| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/265/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) oraz po konsultacji z   organizacjami i   podmiotami wymienionymi w   przepisie art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 września 2011 roku w   sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, w   ten sposób, że:  

1)   § 4   uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

1.   Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w   użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu wymaga zgody:  

1)   Rady Powiatu w   przypadku zbycia nieruchomości,  

2)   Zarządu Powiatu w   pozostałych przypadkach, z   zastrzeżeniem ust. 6.  

2.   Zbycie aktywów trwałych Zakładu może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.  

3.   Postępowanie w   sprawie wyrażenia zgody na zbycie, oddanie w   dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu prowadzone jest na wniosek Dyrektora Zakładu.  

4.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 3   składa się do Zarządu Powiatu.  

5.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 3   winien zawierać:  

1)   uzasadnienie,  

2)   oświadczenie Dyrektora Zakładu, dotyczące spełnienia warunków określonychw § 3   ust. 2,  

3)   informacje o   aktywach trwałych m.in. nazwę i   przeznaczenie, aktualną wartość rynkową wraz ze wskazaniem sposobu jej ustalenia, a   w przypadku nieruchomości ich lokalizację oraz powierzchnię,  

4)   informacje o   należnościach długoterminowych m.in. potwierdzone za zgodnośćz oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających powstanie oraz wysokość należności długoterminowych mających być przedmiotem zbycia,  

5)   wskazanie na jaki okres planowane jest oddanie aktywów trwałychw dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie,  

6)   wysokość opłat, czynszu – w   przypadku oddania aktywów trwałychw dzierżawę, najem, użytkowanie lub cenę zbycia.  

6.   Dyrektor Zakładu samodzielnie podejmuje decyzję o:  

1)   zbyciu aktywów trwałych Zakładu, których wartość księgowa nie przekracza20   000,00 zł,  

2)   wydzierżawieniu, wynajęciu, oddaniu w   użytkowanie lub użyczeniu budynku lub jego części o   łącznej powierzchni do 100m 2 , zaś gruntu o   powierzchni do500 m 2 .. ;

2)   w § 5   uchwały ust. 2   otrzymuje następujące brzmienie:  

2.   W uzasadnionych przypadkach:  

1)   odpowiednio Rada Powiatu lub Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargu,  

2)   w sytuacjach określonych w   § 4   ust. 6   zgodę na odstąpienie od przetargu wyraża Zarząd Powiatu.. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »