| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/262/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym  
(tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654, z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim i   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku, Nr 234, poz. 1536, z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się następujące zmiany w   Statucie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim:  

1)   w § 15 ust. 1   pkt 2   lit. f otrzymuje brzmienie: „f) apteka szpitalna,”;  

2)   w § 15 ust. 1   pkt 2   w lit. i   przecinek na końcu zastępuje się średnikiem;  

3)   w § 15 ust. 1   pkt 2   wykreśla się lit. j;  

4)   Załącznik Nr 1   otrzymuje brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały;  

5)   w Załączniku Nr 2:  

a)   zmienia się nazwę komórki organizacyjnej „apteka zakładowa” na „apteka szpitalna”;  

b)   w pionie podległym zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala w   Wodzisławiu Śląskim skreśla się komórkę organizacyjną „dział medycyny pracy”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/262/2012    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

Załącznik Nr 1   do Statutu  

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim  

z siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim  

WYKAZ JEDNOSTEK I   KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  
STACJONARNEJ I   SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

1.   Szpital w   Rydułtowach, 44 – 280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47:  

1)   Izba Przyjęć:  

a)   Ogólna,  

b)   Pediatryczna,  

c)   Ginekologiczno-Położnicza,  

d)   Ambulatorium Ogólne przy Izbie Przyjęć,  

e)   Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;  

2)   Ambulatorium Ogólne;  

3)   Oddział Chorób Wewnętrznych I                                             -                 41 łóżek,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

4)   Oddział Chorób Wewnętrznych II                                             -                 60 łóżek,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

a)   Pododdział Geriatryczny                                             -                 18 łóżek;  

5)   Oddział Pediatryczny                                                           -                 52 łóżka,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

a)   Pododdział Patologii Noworodka                               -                 4 łóżka;  

6)   Oddział Chirurgiczny Ogólny                                             -                 44 łóżka;  

7)   Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej                 -                 24 łóżka;  

8)   Oddział Ginekologiczno - Położniczy                               -                 58 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

9)   Oddział Neonatologiczny                                                           -                 23 łóżka;  

10)   Oddział Anestezjologii i   Intensywnej Terapii                 -                 4 łóżka;  

11)   Oddział Rehabilitacyjny                                                           -                 25 łóżek;  

12)   Blok operacyjny;  

13)   Trakt porodowy;  

14)   Dział farmacji szpitalnej;  

15)   Sterylizatornia.  

2.   Szpital w   Wodzisławiu Śląskim, 44 – 300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51:  

1)   Izba Przyjęć;  

2)   Izba Przyjęć - II;  

3)   Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;  

4)   Ambulatorium Ogólne;  

5)   Oddział Chorób Wewnętrznych I                                             -                 50 łóżek,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

6)   Oddział Chorób Wewnętrznych II                                             -                 33 łóżka, w   tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

7)   Oddział Chirurgiczny Ogólny                                             -                 50 łóżek;  

8)   Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej                 -                 33 łóżka;  

9)   Oddział Ginekologiczno - Położniczy                               -                 50 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

10)   Oddział Pediatryczny                                                           -                 17 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

11)   Oddział Neonatologiczny                                                           -                 19 łóżek, w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

12)   Oddział Neurologiczny                                                           -                 14 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

13)   Oddział Anestezjologii i   Intensywnej Terapii                 -                 5 łóżek;  

14)   Oddział Rehabilitacyjny                                                           -                 25 łóżek;  

15)   Oddział Dermatologiczny                                             -                 20 łóżek;  

16)   Oddział Udarowy                                                                         -                 16 łóżek;  

17)   Blok operacyjny;  

18)   Trakt porodowy;  

19)   Apteka szpitalna;  

20)   Sterylizatornia.  

3.   Zespół Poradni Specjalistycznych w   Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy   ul. Plebiscytowa 47:  

1)   Poradnia Diabetologiczna;  

2)   Poradnia Gastrologiczna;  

3)   Poradnia Kardiologiczna;  

4)   Poradnia Onkologiczna;  

5)   Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;  

6)   Poradnia Chirurgii Ogólnej;  

7)   Poradnia Proktologiczna;  

8)   Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;  

9)   Poradnia Preluksacyjna;  

10)   Poradnia Okulistyczna;  

11)   Poradnia Urologiczna;  

12)   Poradnia Zdrowia Psychicznego;  

13)   Poradnia Leczenia Bólu;  

14)   Poradnia Rehabilitacyjna;  

15)   Poradnia Dermatologiczna;  

16)   Poradnia Geriatryczna;  

17)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Gastrologicznej;  

18)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Onkologicznej;  

19)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;  

20)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Proktologicznej;  

21)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;  

22)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Preluksacyjnej;  

23)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej;  

24)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;  

25)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;  

26)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Diabetologicznej;  

27)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej.  

4.                 Zespół Poradni Specjalistycznych w   Wodzisławiu Śląskim, 44- 300 Wodzisław Śląski  
ul. 26 Marca 164:  

1)   Poradnia Kardiologiczna;  

2)   Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;  

3)   Poradnia Chirurgii Ogólnej;  

4)   Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;  

5)   Poradnia Preluksacyjna;  

6)   Poradnia Dermatologiczna;  

7)   Poradnia Chorób Zakaźnych;  

8)   Poradnia Neurologiczna dla Dzieci;  

9)   Poradnia Urologiczna;  

10)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;  

11)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;  

12)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;  

13)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;  

14)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Neurologicznej dla Dzieci;  

15)   Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;  

16)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chorób Zakaźnych.  

5.   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy,   ul. Plebiscytowa 47:  

1)   Zespół transportu sanitarnego;  

2)   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy;  

3)   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny.  

6.   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski  
ul. 26 Marca 51:  

1)   Zespół transportu sanitarnego;  

2)   Zespoły ratownictwa medycznego podstawowe;  

3)   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny;  

4)   Dyspozytornia pogotowia ratunkowego – zlokalizowana w   Centrum Powiadamiania Ratunkowego w   Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 68.  

7.   Dział Medycyny Pracy – poradnia medycyny pracy zlokalizowana w   Zespole Poradni Specjalistycznych w   Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.  

8.   Dział Fizjoterapii – zlokalizowany w   Zespole Poradni Specjalistycznych   w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.  

9.   Pracownie diagnostyczne w   Rydułtowach:  

1)   pracownie diagnostyki obrazowej:  

a)   pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 1, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47,  

b)   pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 2, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47,  

c)   pracownia diagnostyki obrazowej USG, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47,  

d)   pracownia diagnostyki obrazowej RTG zlokalizowana w   Zespole Poradni Specjalistycznych w   Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47;  

2)   pracownie inne:  

a)   pracownia EKG, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47,  

b)   pracownia EEG, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47,  

c)   pracownia endoskopii, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47,  

d)   pracownia audiometrii, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47,  

e)   pracownia anatomopatologii, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47,  

f)   pracownia spirometrii, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47.  

10.   Pracownie diagnostyczne w   Wodzisławiu Śląskim:  

1)   pracownie diagnostyki obrazowej:  

a)   pracownia diagnostyki obrazowej RTG, 44 - 300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51,  

b)   pracownia diagnostyki obrazowej RTG, 44 - 300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164,  

c)   pracownia diagnostyki obrazowej USG, 44 - 300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51,  

d)   pracownia diagnostyki obrazowej USG - II ,44 - 300 Wodzisław Śląski,ul. 26 Marca 51;  

2)   pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164;  

3)   pracownie inne:  

a)   pracownia EKG, 44 - 300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51,  

b)   pracownia EEG, 44 - 300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51,  

c)   pracownia endoskopii, 44 - 300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »