| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby

z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu mieszkańcom gminy Herby

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) w związku z uchwałą Nr VI/94/07 Rady Gminy Herby z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubliniec na prowadzenie zadania publicznego oraz uchwałą Nr 102.XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu świadczący usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” będzie świadczył w/w usługi również mieszkańcom gminy Herby.

§ 2. 1. Wójt będzie przekazywał dotacje na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu.

2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu : ING BSK S.A. O/ Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 sierpnia 2011 r .

3. W 2011 r. dotacja wynosi 2.400,00 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

§ 3. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego za rok poprzedni, zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Herby.

§ 4. 1. Zawarte porozumienie dotyczy roku 2011 r

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3 -miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2011 r i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Herby


Roman Banduch

Burmistrz Miasta Lubliniec


Edward Maniura

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »