| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.591.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 grudnia 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/241/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31października 2012r. w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXV/241/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów, w części określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 Załącznika do uchwały w zakresie słów: "lub występuje w klubie sportowym, którego siedziba znajduje się na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego"- jako sprzecznej z art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego określiła rodzaj i wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów. Podstawę do podjęcia kwestionowanej uchwały stanowi art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy o sporcie. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 12 listopada 2012r.

W ocenie organu nadzoru za niezgodne z prawem należy uznać unormowanie zawarte w § 1 ust. 2 pkt 1 załącznika do uchwały w zakresie słów: "lub występuje w klubie sportowym, którego siedziba znajduje się na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego". W przepisie § 1 ust. 2 załącznika do uchwały Rada określiła zakres podmiotowy uchwały, uznając, że nagrodę Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie określone w tym przepisie kryteria. Wśród kryteriów dla zawodników znajduje się przepis § 1 ust. 2 pkt 1, który stanowi, że nagrodę może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem Miasta Wodzisław Śląski lub występuje w klubie sportowym, którego siedziba znajduje się na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Tym samym powyższe nagrody mogą również zostać przyznane tym zawodnikom, którzy nie są mieszkańcami Gminy Wodzisław Śląski. Unormowanie takie jest sprzeczne z wyrażoną w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zasadą, że zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. Samo więc członkostwo w stowarzyszeniu lub klubie sportowym mającym siedzibę na terenie gminy nie może stanowić podstawy do uzyskania (przez członka klubu lub trenera) świadczenia z budżetu gminy, na której terenie klub ten ma swą siedzibę (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2008 roku, sygn. akt II GSK 327/07, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2008 roku, sygn. akt II SA/Lu 282/08; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2011r., sygn. akt III SA/Gl 1345/11, które są publikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W związku z tym należy uznać, że § 1 ust. 2 pkt 1 załącznika do uchwały w zakresie słów: "lub występuje w klubie sportowym, którego siedziba znajduje się na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego" należy uznać za sprzeczne z obowiązującymi przepisami ustawy o sporcie oraz ustawy o samorządzie gminnym.

Tym samym przedmiotową uchwałę, ze względu na wyżej opisaną nieprawidłowość należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności, w części określonej na wstępie, uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) A/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »