| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/235/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Radzionków na rok 2013

Na podstawie Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) , art. 18a i art. 19 pkt 1 lit f. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) ( jedn. tekst z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje :

§ 1.

Uchwałą niniejszą :

1) wprowadza się na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 2.

Wprowadza się na terenie Miasta Radzionków opłatę od posiadania psów.

§ 3.

Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 40 zł 00 gr od jednego psa.

§ 4.

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.

1. Wpłaty opłaty można dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Radzionków lub w kasie Urzędu.

2. Pobór opłaty na terenie spółdzielni mieszkaniowych odbywa się w drodze inkasa. Inkasentem ustanowia się Panią Jolantę Bartkowiak zamieszkałą w Bytomiu.

§ 6.

Inkasent zobowiązany są do poboru i przekazania pobranej opłaty na konto dochodów budżetu miasta Radzionków w terminie zgodnym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jedn. tekst Dz. U. z 2012r., poz. 749), przesyłając jednocześnie do Referatu Podatków i Opłat Lokalnych rozliczenie z pobranej opłaty sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Za pobór opłaty inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranego podatku.

§ 8.

Traci moc uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XV/114/2011 z dnia 24 listopada 2011r.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/235/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »