| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy kozy

z dnia 27 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/6/2008 z dnia 31.12.2007 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Kozy, reprezentowaną przez: panią Annę Gacek - Bilczewską - Zastępcę Wójta Gminy Kozy  
(nr NIP 937-26-53-016)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/6/2008 z   dnia  
31 grudnia 2007 r.:  

1.   W § 1   po słowach:  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt .

2.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Kozy, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Kozy, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Kozy, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania .

3.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Kozy przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 3.739,87 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 87/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiąc kwiecień zostanie wystawiona do 17 maja 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 638.77 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści osiem złotych 77/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego zakresu §   1, natomiast nota za miesiąc maj 2012 r. zostanie wystawiona do 21 maja 2012 r.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Kozy noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Kozy.  

5)   Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   stycznia 2008 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r.  

6)   Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w   opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w   trybie natychmiastowym .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1)   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2)   Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Kozy rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

3)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Kozy w   terminie do dnia 15 lutego 2013 roku .

5.   § 7   niniejszego porozumienia zostaje skreślony.  

§   2.   warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/6/2008 z   dnia 31 grudnia 2007 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA KOZY                                             GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Zastępca Wójta Gminy Kozy  


Anna   Gacek-Bilczewska

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »