| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 259/XXX/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały Nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność   uchwały Nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 24 listopada 2011 roku w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości w   2012 roku w   części dotyczącej § 1   pkt 1, 2, 4   i 7   - z   powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o   charakterze przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Uzasadnienie

Uchwała Nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 24 listopada 2011 roku w   sprawie zwolnień  
w podatku od nieruchomości w   2012 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   dniu  
1 grudnia 2011 roku. W   dniu 15 grudnia 2011 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach uchwałą Nr 252/XXIX/2011 wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa, określone w   § 1   niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny:  

Badaną uchwałą Rada Miejska w   Sosnowcu wprowadziła zwolnienia w   podatku od nieruchomości w     2012 roku. W   § 1   pkt 1, 2, 4, i   7 uchwały Rada Miejska postanowiła, iż zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

-   budynki lub ich części oraz budowle i   grunty zajęte na potrzeby statutowe jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, z   wyłączeniem nieruchomości lub ich części oddanych w   posiadanie zależne osobom trzecim,  

-   budynki lub ich części oraz grunty zajęte przez gminne instytucje kultury w   rozumieniu ustawy z   dnia 25.10.1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.) z   wyłączeniem nieruchomości lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej,  

-   grunty Skarbu Państwa będące w   użytkowaniu wieczystym Gminy Sosnowiec,  

-   budynki lub ich części oraz grunty, stanowiące własność gminy, zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności przez organizacje pozarządowe o   których mowa w   art. 3   ust. 2   ustawy z   dnia 24.04.2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z   późn. zm.), nie posiadające statusu pożytku publicznego.  

Oceniając zgodność badanej uchwały z   prawem należy wskazać na regulację zawartą w   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.). Z   przepisu tego wynika jednoznacznie, że rada gminy, w   drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w   zakresie podatku od nieruchomości, niż określone w   ust. 1   tegoż art. 7   oraz w   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 2   października 2003 r. o   zmianie ustawy o   specjalnych strefach ekonomicznychi niektórych ustaw.  
Tak skonstruowana delegacja przyznana przez ustawodawcę radzie gminy powoduje, że rada posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych wyłącznie o   charakterze przedmiotowym. Tym samym zwolnienia mogą dotyczyć tylko i   wyłącznie przedmiotu opodatkowania, a   więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności, a   przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a   więc cechy przedmiotu muszą zostać w   uchwale tak określone, żeby dotyczyły potencjalnie (hipotetycznie) nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Obowiązująca obecnie regulacja ustawowa wymaga od rad gmin szczególnej staranności w   tworzeniu przepisów prawa miejscowego (a takimi są uchwały w   sprawach podatków i   opłat lokalnych), przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację wyłącznie przedmiotu a   nie podmiotu tego zwolnienia, czy konstrukcji o   charakterze mieszanym,tj. przedmiotowo-podmiotowym. Potwierdza to ukształtowana linia orzecznicza sądów administracyjnych(w szczególności: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach sygn. akt I   SA/Gl 109/11 z   dnia22 marca 2011 roku).  

W § 1   pkt 1, 2, 4, i   7 badanej uchwały użyto następujących określeń dotyczących podmiotów zwolnień: ,,jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego”, ,,gminne instytucje kultury”, ,,Gmina Sosnowiec”, ,,organizacje pozarządowe”.  

W ocenie Kolegium Izby tak skonstruowane zwolnienia zastosowane w   § 1   pkt 1, 2, 4, i   7 uchwały  
Nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 24 listopada 2011 roku w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości w   2012 roku wskazują podmioty których dotyczą, a   zatem mają charakter zwolnień przedmiotowo-podmiotowych. Rada Miejska w   Sosnowcu nie miała do ustalenia takich zwolnień delegacji ustawowej, a   więc w   sposób istotny naruszyła art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) stwierdziło nieważność w   ww. części badanej uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia24 listopada 2011 r. w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości w   2012 roku.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w   Sosnowcu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Daniel   Kołodziej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »