| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk gminnych w Ciasnej i Sierakowie Śląskim

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 11, art. 18 ust.1, art. 40 ust. 2   pkt 4   oraz art.41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy w   Ciasnej uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się regulamin targowisk gminnych w   Ciasnej i   Sierakowie Śląskim w   brzmieniu ustalonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/173/2012    
Rady Gminy Ciasna    
z dnia 2   sierpnia 2012 r.  
 

Regulamin targowisk gminnych w   Ciasnej  
i Sierakowie Śląskim  

§   1.  

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na targowisku.  

§   2.  

1.   Właścicielem targowisk gminnych jest Gmina Ciasna.  

2.   Targowisko gminne w   Ciasnej obejmuje teren działki nr 930/3 oraz nr 268/3 k.m. 4C położonej przy ul. Nowej.  

3.   Targowisko gminne w   Sierakowie Śląskim obejmuje teren działki nr 483/129, nr 165, nr 169  k.m. 6   Sieraków przy ul. Wyzwolenia.  

4.   Administratorem targowisk gminnych jest Wójt Gminy Ciasna.  

5.   Targowiska gminne czynne są w   piątki.  

6.   W inne dni niż określone w   ust. 5   targowiska mogą być czynne na wniosek handlowców.  

7.   Targowiska gminne są czynne w   godzinach 6°° - 18 °°.  

§   3.  

Targowiska przeznaczone są przede wszystkim do sprzedaży artykułów rolno-spożywczych oraz pozostałych artykułów dopuszczonych do obrotu.  

§   4.  

1.   Do ważenia i   mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w   obrocie towarowym.  

2.   Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione i   używane w   sposób pozwalający kupującemu stwierdzić prawidłowość i   rzetelność ważenia i   mierzenia.  

§   5.  

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowiskach gminnych są :  

1)   osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,  

2)   producenci rolni posiadający dokument potwierdzający, że są płatnikami podatku rolnego,  

3)   działkowcy sprzedający własne produkty rolne,  

4)   zbieracze runa leśnego.  

§   6.  

Na targowiskach mogą być sprzedawane wszystkie dopuszczone do obrotu towary z   wyjątkiem towarów, których zakaz sprzedaży na targowisku wprowadzają przepisy szczególne.  

§   7.  

Na targowiskach gminnych zabrania się:  

1.   sprzedaży między innymi następujących towarów :  

1)   nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) skażonego, trucizn, środków leczniczych,  

2)   kamieni i   metali szlachetnych oraz wykonywanych z   nich przedmiotów,  

3)   papierów wartościowych, zagranicznych banknotów i   monet,  

4)   broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych,  

5)   przedmiotów ekwipunku wojskowego,  

2.   prowadzenia sprzedaży towarów szkodliwych dla zdrowia.  

3.   prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w   drodze publicznych  losowań i   przetargów.  

4.   wystawiania, reklamowania i   spożywania napojów alkoholowych.  

5.   zaśmiecania i   zanieczyszczania targowiska.  

6.   prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym np.  na jezdniach, chodnikach.  

§   8.  

Osoby prowadzące handel na targowiskach zobowiązane są między innymi do :  

1)   posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej,  

2)   utrzymania czystości w   obrębie stanowiska handlowego w   czasie i   po zakończeniu handlu,  

3)   przestrzegania niniejszego regulaminu i   przepisów p.poż.,  

4)   przestrzegania przepisów sanitarnych i   porządkowych.  

§   9.  

1.   Upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są między innymi : pracownicy Urzędu Gminy działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy, Policja oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny.  

2.   Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży winny okazać dokumenty upoważniające do dokonania sprzedaży w   szczególności : dokument prowadzenia działalności handlowej, miejsce pochodzenia produktu, itp.  

§   10.  

1.   Administrator targowiska zobowiązany jest do zapewnienia czystości i   porządku na targowiskach.  

2.   Administrator targowisk wywiesza na tablicy ogłoszeń na targowisku regulamin Targowiska.  

§   11.  

Skargi i   wnioski związane z   działaniem targowiska przyjmuje Wójt Gminy Ciasna lub osoba przez niego upoważniona.  

§   12.  

Osoby handlujące na targowisku nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz postanowień innych przepisów regulujących prowadzenie handlu, mogą zostać usunięte z   targowiska przez upoważnioną przez właściciela targowiska osobę przy pomocy odpowiednich służb policyjno – porządkowych.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »