| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1,art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1 i art.7 ust. 3, art.19, pkt 1 lit. „a”, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013r. (M.P. z 14 sierpnia 2012r. poz. 587) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. Wprowadzić z dniem 1 stycznia 2013 roku:

1

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od 1 m2powierzchni użytkowej:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części

0,70 zł

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej20,76 zł

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –


10,06 zł

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń


4,63 zł

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego6,07 zł

2

Wysokość stawki podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
2 % ich wartości

3

Stawki podatku od powierzchni gruntów wynoszą rocznie:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni0,82 zł

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni


4,40 zł

3) od pozostałych gruntów, od 1m2powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.0,28 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

a) zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej

b) zajęte na prowadzenie działalności o której mowa w art. 1 ustawy z dnia  25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

§ 3. Wysokość opłat lokalnych:

1) za sprzedaż z ręki

10,00 zł/1 dzień

2) za sprzedaż  ze straganu lub samochodu dostawczego do 2,5 tony

20,00 zł/1 dzień

3) za sprzedaż z samochodu ciężarowego powyżej 2,5 tony              

40,00 zł/1 dzień

4) zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów oraz ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranej opłaty targowej,

5) w przypadku nie uiszczenia opłaty targowej stosuje się sankcje w myśl przepisów kodeksu wykroczeń.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Bojszowy Nr XII/60/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłaty targowej oraz sposobu ich poboru w 2012 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2013.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »