| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 151/XI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z   późn. zm.), art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 roku, nr 149, poz. 887 z   późn. zm.)   Rada Powiatu w   Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się szczegółowe warunki umarzania w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odraczanie terminów płatności, rozkładanie na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom opłat za pobyt dziecka, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

1.   Traci moc uchwała nr 663/XLIV/2010 Rady Powiatu Lublinieckiego z   dnia 10 listopada 2010 roku w   sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w   rodzinie zastępczej.  

2.   Traci moc uchwała nr 328/XXVI/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z   dnia 29 marca 2005 roku w   sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w   placówce opiekuńczo - wychowawczej.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Lublinieckiemu.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 151/XI/2012    
Rady Powiatu w   Lublińcu    
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
 

Szczegółowe warunki umarzania w   całości lub w   części, łącznie  
z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pieczy pobyt dziecka w   zastępczej  

§   1.  

1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie opłaty w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, może nastąpić z   urzędu lub na wniosek strony:  

1)   w przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawiła majątek podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,  

2)   gdy zachodzi przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne,  

3)   w przypadku, gdy dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w   rodzinie nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i   Polityki Społecznej,  

4)   gdy osoby zobowiązane są osobami przewlekle chorymi, ponoszącymi wydatki na leczenie, rehabilitację,  

5)   gdy osoby zobowiązane mają orzeczony stopień niepełnosprawności lub posiadają grupę inwalidzką i   jedyne źródło utrzymania stanowi renta socjalna, inwalidzka lub zasiłek pielęgnacyjny,  

6)   gdy osoby zobowiązane ponoszą odpłatność z   tytułu alimentów na rzecz dzieci przebywających w   pieczy zastępczej,  

7)   gdy żądanie zwrotu wydatków znacząco pogorszy sytuację materialną rodziny, a   ponoszenie opłaty w   całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie,  

8)   gdy występuje inna uzasadniona okoliczność, w   tym między innymi bezdomność, znaczące straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub inne zdarzenia losowe.  

§   2.  

1.   Na wniosek zobowiązanego, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można:  

1)   rozłożyć opłatę na raty,  

2)   odroczyć termin płatności w   całości lub części opłaty.  

2.   Od opłat, w   stosunku do których zastosowano ulgi w   formie określonej w   ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności, chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.  

3.   W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego opłaty na warunkach ustalonych w   trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z   należnymi odsetkami, w   tym również z   odsetkami, o   których mowa w   ust. 2.  

§   3.  

Przy ustalaniu wysokości należności podlegającej umorzeniu, odroczeniu, rozłożeniu na raty, odstąpieniu bierze się pod uwagę aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich możliwości i   uprawnienia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »