| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/164/12 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszarawa

Na podstawie art..18 ust.2 pkt 15 i   40 ust.1, art.41 ust.1,art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póź.zm.) oraz art.4 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U.z 2012r., poz. 391 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Żywcu  

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Koszarawa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy Koszarawa z   dnia 26 stycznia 2007 w   sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i   Porządku na terenie Gminy Koszarawa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Czesław   Majdak

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/164/12
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Koszarawa  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Koszarawa dotyczące wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

1)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych,  

2)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego;  

3)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi;  

4)   rodzaj i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, przy uwzględnieniu: a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach, b) liczby osób korzystających z   tych pojemników;  

5)   częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

6)   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

7)   obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

8)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

9)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości i   terenach użytku publicznego  

§   2.   1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie czystości i   porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego , poprzez:  

2)   Zbieranie i   usuwanie odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzanie nieczystości ciekłych zgodnie z   zasadami określonymi w   niniejszym regulaminie;  

3)   Prowadzenia selektywnego zbierania odpowiednich rodzajów odpadów powstałych w   gospodarstwie domowym korzystając ze specjalnie oznakowanych do tego celu pojemników i   worków , a   odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem pkt 2   14, 2) przeterminowanych leków i   chemikaliów, 3) zużytych baterii i   akumulatorów, 4) zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, 5) mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, 6) odpadów budowlanych i   rozbiórkowych, 7) zużytych opon, 8) odpadów organicznych: zielonych i   kuchennych, 9) papieru i   tektury, 10) szkła bezbarwnego, 11) szkła kolorowego, 12) tworzywa sztucznego, 13) metali, 14) żużli z   kotłów c.o. 2) wydzielanie z   odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i   gromadzenia ich w   oddzielnych workach – pojemnikach i   dostarczenia ich do punktu selektywnej zbiórki; 3) oddzielne gromadzenie odpadów wielkogabarytowych lub poremontowych; 4) usuwania lub zagospodarowania odpadów zielonych i   odpadów ulegających biodegradacji w   indywidualnych kompostownikach przydomowych, 5)oddzielne zbieranie odpadów w   postaci baterii lub akumulatorów, aby umożliwić ich późniejszy odzysk lub ich unieszkodliwienie, zwracając te odpady do punktów zbierania; 6)gromadzenia obornika i   płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w   miejscach spełniających wymogi w   przepisach odrębnych; 7)usuwanie na bieżąco sopli lodowych i   nawisów śniegu z   dachów i   gzymsów budynków w   taki sposób, aby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 8)utrzymywanie w   stanie czystości pojemników i   miejsc gromadzenia odpadów komunalnych 9) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i   pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w   terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości.  

§   3.   1. Na nieruchomościach mycie pojazdów samochodowych i   silnikowych może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   wymogami niniejszego regulaminu. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.  

2)   Naprawy pojazdów samochodowych i   silnikowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiedniej nieruchomości, a   powstające odpady będą gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   4.   W zakresie prowadzenia gospodarki nieczystościami ciekłymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:  

1)   przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w   terminie przewidzianym w   harmonogramie realizacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, o   ile nieruchomość nie została wyposażona w   przydomową oczyszczalnię ścieków , spełniającą wymagania określone w   przepisach odrębnych.  

2)   właściciele nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej zapewniają dostosowanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z   tych urządzeń i   opróżniania zbiornika bezodpływowego z   częstotliwością gwarantująca zabezpieczenie go przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem i   skażeniem powierzchni ziemi i   wód podziemnych.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   5.   1. Określa się rodzaje i   minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1)   Ustala się ,że objętość pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić : 110 l, 120l, 240 l, 1100 l, , a   pojemność kontenerów 1,5 m ³, 5m ³, 7   m³,  

2)   Pojemnośc worków na surowce wtórne powinna wynosić: 60 l (dla szkła opakowaniowego), 100 l,240 l (dla surowców pozostałych) , dopuszcza się pojemniki 700 l, 1100 l i   kontenery o   pojemności 1,5 m ³, 5m ³, 7   m³,  

3)   Ustala się,że objętość pojemników do zbiórki odpadów organicznych powinna wynosić: 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l,  

4)   Ustala się,że objętość pojemników do zbiórki żużlu powinna wynosić: 110l, 120 l, 240 l, 1100 l, a   kontenerów 1,5 m ³, 5m ³, 7   m³,  

5)   worki foliowe o   pojemności 60 l, 80 l , 120 l, 240 l,  

6)   pojemniki z   tworzywa sztucznego lub metalowe o   pojemności 80 l, 110 l , 120 l, 240 l,  

7)   kontenery pojemności 1,5 m ³, 5m ³, 7   m³,  

8)   kosze uliczne o   pojemności od 25 litrów do 60 litrów  

2.   Worki musza spełniać następujące wymagania:  

a)   być wykonane z   tworzywa o   wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o   grubości minimum 0,02 mm;  

b)   wyglądać estetycznie, być trwale i   czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane;  

§   6.   1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Odpady komunalne, zbierane w   sposób selektywny, należy gromadzić w   następujący sposób:  

1)   odpady opakowaniowe zbierane są do worków lub pojemników dostarczonych przez podmiot podmiot odbierający odpady komunalne:  

-   papier, tektura( w   tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metal, tworzywa sztuczne – worek l w   kolorze żółtym o   zabarwieniu przeźroczystym – worek w   kolorze niebieskim z   oznakowanym napisem „SUROWCE”  

-   szkło i   odpady opakowaniowe ze szkła – worek w   kolorze białym o   zabarwieniu przeźroczystym z   oznakowanym napisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE”  

-   szkło i   odpady opakowaniowe ze szkła – worek lub pojemnik w   kolorze zielonym z   oznakowanym napisem „SZKŁO KOLOROWE”  

2.   Odpady komunalne, które nie są zbierane w   sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, należy gromadzić w   pojemnikach minimum 240 litrów lub kontenerach. Prowadzący działalność gospodarcza typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego, zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w   co najmniej 1   pojemnik o   minimalnej pojemności 240 litrów na odpady zmieszane.  

3.   odpady ulegające biodegradacji tj. Odpady kuchenne oraz odpady zielone powstające w   wyniku pielęgnacji upraw ogrodów i   terenów zielonych powinny być zagospodarowane we własnym zakresie poprzez kompostowanie i   skarmianie zwierząt gospodarskich w   sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.  

4.   Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe należy oddać w   wyznaczonych harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi dwa razy w   roku lub poza tym terminem do punktu selektywnej zbiórki.  

5.   Zużyte baterie i   akumulatory można zwrócić bezpłatnie do punków ich zbierania lub należy je gromadzić w   oddzielnych workach lub pojemnikach w   celu przekazania do punktu selektywnej zbiórki  

6.   Zużyte opony oraz chemikalia należy gromadzić oddzielnie w   workach i   oddać do punktu selektywnej zbiórki  

7.   Przeterminowane lekarstwa można do konfiskatorów znajdujących się w   Ośrodkach Zdrowia na terenie Gminy.  

8.   Popiół należy gromadzić w   odpowiednich workach lub pojemnikach i   oddać w   wyznaczonym harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi lub poza tym tymi terminami do punktu selektywnej zbiórki.  

9.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   gospodarstw domowych należy oddać do punktu selektywnej zbiórki .  

10.   Odpady zmieszane, nie zbierane w   sposób selektywny, należy gromadzić w   workach lub pojemnikach koloru czarnego.  

11.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia swojej nieruchomości w   dostateczną ilość worków lub pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   7.   1. Ustala się następująca częstość odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości i   terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

1)   odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – dwa razy w   miesiącu, zgodnie z   harmonogramem wywozu podanym do publicznej wiadomości przez podmiot odbierający odpady komunalne, z   zastrzeżeniem ust.3 i   4 .  

2)   odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych – nie rzadziej niż raz w   miesiącu lub w   miarę potrzeby po wypełnieniu pojemników , zastrzeżeniem ust.3 i   4.  

3)   w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , za zastrzeżeniem ust. 5.  

2.   Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z   maksymalna częstotliwością dwa razy w   roku (wiosna, jesień). O   dokładnym terminie odbioru tych odpadów poinformowany zostanie właściciel nieruchomości w   sposób zwyczajowy przyjęty.  

3.   W przypadku zadeklarowania oddawania popiołu, gromadzą popiół w   metalowym pojemniku, który odbierze podmiot odbierający odpady komunalne, przy czym odbiór realizowany będzie w   okresie od 1   października do 30 kwietnia każdego roku, poza tym okresem właściciele nieruchomości są zobowiązani dostarczać popiół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

4.   Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości jest obowiązany dostarczać następujące rodzaj odpadów komunalnych: 1)przeterminowane leki chemikalia, 2) zużyte baterie i   akumulatory 3) zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny (poza ustalona dwukrotną zbiórką w   roku) 4) meble i   inne opady wielkogabarytowe (poza ustalona dwukrotną zbiórką w   roku) 5) odpady budowlane i   rozbiórkowe; 6) zużyte opony (poza ustalona dwukrotna zbiórką roku) 7) popiół poza okresem ustalonym w   ust.4 )  

5.   Miejsce i   szczegółowy zakres świadczeń usług przez punkt selektywnej zbiórki zostanie określony odrębnie.  

6.   Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w   jeden pojemnik o   pojemności 120 l na 50 osób uczestniczących w   imprezie oraz w   szalety przenośne w   liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w   imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4   godzin,; jeśli jest on dłuższy – liczy te należy zwiększyć o   50 % w   stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4   godziny trwania imprezy , opróżniać i   usuwać odpady w   czasie i   niezwłocznie po zakończeniu imprezy.  

7.   Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się:  

1)   z koszy ulicznych – nie rzadziej niż raz na tydzień, przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy i   wysypywania na ziemię.  

2)   z cmentarza w   miarę potrzeby  

§   8.   Ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w   zamian za uiszczona opłatę zostaną określone odrębnie.  

§   9.   Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i   gromadzenia nieczystości płynnych:  

1)   na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w   miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w   dniu odbioru, zgodnie z   harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w   celu odbioru odpadów zgromadzonych w   pojemnikach;  

2)   Jeżeli miejscem opróżniania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to zachowanie porządku i   czystości w   takim miejscu należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady stałe.  

3)   W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie również poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników należ do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.  

§   10.   Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i   zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i   zgłoszenie tego faktu gminie.  

1)   zabrania się gromadzenia w   pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i   innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z   działalności gospodarczej;  

2)   zabrania się spalania w   pojemnikach i   koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;  

3)   do pojemników i   worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury opakowaniowej i   nieopakowaniowej, tworzyw sztucznych, metali nie wolno wrzucać:  

a)   opakowań z   zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,  

b)   kalki technicznej  

c)   prospektów, foliowanych i   lakierowanych katalogów;  

d)   tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,  

e)   nieumytych opakowań i   butelek po olejach i   smarach, puszek i   pojemników po farbach i   lakierach,  

f)   opakowań po środkach chwasto- i   owadobójczych,  

g)   metali łączonych z   innymi materiałami, np. gumą  

4)   do pojemników i   worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno wrzucać:  

a)   ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),  

b)   luster,  

c)   szklanych opakowań farmaceutycznych i   chemicznych z   pozostałościami zawartości,  

d)   szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),  

e)   szyb samochodowych;  

5)   zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z   obornika do zbiorników bezodpływowych, w   których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.  

6)   Zabrania się składowania odpadów w   miejscach do tego nieprzeznaczonych, a   także wynoszenia ich do koszy ulicznych i   podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   11.   1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów  

2)   Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się gromadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych w   obrębie tej nieruchomości, na której powstają odpady.  

3)   Przygotowanie do ponownego wykorzystania i   recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i   szkło z   gospodarstw domowych oraz w   miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z   gospodarstw domowych na poziomie 50% ich masy do 2020 r.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   12.   1. Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:  

1)   wyprowadzanie psów na smyczy, a   przypadku psów ras agresywnych w   kagańcu. Zwolnienie psa na smyczy jest dozwolone jedynie w   miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i   tylko w   przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełna kontrolę nad jego zachowaniem, a   pies pozostał w   kagańcu,  

2)   utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w   czystości i   porządku;  

3)   usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i   posiadającym stosowne zezwolenie w   zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.  

§   13.   Szczegółowe zasady opieki nad zwierzętami domowymi uregulowane są odrębna uchwałą.  

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   14.   1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej jedynie w   budynkach do tego przeznaczonych zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:  

1)   zapewnić gromadzenie i   usuwanie powstających w   związku z   hodowlą odpadów i   nieczystości w   sposób zgodny z   prawem  

2)   nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,  

3)   nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór,  

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

§   15.   1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w   szczególności:  

a)   obiekty użyteczności publicznej  

b)   zakłady produkujące żywność  

c)   zabudowania gospodarcze  

2.   Obowiązek ten, w   odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w   miarę potrzeby.  

§   16.   W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Koszarawa określi, w   uzgodnieniu z   państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »