| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/537/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury "BATORY" w Chorzowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art.9, 10, 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172), uchwały Nr VII/57/94 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury w formie zakładu budżetowego o nazwie „Miejski Dom Kultury BATORY”

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Nadaje się statut Miejskiemu Domowi Kultury "BATORY" w Chorzowie w brzmieniu podanym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Tracą moc:

- uchwała Nr XXVI/340/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury Batory w Chorzowie,

- uchwała Nr XLIV/852/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/537/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

Statut Miejskiego Domu Kultury „BATORY” w Chorzowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Dom Kultury „BATORY” w Chorzowie zwany dalej „Domem Kultury” jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie przepisów prawnych, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406),

2. uchwały Nr VII/57/94 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury w formie zakładu budżetowego o nazwie „Miejski Dom Kultury BATORY”,

3. niniejszego statutu.

§ 2.

1. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury.

2. Organizatorem Domu Kultury jest Miasto Chorzów - Miasto na prawach powiatu, zwane dalej Miastem Chorzów.

3. Dom Kultury posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto Chorzów pod numerem 4.

4. Bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

§ 3.

1. Siedzibą Domu Kultury jest budynek znajdujący się w Chorzowie przy ulicy Stefana Batorego 6.

2. Dom Kultury działa na terenie miasta Chorzów oraz może działać na terenie całego kraju i poza jego granicami.

§ 4.

Organizator sprawuje nadzór nad Domem Kultury poprzez swoje organy w ramach swoich kompetencji.

§ 5.

1. Dom Kultury używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. Dom Kultury może posiadać znak graficzny (logo).

Rozdział 2.
Cele i zadania Domu Kultury.

§ 6.

1. Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz tworzenia jej wartości.

2. Dom Kultury realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, animacji społecznej oraz zadania z zakresu rekreacji i kultury fizycznej.

§ 7.

W realizacji swoich zadań Dom Kultury współdziała z organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi, organizacjami pożytku publicznego, instytucjami kultury, związkami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

§ 8.

1. Do zadań Domu Kultury należą w szczególności:

a) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Chorzowa oraz tworzenie warunków do ich zaspakajania,

b) programowanie, organizowanie i realizacja działań w zakresie upowszechniania kultury,

c) przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

d) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

e) tworzenie warunków dla łączenia wartości kultury polskiej z kulturą innych krajów,

f) wspieranie działań na rzecz ochrony i udostępniania dóbr kultury, szczególnie kultury Regionu,

g) promocja i upowszechnianie kultury i sztuki,

h) wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,

i) działania na rzecz aktywnego wypoczynku – rekreacji,

j) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury głównie polskiej, a także europejskiej i światowej.

2. Uwzględniając wymogi określone w odrębnych przepisach Dom Kultury działania wymienione w ust. I realizuje poprzez:

a) organizację zespołowego uczestnictwa w kulturze,

b) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

c) wspieranie form indywidualnej aktywności kulturalnej,

d) prowadzenie impresariatu artystycznego w celu organizacji i realizacji imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form artystycznych w obiekcie własnym i poza nim,

e) organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej,

f) działalność wydawniczą i dystrybucję tekstów kultury za pośrednictwem wszystkich możliwych rodzajów nośników: prasy, książek, nośników cyfrowych oraz nowych mediów w tym internetu,

g) organizowanie wystaw i akcji artystycznych,

h) wypożyczalnię książek, dzieł sztuki i innych nośników kultury,

i) naukę języków obcych,

j) organizowanie imprez turystycznych,

k) świadczenie usługi poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych usług z zakresu kultury,

l) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,

m) prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

n) realizowanie imprez zleconych (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe, rekreacyjne i rozrywkowe),

o) świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych,

p) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji,

q) prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie przeznaczony na statutową działalność kulturalną,

r) dzierżawę i najem składników wydzierżawionych od Organizatora oraz osób fizycznych lub prawnych za ich zgodą, z których dochód przeznaczony będzie na statutową działalność kulturalną,

s) świadczenie usług w zakresie promocji i reklamy,

t) tworzenie możliwości korzystania z różnych form rekreacji przez rozszerzanie zajęć rekreacyjnych i doposażenia w sprzęt,

u) rozwijanie form aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

v) organizowanie turniejów, gier i zabaw zespołowych.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze

§ 9.

1. Działalnością Domu Kultury kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor zarządza i reprezentuje Dom Kultury na zewnątrz oraz posiada obowiązki i uprawnienia pracodawcy.

3. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

4. Dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Chorzów.

5. Dyrektor jest zwierzchnikiem w stosunku do pracowników Domu Kultury.

6. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Domu Kultury w regulaminie organizacyjnym wprowadzonym w drodze zarządzenia w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

7. W sprawach pracowniczych i socjalnych dyrektor współdziała z organizacjami związkowymi ustalonymi ustawą o związkach zawodowych.

8. W Domu Kultury mogą być powołani zastępcy Dyrektora w ilości 1-3, którego(ych) powołuje i odwołuje Dyrektor Domu Kultury.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej.

§ 10.

1. Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Dom Kultury może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora Domu Kultury, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Dom Kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.).

5. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o aktualne przepisy o rachunkowości, o finansach publicznych i zamówieniach publicznych.

§ 11.

1. Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Domu Kultury są:

a) przychody z prowadzonej działalności,

b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

c) przychody ze sprzedaży majątku ruchomego,

d) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu miasta oraz dotacje z innych źródeł,

e) środki finansowe otrzymane od osób prawnych i fizycznych, a także przychody z innych źródeł.

3. Organizator przekazuje środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu oraz w formie dotacji celowej na finansowanie i dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji lub dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.Wysokość rocznej dotacji podmiotowej na działalność Domu Kultury ustala Rada Miasta Chorzowa.

§ 12.

Wartość majątku Domu Kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

§ 13.

Organizator upoważnia Dyrektora Domu Kultury do podjęcia decyzji co do sposobu podziału wyniku finansowego za dany rok obrotowy. Podział wyniku finansowego odbywać się będzie w następujący sposób: strata netto pokryta zostanie z funduszu Domu Kultury, a zysk netto przeznaczony zostanie na zwiększenie funduszu Domu Kultury.

Rozdział 5.
Gospodarka mieniem.

§ 14.

Dom Kultury odpowiada za majątek własny i powierzony mu przez miasto, którym zarządza z należytą starannością, poprzez między innymi:

a) prowadzenie własnej ewidencji mienia,

b) przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) dokonywanie określonych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) zapobieganie dekapitalizacji majątku.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe.

§ 15.

1. Statut Domu Kultury nadaje Rada Miasta Chorzów.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy jego nadaniu i wymagają one zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »