| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/164/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Cieszynie

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz.   U.   z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:  

§   1.   Nadać Powiatowemu Urzędowi Pracy w   Cieszynie Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XLV/444/06 z   dnia 25 września 2006r. w   sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w   Cieszynie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXI/164/12    
Rady Powiatu Cieszyńskiego    
z dnia 24.04.2012 r.  
 

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w   Cieszynie  

§   1.   Powiatowy Urząd Pracy w   Cieszynie, zwany dalej „PUP”, działa na podstawie następujących  

przepisów prawnych:  

1)   ustawy z   dnia 20 kwietnia 2004r. o   promocji zatrudnienia i   instytucjach rynku pracy (Dz.U.   Nr   99, poz. 1001, z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z   2001r., Nr   142, poz. 1592, z   późn. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn.   zm.),  

4)   ustawy z   dnia 29 września 1994r. o   rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z   2009r., Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.).  

§   2.   PUP jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w   skład powiatowej administracji zespolonej,   działającą w   formie jednostki budżetowej.  

§   3.   1.   Siedzibą PUP jest miasto Cieszyn, Plac Wolności 6.  

2.   Terenem działania PUP jest Powiat Cieszyński.  

§   4.   PUP kieruje Dyrektor, powoływany i   odwoływany przez Starostę Cieszyńskiego, który jest   jednocześnie zwierzchnikiem służbowym Dyrektora.  

§   5.   PUP wykonuje zadania w   zakresie polityki rynku pracy, określone w   ustawach, w   szczególności obejmujące:  

-   pośrednictwo pracy,  

-   usługi EURES,  

-   poradnictwo zawodowe i   informację zawodową,  

-   pomoc w   aktywnym poszukiwaniu pracy,  

-   organizację szkoleń.  

§   6.   Szczegółową organizację i   zasady funkcjonowania PUP określa regulamin organizacyjny,   uchwalany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.  

§   7.   PUP pokrywa swoje wydatki z   budżetu Powiatu, Funduszu Pracy, który jest państwowym   funduszem celowym oraz z   Europejskiego Funduszu Społecznego.  

§   8.   Gospodarka finansowa PUP prowadzona jest według zasad określonych w   przepisach ustawy   o   finansach publicznych i   ustawy o   rachunkowości.  

§   9.   Mienie PUP stanowią środki trwałe i   pozostałe środki, których stan i   wartość określają księgi   inwentarzowe oraz roczne sprawozdania bilansowe.  

§   10.   Nadzór nad prowadzoną przez PUP gospodarką finansową sprawuje Zarząd Powiatu   Cieszyńskiego.  

§   11.   Zmiany Statutu mogą być wprowadzone w   trybie właściwym dla jego uchwalania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »