| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 90 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 90 t ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVIII/158/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś” Rada Gminy Wielowieś

                                                                     

uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „ Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś” z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/159/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 24 października 2012 r.

Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

§ 1. 1. Stypendia Wójta Gminy Wielowieś przyznaje się za wyniki osiągnięte w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu dla uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej i gimnazjum.

2. Uczeń może otrzymać stypendium Wójta Gminy Wielowieś tylko z jednego tytułu lub osiągnięcia.

§ 2. 1. Stypendia przyznaje się za wyniki osiągnięte w zakończonym roku szkolnym za okres nauki.

2. Stypendia wypłacane są, jednorazowo po zakończeniu danego roku szkolnego, w kasie Urzędu Gminy w formie gotówki lub na konto bankowe.

3. Uczniowie niepełnoletni odbierają stypendium w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Stypendium może być wypłacone także na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej wynosi nie więcej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i b:

a) uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30,

b) uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

c) jest co najmniej finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego – organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w szkole podstawowej wynosi nie więcej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i a:

a) uzyskali ocenę wzorową z zachowania,

b) są finalistami szczebla ogólnokrajowego – w konkursie indywidualnym lub grupowym w zakresie sztuki, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub właściwego Kuratora Oświaty ze względu na miejsce organizacji konkursu,

c) mają wybitne osiągnięcia sportowe – przynajmniej III miejsce na szczeblu wojewódzkim w klasyfikacji indywidualnej lub grupowej w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

§ 4. 1. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum wynosi nie więcej niż 50 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i b:

a) uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30,

b) uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

c) jest co najmniej finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w gimnazjum wynosi nie więcej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie kryteria a i b lub c i a:

a) uzyskali ocenę wzorową z zachowania,

b) są finalistami szczebla ogólnokrajowego – w konkursie indywidualnym lub grupowym w zakresie sztuki, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub właściwego Kuratora Oświaty ze względu na miejsce organizacji konkursu,

c) mają wybitne osiągnięcia sportowe – przynajmniej III miejsce na szczeblu wojewódzkim w klasyfikacji indywidualnej lub grupowej w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

a) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,

b) wychowawca klasy,

c) dyrektor szkoły.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wielowsi ul. Główna 1 44-187 Wielowieś w terminie do 5 lipca po zakończeniu nauki szkolnej w roku szkolnym.

3. Wnioski złożone po terminie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa i kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.

2. Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem.

3. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7. Lista osób, którym przydzielono stypendium podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielowsi i na stronie internetowej Gminy Wielowieś.


Uzasadnienie

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Zgodnie z tym przepisem, rada gminy nie ustanawia stypendiów dla indywidualnych osób właściwość ta pozostaje w zakresie czynności wójta gminy, lecz uchwala zasady, którymi wójt powienien się kierować. Uchwała określa rodzaje stypendiów, krąg beneficjentów, warunki, których spełnienie pozwala na ubieganie się o przyznanie stypendium, osoby upoważnione do wnioskowania, źródło finansowania oraz częstotliwość przyznawania stypendium. Celem tego stypendium jest promowanie i wyróżnianie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej i gimnazjum, zamieszkałych na terenie gminy Wielowieś, którzy mają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »