| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy kozy

z dnia 27 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/6/2008 z dnia 31.12.2007 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Kozy, reprezentowaną przez: panią Annę Gacek - Bilczewską - Zastępcę Wójta Gminy Kozy  
(nr NIP 937-26-53-016)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/6/2008 z   dnia  
31 grudnia 2007 r.:  

1.   W § 1   po słowach:  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt .

2.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Kozy, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Kozy, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Kozy, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania .

3.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Kozy przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 3.739,87 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 87/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiąc kwiecień zostanie wystawiona do 17 maja 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 638.77 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści osiem złotych 77/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego zakresu §   1, natomiast nota za miesiąc maj 2012 r. zostanie wystawiona do 21 maja 2012 r.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Kozy noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Kozy.  

5)   Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   stycznia 2008 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r.  

6)   Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w   opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w   trybie natychmiastowym .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1)   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2)   Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Kozy rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

3)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Kozy w   terminie do dnia 15 lutego 2013 roku .

5.   § 7   niniejszego porozumienia zostaje skreślony.  

§   2.   warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/6/2008 z   dnia 31 grudnia 2007 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA KOZY                                             GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Zastępca Wójta Gminy Kozy  


Anna   Gacek-Bilczewska

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »