| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 90 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 90 t ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVIII/158/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś” Rada Gminy Wielowieś

                                                                     

uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „ Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś” z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/159/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 24 października 2012 r.

Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

§ 1. 1. Stypendia Wójta Gminy Wielowieś przyznaje się za wyniki osiągnięte w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu dla uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej i gimnazjum.

2. Uczeń może otrzymać stypendium Wójta Gminy Wielowieś tylko z jednego tytułu lub osiągnięcia.

§ 2. 1. Stypendia przyznaje się za wyniki osiągnięte w zakończonym roku szkolnym za okres nauki.

2. Stypendia wypłacane są, jednorazowo po zakończeniu danego roku szkolnego, w kasie Urzędu Gminy w formie gotówki lub na konto bankowe.

3. Uczniowie niepełnoletni odbierają stypendium w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Stypendium może być wypłacone także na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej wynosi nie więcej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i b:

a) uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30,

b) uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

c) jest co najmniej finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego – organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w szkole podstawowej wynosi nie więcej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i a:

a) uzyskali ocenę wzorową z zachowania,

b) są finalistami szczebla ogólnokrajowego – w konkursie indywidualnym lub grupowym w zakresie sztuki, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub właściwego Kuratora Oświaty ze względu na miejsce organizacji konkursu,

c) mają wybitne osiągnięcia sportowe – przynajmniej III miejsce na szczeblu wojewódzkim w klasyfikacji indywidualnej lub grupowej w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

§ 4. 1. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum wynosi nie więcej niż 50 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i b:

a) uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30,

b) uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

c) jest co najmniej finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w gimnazjum wynosi nie więcej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i a:

a) uzyskali ocenę wzorową z zachowania,

b) są finalistami szczebla ogólnokrajowego – w konkursie indywidualnym lub grupowym w zakresie sztuki, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub właściwego Kuratora Oświaty ze względu na miejsce organizacji konkursu,

c) mają wybitne osiągnięcia sportowe – przynajmniej III miejsce na szczeblu wojewódzkim w klasyfikacji indywidualnej lub grupowej w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

a) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,

b) wychowawca klasy,

c) dyrektor szkoły.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wielowsi ul. Główna 1 44-187 Wielowieś w terminie do 5 lipca po zakończeniu nauki szkolnej w roku szkolnym.

3. Wnioski złożone po terminie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa i kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.

2. Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem.

3. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7. Lista osób, którym przydzielono stypendium podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielowsi i na stronie internetowej Gminy Wielowieś.


Uzasadnienie

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Zgodnie z tym przepisem, rada gminy nie ustanawia stypendiów dla indywidualnych osób właściwość ta pozostaje w zakresie czynności wójta gminy, lecz uchwala zasady, którymi wójt powienien się kierować. Uchwała określa rodzaje stypendiów, krąg beneficjentów, warunki, których spełnienie pozwala na ubieganie się o przyznanie stypendium, osoby upoważnione do wnioskowania, źródło finansowania oraz częstotliwość przyznawania stypendium. Celem tego stypendium jest promowanie i wyróżnianie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej i gimnazjum, zamieszkałych na terenie gminy Wielowieś, którzy mają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »