gruntowych, w stosunku do których Rada Miejska w Kłobucku przed dniem podjęcia niniejszej uchwały, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »