| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/19/R/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Suszec

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2011/2012 dla 14 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Goczałkowice-Zdrój, Miasto Katowice oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 8/18 nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie im. Książąt Pszczyńskich, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina1.

2. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w Pszczynie przy ul. Sokoła 7.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą: - 1 477,93 zł w 2012 r.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z gminy Suszec w roku szkolnym 2011/2012 tj. za 1 ucznia w wysokości:

a) za miesiące I-VIII 2012r. -105,57 zł miesięcznie x 8 m-cy = 844,56 zł

4. Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od 2 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 7 września 2012 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Suszec dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 15 września 2012 r.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15 września 2012 r.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2011/2012 tj. na okres od 2 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

3. Ze strony gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Zbigniew Łoza, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu, tel. 32 212-42-77 lub 32 212-44-36.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy udzielającej dotacji.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2012 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas


Załącznik do Porozumienia Nr PZE/19/R/2011
z dnia 27.12.2011 r.
w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Nauczyciel religii – zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie (kontraktowy)
Stawka zasadnicza – 998,22 zł
Wysługa – 49,91 zł
Motywacyjny –70,00 zł
Łącznie – 1 118,13 zł
Wymiar zatrudnienia: 8/18 KALKULACJA – koszt miesięczny

2012 rok

§ 4010

1 118,13 zł

§ 4040

47,52 zł

§ 4110

177,06 zł

§ 4120

28,56 zł

§ 4440

106,66 zł

RAZEM

1 477,93 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Suszec

14/1

miesięczna kwota dotacji do przekazania

105,57 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »