| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/375/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6   ust. 2   pkt 4   i art. 9a ust. 15 ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z   późn. zm.)  

Rada Miejska  
p o   s t a   n a   w i   a  

§   1.   W Załączniku Nr 1   do Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 1   lutego 2011 roku w   sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i   odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w   Rodzinie w   Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W §   13 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   W zależności od zaistniałej potrzeby, może być zwołane posiedzenie bez zachowania trybu i   terminu wskazanego w   ust. 1. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu może również nastąpić na wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz na pisemny wniosek członka Zespołu. .

2.   W §   13 skreśla się ust. 3.  

3.   W §   17 ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Zespół wyraża wnioski, opinie, stanowiska i   apele w   sprawach należących do zakresu jego działania oraz podejmuje rozstrzygnięcia w   trybie uchwał, z   wyjątkiem kwestii organizacyjnych lub proceduralnych, które są przyjmowane w   formie adnotacji zawartych w   protokole posiedzenia. .

4.   W §   18 ust. 2   i ust. 3   otrzymują brzmienie:  

2.   Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz protokolant. Członkowie Zespołu mogą zapoznać się z   treścią protokołu w   siedzibie Zespołu i   wnieść ewentualne uwagi na najbliższym posiedzeniu.  

3.   Na posiedzeniu sporządza się listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu z   posiedzenia. .

5.   §   19 otrzymuje brzmienie:  

§   19.   Przewodniczący Zespołu, a   w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub Sekretarz Zespołu, może tworzyć grupy robocze, w   celach realizacji zadań określonych w   Ustawie z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z   późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 13 września 2011r. w   sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz.U. Nr 209, poz. 1245), związanych z   wystąpieniem przemocy w   rodzinie. W   skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele instytucji, o   których mowa w   art. 9a ust. 11 i   12 ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie. .

6.   Skreśla się §   20.  

7.   W §   21 pkt 2   i pkt 3   otrzymują brzmienie:  

2)   monitorowanie sytuacji rodzin, w   których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, w   szczególności zgodnie z   procedurą "Niebieskie Karty",  

3)   dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w   których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań, w   szczególności zgodnie z   procedurą "Niebieskie Karty". .

8.   W §   22 skreśla się ust. 1.  

9.   W §   22 ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Grupy robocze informują Przewodniczącego Zespołu o   wynikach swojej pracy nie rzadziej niż w   terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego. .

10.   W §   26 dodaje się ust. 5   o następującej treści:  

5.   Szczegółowe zasady funkcjonowania grup roboczych określi Regulamin grup roboczych zatwierdzony przez Zespół. .

§   2.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »