| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 3 grudnia 2012r.

w przedmiocie przekazania Miastu Tychy prowadzenia zadania publicznego Powiatu Mikołowskiego w zakresie organizacji i prowadzenia izby wytrzeźwień dla osób z obszaru Gminy Mikołów

1. mgr Henryk Jaroszek - Starosta Mikołowski

2. Henryk Zawiszowski - Wicestarosta Mikołowski

a Miastem Tychy reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Tychy - mgr inż. Andrzeja Dziuba

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XXI /147/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. oraz Uchwały Nr XXIV/539/12 z dnia 29 listopada 2012r Rady Miasta Tychy:

§ 1.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie Miastu Tychy prowadzenia zadania publicznego Powiatu Mikołowskiego w zakresie organizacji i prowadzenia izby wytrzeźwień dla osób z obszaru Gminy Mikołów.

§ 2.

1. Powiat Mikołowski przekazuje Miastu Tychy realizację zadania publicznego z zakresu organizacji i prowadzenia izby wytrzeźwień dla osób z obszaru Gminy Mikołów.

2. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach realizacji przedmiotu porozumienia Miasto Tychy bierze na siebie następujące obowiązki:

a) przyjmowanie do wytrzeźwienia osób z obszaru Gminy Mikołów będących w stanie nietrzeźwości i swoim zachowaniem dających powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu, zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób, zwanych dalej „pacjentami”,

b) przeprowadzanie z pacjentami po ich wytrzeźwieniu rozmów profilaktyczno terapeutycznych o skutkach i następstwach nadużywania alkoholu, a także motywowania do podjęcia leczenia,

c) prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem pacjentów oraz osób nieprzyjętych do izby,

d) udzielanie wyczerpujących informacji dla potrzeb organów samorządowych, porządkowych, ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości,

e) wykonywanie innych wynikających z przepisów prawa obowiązków związanych z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.

§ 3.

1. Na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia Powiat Mikołowski przekazuje Miastu Tychy dotację celową w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Powiat Mikołowski zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji wymienioną w ust.1.
w terminie do 05.12.2012r. przelewem na rachunek bankowy Miasta Tychy:

PKO BP S.A.               06 1020 2528 0000 0102 0267 4968

3. W razie zwłoki w przekazaniu dotacji Powiat Mikołowski zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe.

§ 4.

1. Miasto Tychy zobowiązuje się do wykorzystania dotacji na cel określony w § 1 lub do 31 grudnia 2012r.

2. Miasto Tychy zobowiązuje się przekazać do dnia 15 stycznia 2013r. informację o wykorzystaniu przeznaczonych środków finansowych oraz dołączyć stosowną dokumentację.

3. Do dnia 31 stycznia 2013 r. Miasto Tychy zwróci niewykorzystaną dotację Powiatowi Mikołowskiemu na numer rachunku bankowego ING BANK ŚLĄSKI S.A. o/MIKOŁÓW 98 1050 1214 1000 0022 9074 1905

4. W przypadku zwrotu dotacji po terminie określonym w ust. 2 Powiat Mikołowski naliczy odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

§ 5.

1. Środki przyznane na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inny cel niż określony w niniejszym porozumieniu.

2. Miasto Tychy zobowiązuje się do zgodnego z prawem wydatkowania środków finansowych, prowadzenia rzetelnej i szczegółowej dokumentacji z realizacji porozumienia.

3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu na numer konta: ING BANK ŚLĄSKI S.A. o/MIKOŁÓW 98 1050 1214 1000 0022 9074 1905 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższej niezgodności. Odsetki zostaną naliczone od dnia przekazania dotacji z budżetu Powiatu Mikołowskiego do budżetu Miasta Tychy.

§ 6.

Porozumienie zawarte zostaje od dnia 3 grudnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym do celów publikacji.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT MIKOŁOWSKI

MIASTO TYCHY

Starosta Mikołowski


Henryk Jaroszek


Wicestarosta


Henryk Zawiszowski

Prezydent Miasta Tychy


Andrzej Dziuba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »