| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/476/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016

Na podstawie art 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21   czerwca 2001   r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.   U. z   2005   r. Nr 31, poz. 266 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010   r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   W załączniku do uchwały nr XVIII/367/12 Rady Miasta Katowice z   dnia 25 stycznia 2012 r. w   sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 6   otrzymuje brzmienie:  

"§ 6   1.   Prognoza stanu technicznego komunalnych budynków mieszkalnych w   latach 2012- 2016  

 


Rok  


 


Ilość budynków ogółem *  
 


Stan techniczny dobry  
/liczba budynków/  


Stan techniczny zadowalający /liczba budynków/  


Stan techniczny niezadowalający  
/liczba budynków/  


Stan techniczny zły  
/liczba budynków/  

2012  

748  

118  

412  

175  

43  

2013  

745  

131  

409  

160  

45  

2014  

742  

152  

398  

151  

41  

2015  

742  

161  

388  

150  

43  

2016  

741  

171  

387  

139  

44  

* w   wykazie budynków nie ujęto budynków o   charakterze czysto użytkowym  

Użyte w   zestawieniu określenia oznaczają:  

-   Stan dobry – budynek w   okresie objętym prognozą nie wymaga napraw.  

-   Stan zadowalający – elementy konstrukcji są w   dobrym stanie natomiast inne elementy budynku należy naprawić, konserwować bądź wymienić (np. okna, konserwacja pokrycia dachowego, planowana wymiana instalacji wewnętrznych).  

-   Stan niezadowalający – drobne elementy konstrukcji i   inne elementy budynku wymagają napraw lub wymiany (np. balkony, wymiana instalacji).  

-   Stan zły - elementy konstrukcji i   inne elementy budynku wymagają wymiany lub generalnej naprawy.  


2.   Prognoza stanu technicznego komunalnych lokali mieszkalnych w   latach 2012- 2016  

 

Rok  

Ilość mieszkań ogółem  

w tym  

stan techniczny dobry /liczba mieszkań/  
 

w tym  

stan techniczny zadowalający /liczba mieszkań/  
 

w tym  

stan techniczny niezadowalający /liczba mieszkań/  
 

w tym  

stan techniczny zły /liczba mieszkań/  
 

w tym  

lokale socjalne  

tymczas. pom.  

pozostałe lokale  

lokale socjalne  

tymczas. pom.  

pozostałe lokale  

lokale socjalne  

tymczas. pom.  

pozostałe lokale  

lokale socjalne  

tymczas. pom.  

pozostałe lokale  

lokale socjalne  

tymczas. pom.  

pozostałe lokale  

2012  

16   976  

824  

40  

16   112  

5   214  

81  

0  

5   133  

8   763  

410  

20  

8   333  

2   437  

321  

18  

2   098  

562  

12  

2  

548  

2013  

16   765  

874  

60  

15   831  

5   556  

81  

0  

5   475  

8   567  

412  

33  

8   122  

2   075  

366  

24  

1   685  

567  

15  

3  

549  

2014  

16   590  

924  

80  

15   586  

5   898  

81  

0  

5   817  

8   292  

414  

46  

7   832  

1   846  

411  

30  

1   405  

554  

18  

4  

532  

2015  

16   390  

974  

100  

15   316  

6   240  

81  

0  

6   159  

7   947  

416  

59  

7   472  

1   752  

456  

36  

1   260  

451  

21  

5  

425  

2016  

16   215  

1   024  

120  

15   071  

6   582  

81  

0  

6   501  

7   571  

418  

72  

7   081  

1   674  

501  

42  

1   131  

388  

24  

6  

358  

*w wykazie lokali ujęto lokale w   budynkach będących własnością Miasta oraz w   budynkach wspólnot mieszkaniowych, których Miasto jest jednym ze współwłaścicieli  

Użyte w   zestawieniu określenia oznaczają:  

-   Stan dobry - lokale usytuowane w   budynku, który w   okresie objętym prognozą nie wymaga napraw.  

-   Stan zadowalający - lokale usytuowane w   budynku, którego elementy konstrukcji są w   dobrym stanie natomiast inne elementy budynku należy naprawić, konserwować, bądź wymienić (np. okna, konserwacja pokrycia dachowego, planowana wymiana instalacji wewnętrznych).  

-   Stan niezadowalający - lokale usytuowane w   budynku, w   którym drobne elementy konstrukcji i   inne elementy budynku wymagają napraw lub wymiany (np. balkony, wymiana instalacji).  

-   Stan zły - lokale usytuowane w   budynku, w   którym elementy konstrukcji i   inne elementy budynku wymagają wymiany lub generalnej naprawy.";  

             

2)   w § 19 ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

"3. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w   latach 2012-2016  

 

LP  

ŚRODKI Z   BUDŻETU MIASTA  

PLAN  

PROGNOZA  

 

ROK  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

1  

Na zakup usług eksploatacyjnych związanych z   utrzymaniem zasobu powierzonego w   zarząd jednostce budżetowej, na utrzymanie jednostki zarządzającej oraz remonty bieżące i   konserwacje  

109   847   697  

110   700   000  

111   200   000  

111   700   000  

111   700   000  

2  

Na realizację zadań inwestycyjnych poza Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i   zakupy inwestycyjne  

7   200   000  

7   500   000  

7   500   000  

7   500   000  

7   500   000  

3  

Na realizację zadań inwestycyjnych wskazanych w   Wieloletniej Prognozie Finansowej*  

13   355   000  

14   420   000  

7   000   000  

0  

0  

4  

Na budownictwo komunalne wskazane w   Wieloletniej Prognozie Finansowej*  
(Środki jednostki budżetowej oraz Wydziału Inwestycji)  

8   456   204  

0  

0  

0  

0  

 

OGÓŁEM (1+2+3+4)  

138   858   901  

132   620   000  

125   700   000  

119   200   000  

119   200   000  

* Wartość środków przeznaczonych na finansowanie wskazanych zadań inwestycyjnych jest zgodna z   przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Katowice na lata   2012-2035.";  

3)   tytuł Rozdziału VIII otrzymuje brzmienie:  

"Wysokość wydatków w   kolejnych latach, z   podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i   budynków wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Miasto jest jednym ze współwłaścicieli, a   także wydatki inwestycyjne";  

4)   § 20 otrzymuje brzmienie:  

"§ 20 Wysokość wydatków na gospodarkę mieszkaniową w   latach 2012 – 2016, z   podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i   budynków wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Miasto jest jednym ze współwłaścicieli, a   także zakupy inwestycyjne  

             

 

Lp.  

TREŚĆ  

PLAN  

PROGNOZA  

 

ROK  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

1  

Koszty bieżącej eksploatacji związane z   utrzymaniem zasobu powierzonego w   zarząd jednostce budżetowej oraz na utrzymanie jednostki zarządzającej  

54   948   197  

55   000   000  

55   500   000  

56   000   000  

56   000   000  

2  

Koszty remontów bieżących przeprowadzanych w   zasobie powierzonym w   zarząd jednostce budżetowej wraz z   kosztami usług konserwacyjnych  

8   189   500  

8   200   000  

8   200   000  

8   200   000  

8   200   000  

3  

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których miasto jest jednym ze współwłaścicieli  

22   210   000  

23   000   000  

23   000   000  

23   000   000  

23   000   000  

w tym:  

-  

eksploatacja i   wynagrodzenie członków Zarządu lub Zarządcy  

11   000   000  

11   000   000  

11   000   000  

11   000   000  

11   000   000  

-  

remonty w   nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych  

11   210   000  

12   000   000  

12   000   000  

12   000   000  

12   000   000  

4  

Koszty ponoszone z   tytułu opłat niezależnych od właściciela dla użytkowników lokali gminnych w   nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych  

24   500   000  

24   500   000  

24   500   000  

24   500   000  

24   500   000  

5  

Koszty remontów kapitalnych, modernizacji oraz wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne  

20   555   000  

21   920   000  

14   500   000  

7   500   000  

7   500   000  

w tym:  

-  

realizacja zadań inwestycyjnych poza Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz zakupy inwestycyjne  

7   200   000  

7   500   000  

7   500   000  

7   500   000  

7   500   000  

-  

realizacja zadań inwestycyjnych wskazanych w   Wieloletniej Prognozie Finansowej*  

13   355   000  

14   420   000  

7   000   000  

0  

0  

6  

Wydatki inwestycyjne na budownictwo komunalne wskazane w   Wieloletniej Prognozie Finansowej*  
(Środki jednostki budżetowej oraz Wydziału Inwestycji)  

8   456   204  

0  

0  

0  

0  

 

OGÓŁEM WYDATKI (1+2+3+4+5+6)  

138   858   901  

132   600   000  

125   700   000  

119   200   000  

119   200   000  


* Wartość środków przeznaczonych na finansowanie wskazanych zadań inwestycyjnych jest zgodna z   przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Katowice   na   lata   2012-2035."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »