| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/235/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Radzionków na rok 2013

Na podstawie Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) , art. 18a i art. 19 pkt 1 lit f. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) ( jedn. tekst z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje :

§ 1.

Uchwałą niniejszą :

1) wprowadza się na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 2.

Wprowadza się na terenie Miasta Radzionków opłatę od posiadania psów.

§ 3.

Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 40 zł 00 gr od jednego psa.

§ 4.

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.

1. Wpłaty opłaty można dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Radzionków lub w kasie Urzędu.

2. Pobór opłaty na terenie spółdzielni mieszkaniowych odbywa się w drodze inkasa. Inkasentem ustanowia się Panią Jolantę Bartkowiak zamieszkałą w Bytomiu.

§ 6.

Inkasent zobowiązany są do poboru i przekazania pobranej opłaty na konto dochodów budżetu miasta Radzionków w terminie zgodnym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jedn. tekst Dz. U. z 2012r., poz. 749), przesyłając jednocześnie do Referatu Podatków i Opłat Lokalnych rozliczenie z pobranej opłaty sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Za pobór opłaty inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranego podatku.

§ 8.

Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XV/114/2011 z dnia 24 listopada 2011r.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/235/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »