| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/193/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz po przeprowadzaniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)  

Rada Gminy Krupski Młyn  
u c h w   a l a  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Dane zawarte w   deklaracji, o   której mowa w§ 1   ust. 1   winny zostać potwierdzone dokumentem potwierdzającym stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawionym przez odpowiednie instytucje, w   szczególności:  

a)   domy opieki,  

b)   domy dziecka,  

c)   zakłady karne,  

d)   placówki opieki zdrowotnej,  

e)   jednostki wojskowe,  

f)   uczelnie wyższe w   przypadku studentów uczących się w   systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,  

g)   zakłady pracy w   przypadku delegacji dłuższych niż 1   miesiąc;  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Krupski Młyn w   terminie:  

1)   do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji, zmiany stawki opłat, lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/193/13
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »