| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/143/2011 Rady Gminy Psary

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. 1)Ustala się dochody w łącznej kwocie 29 790 774,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

a) bieżące w kwocie 25 973 943,39 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 816 831,00 zł,

2)Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 748 872 zł określa załącznik nr 1a

3)Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29 720 707,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. z tego :

a) bieżące w kwocie 24 765 093,12 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 955 614,11 zł, wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część załącznika nr 2

4)Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 748 872 zł określa załącznik nr 2a

§ 2. 1)Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 70 067,16 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

2)Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 322 272,29 zł z następujących tytułów;

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 866 831,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 455 441,29 zł

3)Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 392 339,45 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 140 087,28 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 252 252,17 zł,

4)Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2012 - 2 333 272,29 zł, w tym:

a) 1 666 831 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE

b) 200 000 zł zaciąganych pożyczek

c) 455 441,29 zł kredytów

§ 3. 1)Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95 400 zł .

2)Ustala się rezerwę celową w wysokości 59 600 zł, z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59 600 zł,

§ 4. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 431 000 zł, z tego:

- Gminny Ośrodek Kultury 970 000 zł

- Gminna Biblioteka Publiczna 461 000 zł oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000 zł.- załącznik nr 6

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1)Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2)Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1)Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 000 zł.

2)Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 158 000 zł.

3)Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000 zł.

§ 8. 1)Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 178 172,36 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1)Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 r. upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1)zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, które w trakcie roku nie mogą przekroczyć limitu 600 000 zł

2)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/143/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/143/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/143/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik nr 1a do uchwały nr XIV/143/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/143/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/143/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.

Załącznik Nr zadania inwestycyjne do Uchwały Nr XIV/143/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznikzadania inwestycyjne.pdf

zadania inwestycyjne na 2012r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/143/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XIV/143/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/143/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/143/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/143/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/143/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/143/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/143/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/143/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/143/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/143/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/143/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »