| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 77/2012 Wójta Gminy Chełm Śląski; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 17 października 2012r.

dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarte pomiędzy:  

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim   reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w   imieniu którego działają:  

1.   Starosta Bieruńsko-Lędziński               -         Bernard Bednorz  

2.   Wicestarosta                                                                   -         Henryk Barcik  


zwanym dalej „Przekazującym”  


a  

Gminą Chełm Śląski   reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w   imieniu której działa:  

1.   Wójt Gminy Chełm Śląski                         -         Stanisław Jagoda  


zwanym dalej „Przejmującym”  


W celu usprawnienia realizacji zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chełm Śląski strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.  

1.   Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca  
1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), powierza Wójtowi Gminy Chełm Śląski prowadzenie zadań z   zakresu ustawy o   drogach   publicznych należących do właściwości powiatu związanych z   zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych wraz z   towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi, a   w szczególności wynikających z   art. 20 pkt 4, 11 i   12 przytoczonej ustawy, leżących na terenie Gminy Chełm Śląski.  

2.   Do zakresu, o   którym mowa w   pkt 1   w szczególności należy zimowe utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, jezdni, obiektów inżynieryjnych i   innych urządzeń związanych z   drogą – III standard - załącznik nr 1.  

3.   Drogi powiatowe będą ubezpieczane od odpowiedzialności cywilnej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński - Powiatowy Zarząd Dróg w   Bieruniu.  

4.   Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Chełm Śląski określony jest w   załączniku  
nr 2   stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.  

§   2.  

1.   "Przejmujący" wyznaczy koordynatora ds. realizacji porozumienia do bieżących kontaktów z   Powiatowym Zarządem Dróg w   Bieruniu.  

2.   Ze strony Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Powiatowy Zarząd Dróg w   Bieruniu.  

3.   W   ramach nadzoru sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w   Bieruniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w   Bieruniu albo osoba przez niego wyznaczona może przeprowadzać bieżącą kontrolę realizacji zdań objętych porozumieniem.  

4.   Jeżeli w   wyniku nienależytego wykonania porozumienia "Przekazujący" poniesie szkodę "Przejmujący" zobowiązany jest do jej naprawienia w   pełnej wysokości. Niniejsze postanowienie w   żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności "Przejmującego" wynikającej wprost z   przepisów prawa.  

§   3.  

1.   Na realizację zadań wynikających z   porozumienia „Przejmujący” otrzyma dotację celową w   kwocie, wynikającej z   iloczynu długości dróg objętych porozumieniem i   wskaźnika "n".  

2.   Wskaźnik "n", o   którym mowa w   pkt. 1   na IV kwartał 2012 roku oraz na lata 2013-2014 wynosi 3.500 zł/1 km drogi/rok, co stanowić będzie kwotę w   wysokości 27.461,00 zł/rok (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych zero groszy). W   związku z   powyższym dotacja   celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z   realizacją zadań objętych porozumieniem wynosić   będzie:  

a)   w   IV kwartale 2012 roku - 6.865,25 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy), co stanowi 25% kwoty podanej w   § 3   pkt. 2,  

b)   w   okresie od: I   kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 27.461,00 zł (słownie: dwadzieścia   siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych zero groszy). Kwota ta przekazywana   będzie w   następujących ratach:  

  75% kwoty podanej w   § 3   pkt. 2   - tj. kwota 20.595,75 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset   dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) za I   kwartał roku 2013,  

  25% kwoty podanej w   § 3   pkt. 2   - tj. kwota 6.865,25 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset   sześćdziesiąt pięć   złotych dwadzieścia pięć groszy) za IV kwartał roku 2013,  

c)   w I   kwartale 2014 roku - 20.595,75 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), co stanowi 75% kwoty podanej w   § 3   pkt. 2.  

3.   Dotację, o   której mowa w   pkt 1   "Przejmujący" będzie otrzymywał od "Przekazującego" zgodnie z   niżej podanymi terminami:  

-   za IV kwartał 2012 r. do 20.11.2012 r. w   wysokości 6.865,25 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych   dwadzieścia pięć groszy),  

-   za I   kwartał 2013 r. do 15.01.2013 r. w   wysokości 20.595,75 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy   pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),  

-   za IV kwartał 2013 r. do 20.11.2013 r. w   wysokości 6.865,25 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych   dwadzieścia pięć groszy),  

-   za I   kwartał 2014 r. do 15.01.2014 r. w   wysokości 20.595,75 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy   pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).  

§   4.  

1.   Dotację, o   której mowa w   § 3   należy wykorzystać zgodnie z   niżej podanymi terminami:  

-   za IV kwartał 2012 r. do 31.12.2012 r.  

-   za 2013 rok do 31.12.2013 r.  

-   za I   kwartał 2014 r. do 30.04.2014 r.  

2.   Rozliczenie rzeczowo-finansowe robót i   przekazanych środków finansowych zostanie przedłożone "Przekazującemu" zgodnie z   niżej podanymi terminami oraz ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3:  

-   za IV kwartał 2012 r. do 15.01.2013 r.  

-   za 2013 rok do 15.01.2014 r.  

-   za I   kwartał 2014 r. do 15.05.2014 r.  

3.   "Przejmujący" przedkłada kompletne kopie faktur lub rachunków (wraz z   załącznikami) potwierdzających wykonane roboty jako   podstawę rozliczenia.  

4.   W   przypadku niewykonania w   danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem i   niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za ten rok, pozostała część dotacji podlega   zwrotowi zgodnie z   niżej podanymi terminami:  

-   za IV kwartał 2012 r. do 31.01.2013 r.  

-   za 2013 rok do 31.01.2014 r.  

-   za I   kwartał 2014 r. do 15.05.2014 r.  

5.   Dotacje wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości   podlegają zwrotowi w   trybie i   na zasadach określonych w   art. 252 ustawy o   finansach publicznych.  

§   5.  

Utrzymanie dróg na podstawie niniejszego porozumienia realizowane będzie od dnia 1   listopada  
2012 r. do 30 kwietnia 2014 r.  

§   6.  

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w   postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.  

§   7.  

W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o   drogach publicznych.  

§   8.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.  

Porozumienie zostało sporządzone w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego po 2   dla każdej ze stron oraz 1   dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  W załączeniu:  

1.   Standard utrzymania dróg w   okresie zimowym - załącznik nr 1  

2.   Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie gminy Chełm Śląski - załącznik nr 2  

3.   Wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego robót i   przekazanych środków finansowych za dany rok budżetowy - załącznik nr 3  

Strona Przekazująca                                                                     Strona Przejmująca  

 

 

Starosta  


Bernard   Bednorz


Wicestarosta  


Henryk   Barcik

Wójt  


Stanisław   Jagoda

 


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 77/2012
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
z dnia 17 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 77/2012
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
z dnia 17 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr 77/2012
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
z dnia 17 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »