| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 211/XXIII/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. sali sportowej, stanowiącej własność Gminy Poczesna, a będącej w trwałym zarządzie Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4 art. 41 ust. 1 oraz art. 42 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Poczesna uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. sali sportowej, stanowiącej własność Gminy Poczesna, a będącej w trwałym zarządzie Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej:

1. Korzystanie z obiektu odbywa się na podstawie regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej.

2. Pomieszczenia Sali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym, osobom fizycznym i innym zorganizowanym grupom przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem Gimnazjum w Poczesnej.

3. Pierwszeństwo realizacji przed innymi imprezami mają w kolejności zajęcia:

a) z wychowankami przedszkoli oraz uczniami szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę,

b) zorganizowane przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, wspomagające proces edukacyjny dzieci i młodzieży w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne,

c) z osobami niepełnosprawnymi,

d) organizowane przez kluby sportowe .

4. Korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej lub jego części może być odpłatne lub nieodpłatne.

5. Nieodpłatnie z obiektu użyteczności publicznej mogą korzystać:

a) uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, koła zainteresowań i zespoły artystyczne, których siedziby znajdują się na terenie gminy Poczesna,

b) organizatorzy imprez sportowych lub kulturalnych o zasięgu gminnym,

c) organy jednostek pomocniczych gminy Poczesna,

d) stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej i organizacje społeczne działające na terenie gminy Poczesna

6. Odpłatnie z obiektu użyteczności publicznej lub jego części mogą korzystać inne osoby i podmioty na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej. Wysokość opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej określa się na podstawie cennika ustalonego przez Wójta Gminy Poczesna w drodze zarządzenia.

7. Za przygotowanie umowy najmu oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest dyrektor Gimnazjum w Poczesnej.

§ 2. Procedura udostępniania obiektu obejmuje:

1) Złożenie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu zawierającego następujące dane:

- przewidywaną liczbę uczestników,

- przewidywany okres korzystania z obiektu lub urządzenia,

- dane osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników lub informację, że podmiot ten nie przewiduje udziału niepełnoletnich uczestników,

- dane osoby odpowiedzialnej za porządek i ochronę powierzonego do korzystania mienia

2) Zawarcie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron i ewentualne uiszczenie należności na zasadach i w wysokości określonej w umowie , o której mowa w § 2 ust. 3 uchwały

3) W czasie odpłatnego udostępniania do korzystania obiektu , dyrektor Gimnazjum w Poczesnej zobowiązany jest do zapewnienia jego dozoru.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »