| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Knurów

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów"

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Knurów postanawia:

OGŁOSIĆ

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007r., Nr 93, poz. 1887 ze zmianami), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXI/339/08 Rady Miasta Knurów z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r., Nr 150, poz. 2839),

2) Uchwałą Nr XXIII/390/08 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r., Nr 194, poz. 3545),

3) Uchwałą Nr XXXIII/526/09 Rady Miasta Knurów z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007r. oraz Uchwały Nr XXI/339/08 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009r., Nr 97, poz. 2184),

4) Uchwałą Nr XXXV/543/09 Rady Miasta Knurów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009r., Nr 148, poz. 2934),

5) Uchwałą Nr XLVII/721/10 Rady Miasta Knurów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r., Nr 149 poz. 2439).

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Knurów
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/106/2007
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 kwietnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów".

Na podstawie art. 90 f i art. 90 m ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1. 1. Wprowadzić „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXXIII/460/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17 marca 2005r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów”,

2) Uchwała Nr XLVII/633/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 31 marca 2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/460/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17 marca 2005r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr VIII/106/2007
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 kwietnia 2007r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów (tekst jednolity)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów, zwany dalej "Regulaminem", określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz występującego w rodzinie okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje Dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie w formie decyzji administracyjnej.

3. Obsługę administracyjno-finansową w zakresie określonym niniejszym Regulaminem wykonywać będzie Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie zwanym w dalszej treści MZJOś.

4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznana zamieszkałym na terenie gminy Knurów:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

4) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

§ 3. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami)

2) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

3) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

4) kolegium - należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

5) ośrodku - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, umożliwiające dzieciom i młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego,

6) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć rodziców uczniów albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, dyrektora kolegium, o którym mowa w pkt 4 oraz dyrektora ośrodka, o którym mowa w pkt 5. 2. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest ustalane na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielonej niniejszym Regulaminem.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być przyznane uprawnionym:

1) w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),

2) w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.

2. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

3. Przy ustalaniu wysokości oraz okresu przyznania stypendium pod uwagę będą brane rzeczywiste, wskazane w złożonym wniosku potrzeby edukacyjne ucznia.

4. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego wprowadza się trzy grupy dochodowe:

1) I grupa - miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 30% kryterium dochodowego,

2) II grupa - miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie wynosi powyżej 30% do 60% kryterium dochodowego,

3) III grupa - miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie wynosi powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego.

5. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.

6. Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku będzie ustalana indywidualnie i uzależniona będzie od sytuacji dochodowej ucznia oraz od warunków mających wpływ na trudną sytuację materialną rodziny, a w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności określone w ust. 1 pkt 2.

7. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego ustala się w zależności od dochodu na osobę w rodzinie określonego w ust. 4 w następujący sposób:

1) dla I grupy - 150% zasiłku rodzinnego,

2) dla II grupy - 100% zasiłku rodzinnego,

3) dla III grupy - 85% zasiłku rodzinnego.

8. W przypadku występowania w rodzinie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, miesięczna wysokość stypendium w podanych wyżej wysokościach zwiększa się o:

1) 15% zasiłku rodzinnego - w przypadku, gdy w rodzinie występują 2 okoliczności,

2) 20% zasiłku rodzinnego - w przypadku, gdy w rodzinie występują 3 okoliczności,

3) 50% zasiłku rodzinnego - w przypadku, gdy w rodzinie występują 4 i więcej okoliczności.

9. Miesięczna kwota stypendium wyliczona zgodnie z ust. 7 i ust. 8 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1. Uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz wychowankom ośrodków a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami może być udzielone stypendium szkolne w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także realizowanych poza szkołą, takich jak np.:

a) dodatkowe lekcje nauki języka obcego,

b) zajęcia wyrównawcze,

c) zajęcia dyslektyków czy dysgrafików,

d) zajęcia sportowe,

e) zajęcia plastyczne,

f) zajęcia muzyczne,

g) zajęcia z kultury regionalnej,

h) zajęcia edukacyjne w ramach wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych, tzw.: "zielonych szkół"

i) i inne poszerzające wiedzę i zdolności uczniów

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej refundację wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na zakup:

a) podręczników,

b) książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego tj. lektur, słowników, encyklopedii, atlasów,

c) pomocy dydaktycznych - w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,

d) wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego - w tym m.in. zeszytów, długopisów, piórnika i innych przyborów szkolnych oraz plecaka lub tornistra szkolnego,

e) stroju sportowego (koszulka, spodenki sportowe), dresu sportowego (bluza sportowa, spodnie sportowe) i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego.

2. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów może być udzielone stypendium szkolne w formie:

1) określonej w ust. 1,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, tj. na:

a) pokrycie kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę,

b) zakup obiadów,

c) opłacenie internatu,

d) opłacenie czesnego.

3. Stypendium może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 2 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 2 nie jest celowe.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie, w zależności od wskazań zawartych w złożonym wniosku.

5. Wyboru formy lub form dokonuje wnioskodawca, z zastrzeżeniem ust. 3.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:

1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora: szkoły, ośrodka, kolegium.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

§ 7. 1. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1 składa się w sekretariacie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie (MZJOś) z siedzibą w Knurowie przy Alei Lipowej Nr 12 w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznane w danym roku szkolnym realizowane będzie w terminach:

1) do dnia 31 grudnia - w przypadku uczniów za okres od września do grudnia lub w przypadku słuchaczy kolegiów od października do grudnia danego roku szkolnego,

2) do dnia 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

1a. (skreślony).

1b. (skreślony).

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być ono realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.

3. Termin przyznania i realizacji stypendium szkolnego będzie uzależniony od terminu otrzymania środków dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanych Decyzją Wojewody Śląskiego lub od zabezpieczenia na ten cel środków własnych w budżecie miasta.

4. Stypendium szkolne realizowane jest:

1) przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, ze wskazaniem organizatora zajęć edukacyjnych w ramach wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych, tzw.: "zielonej szkoły" na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę organizującą wyjazd,

2) poprzez zwrot wydatków, po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy, w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia,

2a) W przypadku refundacji wydatków potwierdzających zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym czy też za udział w zajęciach edukacyjnych wnioskodawca przedkłada faktury i rachunki w oryginale w terminie:

1) do dnia 10 grudnia danego roku szkolnego,

2) do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego,

3) (skreślony),

4) przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub przez wypłatę w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie w przypadku formy, o której mowa § 5 ust. 3.

5. Koszty refundowane są do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jednak w kwocie nie wyższej od wysokości przyznanego stypendium.

6. W przypadku realizacji stypendium przyznanego w formie pomocy rzeczowej refundacja może objąć wydatki poniesione:

1) od 15 czerwca do 10 grudnia w roku kalendarzowym, w którym wniosek został złożony,

2) od 1 stycznia do 10 czerwca danego roku szkolnego.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zależnego od losu - kolei, wydarzeń życia, czyli każdego zdarzenia niezależnego od woli człowieka. Zdarzeniem losowym jest w szczególności:

1) śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,

2) klęska żywiołowa,

3) pożar lub zalanie mieszkania, powodujące straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,

4) inne nagłe zdarzenie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia i przebieg nauki ucznia.

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa wnioskodawca w sekretariacie MZJOś w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. (skreślony).

5. W zależności od udokumentowania zaistniałego zdarzenia losowego, będącego podstawą do złożenia wniosku zasiłek szkolny będzie udzielony w formie:

1) świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków edukacyjnych wskazanych przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, t.j. na zakup: książek, słowników i innych pomocy naukowych niezbędnych w tym czasie dla ucznia.

6. Zasiłek szkolny udzielony w formie świadczenia pieniężnego wypłacany jest w kasie MZJOś w Knurowie lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

7. Zasiłek szkolny udzielony w formie pomocy rzeczowej realizowany jest poprzez dostarczenie uczniowi książek, przyborów szkolnych lub innych pomocy naukowych zakup, których został wcześniej uzgodniony z wnioskodawcą.

8. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »