| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX-236-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm .) oraz art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz. U. z   2012 r. , poz. 391) , art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j.  Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172)  po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z   dnia 23 sierpnia 2010 roku w   sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust 3   ustawy w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018)  

Rada Gminy Nędza  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ustala się , iż w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , odbiera się bezpośrednio z   terenu nieruchomości:  

1)   niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne  

2)   następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie:  

a)   papier i   tektura,  

b)   szkło,  

c)   tworzywa sztuczne,  

d)   opakowania wielomateriałowe,  

e)   metale,  

f)   odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

g)   odpady zielone,  

h)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

i)   odpady wielkogabarytowe.  

2.   Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w   ust. 1   i 2   , zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów.  

§   3.   Ustala się następująca częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:  

1)   niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych :  

a)   dla zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w   miesiącu,  

b)   dla zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w   tygodniu.  

2)   segregowanych odpadów komunalnych , o   których mowa w   § 2   ust. 1   pkt 2   lit a-f:  

a)   dla zabudowy jednorodzinnej – raz w   miesiącu,  

b)   dla zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w   miesiącu.  

3)   odpadów zielonych – dwa razy w   miesiącu od kwietnia do listopada.  

4)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego - raz na kwartał.  

5)   odpadów wielkogabarytowych – raz na kwartał.  

§   4.   1.   Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

2.   W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   papier i   tektura,  

2)   szkło,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   opakowania wielomateriałowe,  

5)   metale ,  

6)   przeterminowane leki i   termometry rtęciowe,  

7)   zużyte baterie i   akumulatory.  

3.   Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, o   których mowa w   ust. 2   , w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.  

4.   Informacja o   lokalizacji oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nędza oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Nędza.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »