| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/104/2012 Rady Gminy Rajcza

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia z radą pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz.1536), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się zasady i tryb przeprowadzania z radą pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik


Załącznik do Uchwały Nr XXV/104/2012
Rady Gminy Rajcza
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Zasady i tryb przeprowadzania z radą pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

Niniejsza procedura odnosi się do rady pożytku publicznego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Rajcza lub działających na rzecz jej mieszkańców.

§ 2.

1) Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii podmiotów wymienionych w § 1 w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących ich statutowej działalności.

2) Każdy z podmiotów określonych w § 1 ma prawo wyrażania opinii na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

3) Nie zlożenie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

4) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących.

5) Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 3.

1) W przypadku powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych statutowej dzialalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywać się będą za pośrednictwem Rady.

2) zasady powoływania oraz pracy Gminnej Rady Pożytku Publicznego określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 4.

1) W sytuacji nie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego konsultacje ogłasza Wójt Gminy Rajcza w drodze zarządzenia.

2) Ogłoszenie konsultacji powinno zawierać dane niezbędne do prawidlowego przeprowadzenia konsultacji, a w szczególności:

- przedmiot konsultacji,

- termin zgłaszania opinii,

- wskazanie stanowiska merytorycznego do udzielania wyjaśnień.

3) Informację o zarządzeniu konsultacji ogłasza się:

- na stronie internetowej Gminy,

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicach ogłoszeń Gminy.

4) Termin wyrażania opinii przez uprawnione podmioty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zarządzenia konsultacji.

5) Opinie zgłaszane przez uprawnione podmioty muszą mieć formę pisemną i muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

6) Opinie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Rajcza, w godzinach pracy Urzędu.

7) Wyniki konsultacji ogłasza się:

- na stronie internetowej Gminy,

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicach ogłoszeń Gminy.

8) Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »