| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XIII/65/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r. dokonać następujących zmian:

1. Dokonać zmian w planie finansowym dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1

2. Dokonać zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2

3. Ustalić przychody budżetu Gminy Bojszowy w kwocie 1 600 000,00zł. § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 600 000,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2012. Zmiana budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29 października 2012 r.

Dochody

Dochody

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 600 000,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody majątkowe:

dochody inne

1 600 000,00

801

Oświata i wychowanie

2 000,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

z tego:

dotacje

2 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

534 613,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

z tego:

dochody inne

534 613,00

Razem zwiekszenie/zmniejszenie dochodów

536 613,00

1 600 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29 października 2012 r.

Wydatki

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

50 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

50 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

50 000,00

600

Transport i łączność

100 000,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

100 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100 000,00

801

Oświata i wychowanie

446 028,00

80101

Szkoły podstawowe

223 754,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

223 754,00

80104

Przedszkola

52 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

52 000,00

80110

Gimnazja

152 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

152 000,00

80195

Pozostała działalność

18 274,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

18 274,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 824,00

85395

Pozostała działalność

2 824,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 824,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

75 739,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

15 739,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki majątkowe:

z tego:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 739,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

60 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki majątkowe:

z tego:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

21 000,00

92195

Pozostała działalność

21 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

21 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

7 500,00

92695

Pozostała działalność.

7 500,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 500,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

619 852,00

83 239,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »