| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/193/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz po przeprowadzaniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)  

Rada Gminy Krupski Młyn  
u c h w   a l a  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Dane zawarte w   deklaracji, o   której mowa w§ 1   ust. 1   winny zostać potwierdzone dokumentem potwierdzającym stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawionym przez odpowiednie instytucje, w   szczególności:  

a)   domy opieki,  

b)   domy dziecka,  

c)   zakłady karne,  

d)   placówki opieki zdrowotnej,  

e)   jednostki wojskowe,  

f)   uczelnie wyższe w   przypadku studentów uczących się w   systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,  

g)   zakłady pracy w   przypadku delegacji dłuższych niż 1   miesiąc;  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Krupski Młyn w   terminie:  

1)   do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji, zmiany stawki opłat, lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/193/13
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »