| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.148.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 marca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, w części określonej w § 2 ust. 2 uchwały, jako sprzecznej z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Panki, na sesji w dniu 28 stycznia 2013 r., działając m.in. na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Przepisem § 2 ust. 2 uchwały Rada postanowiła, iż "przy zajęciu pasa drogowego na realizację inwestycji gminnych oraz usuwanie awarii i prowadzenie remontów infrastruktury będącej własnością gminy stosuje się stawki zerowe".

W ocenie organu nadzoru regulacja ta jest niezgodna z prawem. Podstawę prawną do podjęcia uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego stanowi przepis art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych. Zawiera on upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do ustalania dla dróg, których jest ona zarządcą, wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego; z tym, że stawki opłaty dot. prowadzenia robót drogowych nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty dot. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu nie może przekroczyć 200 zł.

Uchwała rady gminy podjęta na podstawie tego przepisu ma charakter aktu normatywnego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Uznanie powyższej uchwały za akt prawa miejscowego przesądza o konieczności formułowania zawartych w niej postanowień precyzyjnie realizujących delegację ustawową. Zgodnie bowiem z przepisem art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych.

Tymczasem zgodnie z przepisem art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych rada gminy została upoważniona do ustalenia wyłącznie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Norma tego przepisu jest jasna, ścisła i konkretna, nie dopuszcza przy tym żadnego luzu normatywnego. Jednocześnie zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Oznacza to, iż istnieje obowiązek pobrania tej opłaty, nie przewidując tym samym odstępstw od zasady. Stąd też za nieprawidłową należy uznać regulację § 2 ust. 2 uchwały - wprowadzającą do uchwały stawki zerowe. Rada Gminy wprowadzając do uchwały taką regulację dokonała faktycznego zwolnienia od opłaty, co oznacza, że przekroczyła ona upoważnienie zawarte w wyżej wymienionym przepisie (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 września 2012, sygn. akt II SA/Go 448/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności, we wskazanym zakresie, należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Panki

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »