| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX-236-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm .) oraz art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz. U. z   2012 r. , poz. 391) , art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j.  Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172)  po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z   dnia 23 sierpnia 2010 roku w   sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust 3   ustawy w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018)  

Rada Gminy Nędza  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ustala się , iż w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , odbiera się bezpośrednio z   terenu nieruchomości:  

1)   niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne  

2)   następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie:  

a)   papier i   tektura,  

b)   szkło,  

c)   tworzywa sztuczne,  

d)   opakowania wielomateriałowe,  

e)   metale,  

f)   odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

g)   odpady zielone,  

h)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

i)   odpady wielkogabarytowe.  

2.   Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w   ust. 1   i 2   , zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów.  

§   3.   Ustala się następująca częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:  

1)   niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych :  

a)   dla zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w   miesiącu,  

b)   dla zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w   tygodniu.  

2)   segregowanych odpadów komunalnych , o   których mowa w   § 2   ust. 1   pkt 2   lit a-f:  

a)   dla zabudowy jednorodzinnej – raz w   miesiącu,  

b)   dla zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w   miesiącu.  

3)   odpadów zielonych – dwa razy w   miesiącu od kwietnia do listopada.  

4)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego - raz na kwartał.  

5)   odpadów wielkogabarytowych – raz na kwartał.  

§   4.   1.   Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

2.   W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   papier i   tektura,  

2)   szkło,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   opakowania wielomateriałowe,  

5)   metale ,  

6)   przeterminowane leki i   termometry rtęciowe,  

7)   zużyte baterie i   akumulatory.  

3.   Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, o   których mowa w   ust. 2   , w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.  

4.   Informacja o   lokalizacji oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nędza oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Nędza.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »