| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.14.2012 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”

zawarte pomiędzy Gminą Czechowice – Dziedzice, z siedzibą w Czechowicach -Dziedzicach, Plac Jana Pawła II reprezentowaną przez:

Pana  Mariana Błachuta – Burmistrza Czechowic-Dziedzic,

działającego na podstawie uchwały nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 września 2008r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie

a

Miastem Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Zaborska 2

reprezentowany przez:

Pana Janusza Chwieruta – pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Oświęcim,

działającego na podstawie uchwały nr XXVIII/522/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Miastem Oświęcim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii
w Czechowicach –Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach, w wymiarze 2/18 i 1/22 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Oświęcim i Gminę Czechowice –Dziedzice.

2. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2. Koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice obejmują:

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracownika

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120. składki na Fundusz Pracy

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 za nauczanie 10 uczniów, wynoszą w 2012 r. 488,53 zł.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Miasto Oświęcim zobowiązuje się przekazać Gminie Czechowice – Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Miasta Oświęcim w roku 2012 tj. za 1 ucznia w wysokości:

- 48,85 miesięcznie

4. Miasto Oświęcim zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa
w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 jednorazowo za okres od 1.09.2012r. do 31.12.2012r. do 14-go dnia od daty podpisania porozumienia.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2012r .

3. Otrzymana kwota dotacji, z roku budżetowego 2012, zostanie rozliczona w terminie do dnia 15 stycznia 2013 r.

4. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:
1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2012 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Miasta Oświęcim, to Miasto Oświęcim zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji
w terminie 14 dniu od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Oświęcim zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2012 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Miasta Oświęcim, to Gmina Czechowice-Dziedzice dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2012, tj. na okres od 01.09.2012 roku do 31.12.2012 roku.

2. Ze strony Gminy Czechowice- Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 032 215 20 57.

3. Ze strony Miasta Oświęcim za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada : Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, tel. 033 842 25 05

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Czechowice-Dziedzice.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego na wniosek Miasta Oświęcim.

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Oswięcim


Janusz Chwierut


Załącznik do Porozumienia Nr OR.031.14.2012
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego
Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”

Nauczyciel religii – Barbara Jastrzębska

stawka zasadnicza 3 109,00,00 zł

wymiar zatrudnienia 2/18 i 1/22 etatu

składniki wynagrodzenia:

- pensja zasadnicza

- wysługa lat 3%

KALKULACJA – koszt miesięczny

2012 rok

2/18

§ 4010

355,80

§ 4040

30,24

§ 4110

66,36

§ 4120

9,46

§ 4440

26,67

RAZEM

488,53

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z Oświęcimia

10/1

miesięczny koszt zatrudnienia nauczyciela proporcjonalnie do liczby uczniów

48,85

miesięczna kwota dotacji do przekazania

48,85

Wykaz uczniów objętych nauczaniem katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2012/2013.

Uczniowie uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest  Miasto Oświęcim

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania/ Szkoła do której uczeń uczęszcza

1.

Wykręt Sara

Zam. Brzeszcze ul. Budy 14/ Szkoła Podstawowa Nr 9 Oświęcim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »