| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 259/XXX/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały Nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność   uchwały Nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 24 listopada 2011 roku w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości w   2012 roku w   części dotyczącej § 1   pkt 1, 2, 4   i 7   - z   powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o   charakterze przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Uzasadnienie

Uchwała Nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 24 listopada 2011 roku w   sprawie zwolnień  
w podatku od nieruchomości w   2012 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   dniu  
1 grudnia 2011 roku. W   dniu 15 grudnia 2011 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach uchwałą Nr 252/XXIX/2011 wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa, określone w   § 1   niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny:  

Badaną uchwałą Rada Miejska w   Sosnowcu wprowadziła zwolnienia w   podatku od nieruchomości w     2012 roku. W   § 1   pkt 1, 2, 4, i   7 uchwały Rada Miejska postanowiła, iż zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

-   budynki lub ich części oraz budowle i   grunty zajęte na potrzeby statutowe jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, z   wyłączeniem nieruchomości lub ich części oddanych w   posiadanie zależne osobom trzecim,  

-   budynki lub ich części oraz grunty zajęte przez gminne instytucje kultury w   rozumieniu ustawy z   dnia 25.10.1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.) z   wyłączeniem nieruchomości lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej,  

-   grunty Skarbu Państwa będące w   użytkowaniu wieczystym Gminy Sosnowiec,  

-   budynki lub ich części oraz grunty, stanowiące własność gminy, zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności przez organizacje pozarządowe o   których mowa w   art. 3   ust. 2   ustawy z   dnia 24.04.2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z   późn. zm.), nie posiadające statusu pożytku publicznego.  

Oceniając zgodność badanej uchwały z   prawem należy wskazać na regulację zawartą w   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.). Z   przepisu tego wynika jednoznacznie, że rada gminy, w   drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w   zakresie podatku od nieruchomości, niż określone w   ust. 1   tegoż art. 7   oraz w   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 2   października 2003 r. o   zmianie ustawy o   specjalnych strefach ekonomicznychi niektórych ustaw.  
Tak skonstruowana delegacja przyznana przez ustawodawcę radzie gminy powoduje, że rada posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych wyłącznie o   charakterze przedmiotowym. Tym samym zwolnienia mogą dotyczyć tylko i   wyłącznie przedmiotu opodatkowania, a   więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności, a   przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a   więc cechy przedmiotu muszą zostać w   uchwale tak określone, żeby dotyczyły potencjalnie (hipotetycznie) nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Obowiązująca obecnie regulacja ustawowa wymaga od rad gmin szczególnej staranności w   tworzeniu przepisów prawa miejscowego (a takimi są uchwały w   sprawach podatków i   opłat lokalnych), przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację wyłącznie przedmiotu a   nie podmiotu tego zwolnienia, czy konstrukcji o   charakterze mieszanym,tj. przedmiotowo-podmiotowym. Potwierdza to ukształtowana linia orzecznicza sądów administracyjnych(w szczególności: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach sygn. akt I   SA/Gl 109/11 z   dnia22 marca 2011 roku).  

W § 1   pkt 1, 2, 4, i   7 badanej uchwały użyto następujących określeń dotyczących podmiotów zwolnień: ,,jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego”, ,,gminne instytucje kultury”, ,,Gmina Sosnowiec”, ,,organizacje pozarządowe”.  

W ocenie Kolegium Izby tak skonstruowane zwolnienia zastosowane w   § 1   pkt 1, 2, 4, i   7 uchwały  
Nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 24 listopada 2011 roku w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości w   2012 roku wskazują podmioty których dotyczą, a   zatem mają charakter zwolnień przedmiotowo-podmiotowych. Rada Miejska w   Sosnowcu nie miała do ustalenia takich zwolnień delegacji ustawowej, a   więc w   sposób istotny naruszyła art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) stwierdziło nieważność w   ww. części badanej uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia24 listopada 2011 r. w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości w   2012 roku.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w   Sosnowcu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Daniel   Kołodziej

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »