| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby

z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu mieszkańcom gminy Herby

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) w związku z uchwałą Nr VI/94/07 Rady Gminy Herby z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubliniec na prowadzenie zadania publicznego oraz uchwałą Nr 102.XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu świadczący usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” będzie świadczył w/w usługi również mieszkańcom gminy Herby.

§ 2. 1. Wójt będzie przekazywał dotacje na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu.

2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu : ING BSK S.A. O/ Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 sierpnia 2011 r .

3. W 2011 r. dotacja wynosi 2.400,00 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

§ 3. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego za rok poprzedni, zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Herby.

§ 4. 1. Zawarte porozumienie dotyczy roku 2011 r

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3 -miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2011 r i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Herby


Roman Banduch

Burmistrz Miasta Lubliniec


Edward Maniura

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »