| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 237/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowcu

Na podstawie art.18.ust.2 pkt. 15, oraz art.40 ust.2, pkt. 2 i art.41 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.), art.11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz.235 z późn. zm.) oraz po konsultacjach dokonanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 862/L XIII/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić Statut Żłobka Miejskiego w Sosnowcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik do Uchwały Nr 237/XV/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 października 2011 r.

Statut Żłobka Miejskiego z siedzibą w Sosnowcu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Miejski w Sosnowcu zwany dalej Żłobkiem, funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. nr 45, poz. 235 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami),

4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zmianami),

5. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,poz 1458 z późn. zmianami),

6. innych przepisów,

7. niniejszego Statutu.

§ 2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca.

§ 3. 1. Siedziba Żłobka mieści się w Sosnowcu przy ul. Bolesława Prusa 253A

2. Działalność Żłobka prowadzona jest w placówkach zlokalizowanych w Sosnowcu:

1) przy ul. Wojska Polskiego 19 – Oddział nr 1,

2) przy ul. Jagiellońska 13F – Oddział nr 2,

3) przy ul. Staropogońska 64a – Oddział nr 4,

4) przy ul. B. Prusa 253A – Oddział nr 5.

§ 4. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców Miasta Sosnowca, a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz dzieci z innych miast.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 5. 1. Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

2. Zadania Żłobka zostały określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 6. Żłobek realizuje zadania poprzez:

1. realizację funkcji: opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

2. rozbudzanie aktywności dziecka w celu rozwoju indywidualnych predyspozycji i jego możliwości,

3. kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,

4. promowanie zachowań prozdrowotnych poprzez wyrabianie nawyków higienicznego odżywiania i wypoczynku,

5. zapewnienie prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku i stanu zdrowia,

6. zagwarantowanie miejsca do zabawy i odpoczynku dzieciom,

7. współpracę z rodzicami oraz udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci

§ 7. 1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka.

2. Do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1) obojga pracujących rodziców/ opiekunów prawnych, bądź też obojga uczących się rodziców/ opiekunów prawnych lub wychowywanych samotnie przez pracujących matkę lub ojca, albo opiekuna prawnego

3. W sytuacji, gdy dzieci spełniają takie same kryteria, o przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożonego podania.

4. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących.

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

6. Przy przyjęciu dziecka do Żłobka rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania umowy cywilnoprawnej.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka

§ 8. 1. Wysokość za pobyt i wyżywienie w Żłobku ustala odrębna uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

1) opłata za pobyt dziecka wnoszona jest w pełnej wysokości i nie podlega zwrotowi,

2) opłata za wyżywienie podlega zwrotowi, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni nieobecności. Zwrot rozliczany jest w terminie płatności za następny miesiąc

Rozdział 5.
Zarządzanie i organizacja wewnętrzna

§ 9. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Żłobka,

2. Z Dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Sosnowca,

3. Dyrektor Żłobka w szczególności:

1) zarządza Żłobkiem, kieruje jego działalnością oraz ustala organizację wewnętrzną,

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Żłobka,

3) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4) zatrudnia pracowników Żłobka wykonując uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy,

4. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa i pełnomocnictwem udzielonym mu przez Prezydenta Miasta, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

5. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Sosnowca.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »