| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/236/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą  nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr. 19, poz. 373).

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonujesię wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6 j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm) tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 16,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

3. Od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 0,12 m3              -               30,96   zł

2) 0,24 m3              -               61,92   zł

3) 1,1 m3              -               138,35   zł

4) 2,2 m3              -               234,14   zł

5) 5 m3              -               499,88   zł

6) 7 m3              -               699,83   zł

4. Od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 0,12 m3              -               20,64   zł

2) 0,24 m3              -               41,28   zł

3) 1,1 m3              -               92,24   zł

4) 2,2 m3              -               156,09   zł

5) 5 m3              -               333,25   zł

6) 7 m3              -               466,55   zł

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2ust. 3 lub 4.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałych i w części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 z uwzględnieniem stawek określonych w § 2

6. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 i 4 określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »