| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 39/XXI/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Boronów

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tekst. jedn. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 221 ust. 1   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 400a ust 1   pkt. 8, 403 ust 2-6 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony środowiska( Dz. U. z   2008r. Nr. 25, poz. 150 z   późn. zm.)  

Rada Gminy w   Boronowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się ,,Regulamin przyznawania i   rozliczania dofinansowania z   budżetu Gminy zadań z   zakresu usuwania i   unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z   obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Boronów”.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr 5/XV/2008 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 05 lutego 2008r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej zadań z   zakresu usuwania i   unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z   obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Boronów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Boronowie  


Edward   Czyż

 


Załącznik do Uchwały Nr 39/XXI/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 23 maja 2012 r.

Regulamin przyznawania i   rozliczania dofinansowania z   budżetu gminy zadań z   zakresu usuwania i   unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzącychz obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Boronów.  

§   1.   1.   Regulamin określa zasady udzielania przez Gminę Boronów dofinansowania zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu i   unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z   pokryć dachowych i   elewacji na obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Boronów.  

2.   O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem znajdującym się na terenie Gminy Boronów.  

3.   Dofinansowanie o   którym mowa w   ust. 1   nie pokrywa kosztów związanych z   zakupem i   montażem nowych pokryć dachowych.  

4.   Dofinansowanie na wyżej wymienione prace przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.  

5.   Dofinansowanie przyznawane jest w   formie dotacji.  

§   2.   1.   Środki na dofinansowanie pochodzić będą z   budżetu gminy, a   ich wysokość corocznie określona będzie w   planie wydatków budżetu.  

2.   Wysokość dofinansowania, o   którym mowa w   §1 ust.1 wynosi 12,00zł. za 1m² likwidowanego pokrycia dachowego lub elewacji wykonanych z   wyrobów zawierających azbest pochodzących z   obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Boronów, jednak nie więcej niż 2000,00 zł. (dwa tysiące złotych 00/100) dla jednej nieruchomości.  

3.   Przez koszt dofinansowania zadania rozumie się koszty zdjęcia płyt azbestowo-cementowych płaskich i   falistych z   dachu i   elewacji obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa, załadunek transport i   unieszkodliwianie przez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku odpadów.  

4.   Prace o   których mowa w   ust. 3   mogą realizować wykonawcy posiadający stosowne zezwolenie, pozwolenie, decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi albo wykonawca, który złożył organowi informację o   sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.  

5.   Wyboru firmy, o   której mowa w   ust.4, dokonuje wnioskodawca.  

6.   Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły odpady niebezpieczne zawierające azbest.  

§   3.   1.   Warunkiem koniecznym do ubiegania się o   dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w   §1 ust. 1   jest umieszczenie osoby fizycznej w   Gminnej Bazie Wyrobów i   Odpadów Zawierających Azbest poprzez przedłożenie w   Urzędzie Gminy w   Boronowie:  

1.   Informacji o   wyrobach zawierających azbest, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z   dnia 13 grudnia 2010r. w   sprawie wymagań w   zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i   oczyszczania instalacji lub urządzeń, w   których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z   2011r., Nr 8, poz. 31).  

2.   Oceny stanu i   możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 2   kwietnia 2004r. w   sprawie sposobów i   warunków bezpiecznego użytkowania i   usuwania wyrobów zawierających azbest. ( Dz. U. z   2004, Nr 71, poz. 649 z   późn. zm.),  

2.   Po wcześniejszym złożeniu dokumentów, wymienionych w   ust. 1   osoba fizyczna ubiegająca się o   dofinansowanie zadania określonego §1 ust.1 zobowiązana jest do złożenia w   Urzędzie Gminy w   Boronowie pisemnego wniosku wraz z   załącznikami wykazanymi w   § 4   ust. 1.  

3.   Wnioski o   przyznanie dofinansowania można składać przez cały rok kalendarzowy.  

4.   Wioski o   udzielenie dotacji, po stwierdzeniu kompletności rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w   Boronowie, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w   danym roku budżetowym.  

5.   Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o   pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i   terminie podpisania umowy.  

6.   O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie przyznania dotacji, Wnioskodawca zostanie poinformowany w   terminie 30 dni od dnia jego złożenia i   nie przysługuje z   tego tytułu roszczenie.  

7.   W przypadku wyczerpania środków w   danym roku przyjmowanie i   rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nierozpatrzone wnioski należy złożyć ponownie w   roku następnym.  

§   4.   Do wniosku o   przyznanie dofinansowania na o   którym mowa w   §1 ust.1 należy dołączyć:  

1.   Kserokopia aktu własności nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany, z   którego usuwane będą elementy zawierające azbest.  

1.   w przypadku kiedy tytuł prawny do nieruchomości posiada kilka osób, do wniosku winna być dołączona zgoda wszystkich współwłaścicieli.  

2.   w przypadku kiedy wnioskodawca posiada do nieruchomości inny tytuł prawny niż własność, należy do wniosku dołączyć zgodę właściciela.  

2.   Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac w   Starostwie Powiatowym w   Lublińcu, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest wraz z   uzyskanym brakiem sprzeciwu lub kserokopię pozwolenia na budowę wymaganego w   przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu.  

3.   Oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o   prawidłowości wykonania prac oraz o   oczyszczeniu terenu z   pyłu azbestowego, z   zachowaniem obowiązujących przepisów technicznych i   sanitarnych zawierającego dodatkowo informacje o   łącznej powierzchni płyt azbestowo - cementowych usuniętych z   obiektów budowlanych i   przetransportowanych na uprawnione składowisko odpadów.  

4.   Kserokopii faktury Vat lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usuniecie, transport i   utylizację wyrobów zawierających azbest.  

5.   Karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko.  

6.   Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przez wykonawcę prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z   miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego, a   także z   terenu prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Zgłoszenia należy dokonać w   terminie co najmniej 7   dni przed rozpoczęciem prac.  

7.   Oświadczenie o   zapoznaniu się z   ,,Regulaminem przyznawania i   rozliczania dofinansowania”.  

§   5.   1.   Dotacje są przyznawane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Boronów reprezentowaną przez Wójta Gminy, a   Wnioskodawcą.  

2.   Umowa zostanie podpisana w   terminie 30 dni do daty rozpatrzenia wniosku i   stanowi podstawę do wypłaty dofinansowania.  

3.   Wypłata kwoty przyznanego dofinansowania zostanie przekazana na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę lub w   kasie Urzędu Gminy Boronów.  

§   6.   1.   Nadzór nad przestrzeganiem i   egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni Wójt Gminy Boronów.  

2.   Gmina Boronów sprawdza przedstawioną we wniosku powierzchnię wyrobów zawierających azbest oraz kontroluje wykonywane prace związane z   usunięciem i   unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z   posesji wnioskodawcy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »