| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.5a ust.2 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Goleszów

uchwala

§ 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów.

1. Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców Gminy do proponowanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy.

3. Konsultacje mogą mieć zasięg :

1) ogólnogminny,

2) lokalny – dotyczący mieszkańców określonych sołectw.

4. Konsultacje zarządza Wójt Gminy :

1) na podstawie uchwały Rady,

2) na wniosek mieszkańców Gminy,

3) z własnej inicjatywy.

5. Wójt zarządza przeprowadzenie konsultacji najpóźniej w terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę uchwały o przeprowadzeniu konsultacji lub złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust.8.

6. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno zawierać w szczególności :

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zasięg terytorialny konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji,

6) termin i miejsce wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji oraz udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii,

7) osobę lub osoby wyznaczone do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii.

7. Okres konsultacji wynosi co najmniej 7 dni.

8. Grupa mieszkańców może wystąpić do Wójta z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji.

9. Wniosek , o którym mowa w ust.8 powinien zawierać :

1) przedmiot konsultacji,

2) osobę do kontaktu,

3) uzasadnienie.

10. Wójt przeprowadza analizę wniosku mając na uwadze jego zasadność oraz koszty proponowanej formy konsultacji. W przypadku uznania go za niezasadny informuje o tym na piśmie wnioskodawców, w przypadku uznania go za zasadny zarządza przeprowadzenie konsultacji.

11. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców sołectwa objętego konsultacjami przy konsultacjach o zasięgu lokalnym lub 200 mieszkańców Gminy przy konsultacjach o zasięgu ogólno gminnym .

12. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji powinna zawierać :

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,

2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania),

3) nr ewidencyjny PESEL,

4) podpis.

13. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust.11, reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

14. Konsultacje z mieszkańcami Gminy mogą być prowadzone w szczególności w formie :

1) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy lub sołectwa objętego konsultacjami,

2) zebrań wiejskich,

3) ankiet konsultacyjnych,

4) konsultacji internetowych,

5) wyłożenia projektów aktów prawa miejscowego w Urzędzie Gminy wraz z księgą konsultacji, służącą do wpisywania opinii.

15. Dopuszcza się łączenie form konsultacji wymienionych w ust.14.

16. Wyboru formy konsultacji, w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności uzasadniających przeprowadzenie konsultacji, każdorazowo dokonuje Wójt.

17. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu Gminy podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

18. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia w ciągu czternastu dni od zakończenia konsultacji :

1) mieszkańcom Gminy na:

a) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

b) stronie BIP i stronie internetowej Urzędu Gminy

c) w najbliższym numerze „ Panoramy Goleszowskiej”.

2) Radzie Gminy na najbliższej sesji przypadającej po zakończeniu konsultacji.

19. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokrywa się z budżetu Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Orawiec

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »