| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 94/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Boronów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391), 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr 12/II/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Boronów w dziedzinach dotyczących tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 17, poz. 301) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Boronów, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Boronów zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Boronów deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 w terminach:

1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2013r.- dla  pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmian ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik do Uchwały Nr 94/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »