| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/19/R/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Suszec

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2011/2012 dla 14 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Goczałkowice-Zdrój, Miasto Katowice oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 8/18 nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie im. Książąt Pszczyńskich, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina1.

2. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w Pszczynie przy ul. Sokoła 7.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą: - 1 477,93 zł w 2012 r.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z gminy Suszec w roku szkolnym 2011/2012 tj. za 1 ucznia w wysokości:

a) za miesiące I-VIII 2012r. -105,57 zł miesięcznie x 8 m-cy = 844,56 zł

4. Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od 2 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 7 września 2012 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Suszec dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 15 września 2012 r.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15 września 2012 r.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2011/2012 tj. na okres od 2 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

3. Ze strony gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Zbigniew Łoza, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu, tel. 32 212-42-77 lub 32 212-44-36.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy udzielającej dotacji.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2012 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas


Załącznik do Porozumienia Nr PZE/19/R/2011
z dnia 27.12.2011 r.
w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Nauczyciel religii – zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie (kontraktowy)
Stawka zasadnicza – 998,22 zł
Wysługa – 49,91 zł
Motywacyjny –70,00 zł
Łącznie – 1 118,13 zł
Wymiar zatrudnienia: 8/18 KALKULACJA – koszt miesięczny

2012 rok

§ 4010

1 118,13 zł

§ 4040

47,52 zł

§ 4110

177,06 zł

§ 4120

28,56 zł

§ 4440

106,66 zł

RAZEM

1 477,93 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Suszec

14/1

miesięczna kwota dotacji do przekazania

105,57 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »