| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 80/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych¹(tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 961) oraz art. 4   ust 1   i art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r.Nr 197, poz. 1172 ze zm.),  

Rada Gminy Kłomnice  
uchwala   :  

§   1.   Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:  

1.   OD GRUNTÓW  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1m² powierzchni, 0,84 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni, 4,33 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni. 0,20 zł  

2.   OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI  

a)   mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej, 0,67 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej, 19,00 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej, 10,24 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² pow. użytkowej 4,45 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej. 4,00 zł  

3.   OD BUDOWLI   2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3   -7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 300/XLI/2010 z   dnia 10.11.2010 r. w   sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   4.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »